icon_compare_close.png
Compare(0/4) X Vymazat vše
  • icon_compare_add.png

  • icon_compare_add.png

  • icon_compare_add.png

  • icon_compare_add.png

Doma > Podpora > Privacy Policy

Ochrana dat

Stav kveten 2018


I. Jméno a adresa osoby odpovedné


Osoba odpovedná za úcely narízení o ochrane osobních údaju a dalších vnitrostátních predpisu na ochranu osobních údaju clenských státu, jakož i další predpisy o ochrane údaju je:


Ecovacs Europe GmbH

Holzstraße 2

40221 Dusseldorf

Nemecko


+49 211 5380 4300

info@ecovacs-europe.com

www.ecovacs.com


II. Jméno a adresa komisare pro ochranu soukromí


Inspektora ochrany údaju odpovedné osoby je:


Dataco GmbH

Kivanc Semen

Siegfriedstraße 8

80803 München

Nemecko


+49 89 740045840

datenschutz@dataguard.de

www.dataguard.de


III. práva subjektu


Jsou-li osobní údaje zpracovávány vás, jsou ovlivneny i.S.d. DSGVO a tam máte následující práva vuci odpovedné osoby, aby:


1. Právo na informace

Mužete požádat o potvrzení odpovedným osobám, též osobní údaje o vás jsou zpracovávány námi.

Pokud takový proces dríve, mužete požadovat, aby osoba odpovedná za tyto informace je k dispozici:

(1) úcely, pro které jsou osobní údaje, které mají být zpracovány;

(2) kategorie osobních údaju, které jsou zpracovány;

(3) informace o príjemcích nebo kategoriích príjemcu, kterým jste zverejneny osobní údaje, které se ho týkají, nebo budou zverejneny;

(4) navrhovanou dobu uchovávání osobních údaju se týká, nebo je-li konkrétní informace, to není možné, kritéria pro stanovení doby platnosti;

(5) existence práva opravit nebo vymazat osobní údaje, právo na omezení zpracování ze strany správce nebo práva na odvolání proti tomuto zpracování;

(6) existence práva na aplikaci s regulacním orgánem;

(7) veškeré dostupné informace o puvodu údaju, pokud jsou osobní údaje nejsou shromaždovány od subjektu údaju;

(8) existence automatizovaného rozhodování vcetne profilování v souladu s clánkem 22, § 1 a 4 DSGVO a - .. Alespon v techto prípadech - smysluplné informace o zúcastnených logiky a rozsahu a požadovaného dopadu takového zpracování pro dotcené osoby.

Máte právo požadovat informace o tom, zda vaše osobní údaje se predávají do tretí zeme nebo mezinárodní organizace. V tomto ohledu muže vyžadovat drahokam o vhodných záruk. Umení. 46 DSGVO, aby se ucil v souvislosti s podáním.


2. právo na opravu

Máte právo na opravu a / nebo dokoncena s ohledem na obvinení, že zpracované osobní údaje o vás, je nesprávné nebo neúplné. Osoba odpovedná musí ihned provést opravy.


3. právo omezit zpracování

Za techto podmínek, muže vyžadovat omezení zpracování osobních údaju týkajících se:

(1) Pokud se zpochybnit správnost svých osobních údaju na dobu potrebnou, aby správce overit správnost osobních údaju;

(2) zpracování je nedovolené a proti vymazání osobních údaju a místo toho vyžadují omezení používání osobních údaju;

potreby (3) osoba odpovedná za osobní údaje za úcelem zpracování již není, ale budete potrebovat pro zjištení, výkon nebo obranu právních nároku, nebo

(4) Pokud jste vložili objekt pro zpracování v souladu s cl. 21 odst. 1 a DSGVO dosud nebyla stanovena, zda jsou oprávnené z duvodu zodpovedný preváží své duvody.

V prípade, že zpracování osobních údaju týkajících se omezené, muže tato data - na rozdíl od jejich skladování - jen s vaším souhlasem, nebo pro zjištení, výkon nebo obranu právních nároku pred soudem nebo chránit jiné osobe nebo subjektu práva ci z duvodu významného verejného zájmu na unie nebo clenský stát jsou zpracovávány.

Je-li omezení zpracování dle výše uvedených podmínek omezených budete seznámen s obvinením, než bude toto omezení zrušit.


4. Právo na zrušení

a) vypuštení povinnosti

Mužete požádat osoba, která odpovídá, že osobní údaje týkající se vás bude okamžite smazán a správce je povinen tyto informace neprodlene odstranit, pokud platí jedna z následujících duvodu:

(1) osobní údaje týkající se k úcelum, pro které byly shromáždeny nebo zpracovány jiným zpusobem, již není nutné.

(2) odvolání vašeho souhlasu, v závislosti na zpracování. Umení. 6 odst. 1 veta 1 lit. nebo Art. 9 odst. 2 lit. DSGVO podporovány a tam je nedostatek jinak právního základu pro zpracování.

(3) nastavit gem. Umení. 21 odst. 1 DSGVO objekt se zpracováním a neexistují žádné naléhavé duvodné ke zpracování, nebo vložte drahokam. Umení. 21 odst. 2 DSGVO objekt zpracování jeden.

(4) Osobní údaje týkající se neoprávnene zpracovány.

(5) výmaz osobních údaju týkajících se nezbytné pro splnení zákonné povinnosti podle právních predpisu Unie nebo právních predpisu clenských státu, predmet poplatku.

(6) Osobní údaje týkající se jedné DSGVO byly nabízeny v rámci služeb informacní spolecnosti v souladu s cl. 8 odst. Shromáždeny.


b) informace o tretí osobe

Ucinil osobních údaju dotcených verejne odpovednou osobu a je to klenot. zavazuje Art. 17 odst. 1 DSGVO k jejich zrušení, prijme s ohledem na dostupné technologie a náklady na provádení príslušných opatrení, vcetne technických, aby informoval správce údaju, které zpracovávají osobní údaje o vás jako postižené osoby, která vyžaduje odstranení všech odkazu na tyto osobní údaje nebo kopií ci replikací osobních údaju z nich.


c) výjimky

Právo smazat neplatí, je-li to nezbytné pro zpracování

(1) pro uplatnování práva projevu a informací;

(2) pro splnení právní povinnosti, které vyžadují zpracování právem Unie nebo clenských státu, predmet poplatku nebo plnení úkolu, který je ve verejném zájmu a je prováden v rámci výkonu verejné moci , který prevede odpovedná osoba byla;

(3) od verejného zájmu v oblasti verejného zdraví v souladu s cl. 9 odst. 2 lit. , H a I, a clánek 9 3 DSGVO.

(4) pro archivní úcely ve verejném zájmu, vedecký nebo historický výzkum ci klenot pro statistické úcely. Umení. 89 odst. 1 DSGVO, pokud jde o právo uvedené v sekci a) delá ocekávat dosažení cílu tohoto zpracování nemožné nebo vážne narušena, nebo

(5) pro zjištení, výkon nebo obranu právních nároku pred soudem.


5. Právo na informace

Vedeli jste, aby právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování v porovnání s odpovednými tvrzením, že je povinen všem príjemcum, na které se osobní údaje týkající se Vaší osoby byly vystaveny, tento opravu nebo znicení dat nebo k omezování zpracování oznámeno, pokud se to neukáže je nemožné nebo by vyžadovalo neúmerné úsilí.

Je k dispozici za odpovedné osoby mají právo být informováni o techto príjemcu.


6. Právo na prenositelnost údaju

Musíte se dostat osobních údaju, které jste poskytl zodpovednou osobu, ve strukturované, soudržné a strojove citelném formátu na pravé strane. Máte také právo na tato data prenášet další náboje, aniž by byl narušen odpovedné osoby, které osobní údaje byly poskytnuty v prípade,

(1) zpracování podle souhlasu. Umení. 6 odst. 1 veta 1 lit. DSGVO nebo Art. 9 odst. 2 lit. DSGVO nebo na základe smlouvy. Umení. 6 odst. 1 veta 1 lit. b DSGVO založené a

(2) zpracování s automatizovanými metodami.

Pri výkonu tohoto práva, musíte také získat, že vaše osobní údaje jsou zasílány prímo od sebe odpovedné osoby odpovedné, aby pokud je to technicky proveditelné správná. Práv a svobod jiných osob, nesmí tím být narušena.

Právo na prenositelnost údaju se nevztahuje na zpracování osobních údaju, které jsou nezbytné pro plnení úkolu provádeného ve verejném zájmu nebo odvedenou pri výkonu verejné moci, které bylo preneseno na správce.


7. Právo

Máte právo, z duvodu, které vyplývají z jejich specifické situace kdykoliv se zpracováním osobních údaju týkajících základe cl. 6 odst. 1 veta 1 lit. koná e nebo f DSGVO na odvolání; to platí i pro systém založený na techto ustanoveních profilování.

Osoba odpovedná již zpracovává osobní údaje o vás, pokud není možné prokázat presvedcivé legitimní duvody pro zpracování, které preváží své zájmy, práva a svobody, nebo zpracování je pro zjištení, výkon nebo obranu právních nároku pred soudem.

Pokud jsou osobní údaje týkající se procesu pracovat direct mail, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údaju týkajících se úcelu takové reklamy; To platí i pro profilování, pokud je to v souvislosti s takovým adresných reklamních zásilek. Odporovat zpracování pro úcely prímého marketingu, osobní údaje o vás nebudou zpracovány pro tyto úcely.

Máte možnost v souvislosti s využíváním služeb informacní spolecnosti - bez ohledu na to smernice 2002/58 / EC - uplatnit své právo vznést pomocí automatizovaných procesu, v nichž technické specifikace definovány.


8. právo odvolat souhlas o ochrane údaju

Budete muset stáhnout své prohlášení o ochrane dat souhlas kdykoli vpravo. O odvolání souhlasu legalita až do zrušení došlo z duvodu postupu souhlasu není dotcena.


9. Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých prípadech, vcetne profilování

Máte právo, nikoli jeden výhradne na základe automatizovaného zpracování - být rozhodnutí predmet na bázi, která bude vyvíjet po právní moci nebo získat vážná podobným zpusobem - vcetne profilování. To neplatí, pokud rozhodnutí

(1) je nezbytné pro uzavrení nebo plnení smlouvy mezi vámi a osobou, která má na starosti,

(2) je oprávnen v souladu s právem Evropské unie nebo clenských státu, které je zpoplatneno a tato právní úprava obsahuje primerená opatrení na ochranu svých práv a svobod, a vaše životne duležité zájmy nebo

(3) probíhá vašeho explicitního souhlasu.

Nicméne, tato rozhodnutí 1 S.1 DSGVO nesmí na zvláštních kategorií údaju ve smyslu cl. 9 odst. Bázi, není-li cl. 9 odst. 2 lit. byl prijat nebo g DSGVO platná a vhodná opatrení k ochrane práv a svobod, a vaše životne duležité zájmy.

S ohledem na v bode (1) a (3) zmínené prípady osoba odpovedná prijme vhodná opatrení na ochranu práv a svobod, jakož i své oprávnené zájmy, vcetne alespon právo na získání zásahu cloveka ze strany odpovedné osoby, aby prohlášení o své vlastní postavení a poslouchal napadnout rozhodnutí.


10. Právo podat stížnost k orgánu dozoru

Bez ohledu na jinak správního nebo soudního rízení, máte právo se odvolat k orgánu dohledu, a to zejména v clenském státe, kde mají bydlište, místa výkonu práce nebo v míste údajného porušení se, pokud jsou toho názoru, že zpracování osobních údaju týkajících proti DSGVO naopak. Orgán dozoru, k nemuž byla stížnost podána, informuje stežovatele o stavu a výsledcích odvolání, vcetne možnosti soudního prezkumu v souladu s cl. 78 DSGVO.


IV. Obecné informace o zpracování dat


1. Rozsah zpracování osobních údaju

Zpracováváme osobní údaje našich uživatelu zpravidla pouze v rozsahu nezbytném pro zajištení fungující webové stránky a naše obsahu a služeb. Zpracování osobních údaju našich uživatelu jsou pravidelne až po souhlasu uživatele. Výjimka platí v prípadech, kdy pred získáním souhlasu vecných duvodu není možné, a zpracování údaju je povoleno príslušným zákonem.

2. Právní základ pro zpracování osobních údaju

Pokud je nám získat souhlas subjektu údaju ke zpracování operací datového Art osob. Slouží 6 odst. 1 veta 1 lit. narízení EU o ochrane osobních údaju (DSGVO) jako právní základ.

Pri zpracování osobních údaju, které se používá k plnení smlouvy, smluvní stranou je dotycná osoba je povinna Art. 6 odst. 1 veta 1 lit. b DSGVO jako právní základ. To platí i pro zpracování operací, které jsou nezbytné k plnení predsmluvních opatrení.

Co se požaduje zpracování osobních údaju, které mají splnit zákonnou povinnost, s výhradou naší spolecnosti, druh chová. 6 odst. 1 veta 1 lit. c DSGVO jako právní základ.

V prípade, že životne duležité zájmy subjektu údaju nebo jiné osoby mohou vyžadovat zpracování osobních údaju typu je používán. 6 odst. 1 veta 1 lit. d DSGVO jako právní základ.

Je zpracování chránit oprávnený zájem naší spolecnosti nebo jiného a neprevažují nad zájmy, práva a svobody subjektu údaju, bývalý zájem, odstavec 6, který druh .. 1 S.1 lit. f DSGVO jako právní základ pro zpracování.

mazání a doba uchovávání 3. Údaje

Osobní údaje dotcené osoby budou odstraneny nebo blokovány, jakmile úcel skladování je eliminován. Skladování muže být provedeno mimo nej, pokud tato byla poskytnuta podle evropských nebo vnitrostátních právních predpisu v právních predpisech, právních a správních predpisu, které upravují odpovednou osobu v EU. Blokovací nebo vymazávání údaju dochází, i když predepsané normy zmínené retencní období uplyne, pokud tato nutnost pro další ukládání dat pro smlouvy nebo smlouvy existuje.


V. poskytuje webové stránky a vytvárení souboru protokolu


1. Popis a rozsah zpracování dat

Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, náš systém automaticky detekovat data a informace z pocítacového systému volající pocítace.

Následující údaje jsou shromaždovány zde:


Informace o typu a verze prohlížece používaného

Operacní systém uživatele

IP adresa uživatele

Datum a cas prístupu

Webové stránky, ze kterých dosáhne uživatele systému na našich webových stránkách.


Data jsou také uloženy v souborech protokolu našeho systému. Úložný techto dat spolu s dalšími osobními údaji uživatele nekoná.


2. Právní základ pro zpracování dat

Právním základem pro docasné ukládání dat a souboru protokolu je umení. 6 odst. 1 veta 1 lit. f DSGVO.


3. Úcel zpracování dat

Docasné uskladnení IP adresy pomocí tohoto systému je nutná k tomu, aby dodávku webové stránky na pocítaci uživatele. Za tímto úcelem je IP adresa uživatele na dobu trvání relace musí být skladovány. Skladování se provádí v souborech protokolu, aby byla zajištena funkcnost webových stránek. Krome toho jsou údaje pro optimalizaci webových stránek a zajistit bezpecnost našich informacních systému nám sloužit. Vyhodnocení údaju pro marketingové úcely nebude konat v tomto kontextu.

V techto úcely a náš oprávnený zájem na zpracování dat je v souladu s cl. 6 odst. 1 veta 1 lit. f DSGVO.


4. Doba skladování

Tyto údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné pro dosažení úcelu byly shromáždeny. V prípade zaznamenávání dat poskytnout webové stránky, je prípad, kdy aktuální relace skoncí. V prípade ukládání dat v souborech protokolu je prípad po maximálne sedmi dní. Jakékoliv další úložište je možné. V takovém prípade se IP adresy uživatelu jsou odstraneny nebo zkreslené, takže prirazení volajícímu klientovi již není možná.


5. opozice a eliminovat možné

Sber dat pro zajištení místa a ukládání dat v souborech protokolu je nezbytne nutné pro provoz webových stránek. V dusledku toho není soucástí uživatele námitky.


VI. Použití cookies


a) Popis a rozsah zpracování dat

Naše webové stránky používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy na webovém prohlížeci a internetovém prohlížeci na pocítacovém systému uživatele. Když uživatel prejde na webovou stránku, cookie mohou být uloženy v operacním systému uživatele. Tato cookie obsahuje charakteristický retezec, který umožnuje jednoznacnou identifikaci prohlížece znovu spustit stránku.

Používáme cookies, aby naše webové stránky více uživatelsky príjemný. Nekteré prvky naší webové stránce vyžadují, aby volající prohlížece lze také identifikovat konec stránky.

V cookies, zatímco následující data jsou ukládána a prenášena:

nastavení jazyka

Log-in informace


b) právní základ pro zpracování dat

Právní základ pro zpracování osobních údaju s využitím cookies, je umení. 6 odst. 1 lit. f DSGVO.


c) úcel zpracování údaju

Úcelem použití technicky nezbytné cookie je zjednodušit používání webových stránek pro uživatele. Nekteré funkce našich webových stránek nesmejí být nabízeny bez použití cookies. K tomu je nutné, aby prohlížec je uznáván i po zmene stránky.

Pro následující aplikace, používáme cookies:

Porízení nastavení jazyka

V techto cílu a naší oprávneným zájmem na zpracování osobních údaju ve smyslu cl. 6 odst. 1 veta 1 lit. f DSGVO.


d) doba skladování a likvidace možnost opozice

Cookies se ukládají na uživatelove pocítaci a prenáší ho na naši stranu. Proto se jako uživatel plnou kontrolu nad využitím cookies. Zmenou nastavení ve vašem internetovém prohlížeci mužete vypnout nebo omezit prenos cookies. Již uložené soubory cookie mohou být smazány kdykoli. To muže být také automatizováno. Cookies jsou vypnuty na našich internetových stránkách nemohou být použity k plným všem funkcím stránky.


VII. Kontakt a email kontaktní


1. Popis a rozsah zpracování dat

Na našich webových stránkách, že je kontakt k dispozici, které mohou být použity pro elektronického kontaktu. Pokud uživatel této príležitosti, vstup v datech vstupní formulár je odeslán na nás zachránil. Tyto údaje jsou:

Emailová adresa

Predmet

vaše obava

bezpecnostní kód


Pro zpracování dat v rámci Absendevorgangs získá svuj souhlas a odkazoval se na této ochrany osobních údaju.

Alternativne, kontakt pres poskytnutou e-mailovou adresu, je to možné. V tomto prípade je prenášen pomocí e-mailu osobní uživatelská data jsou uložena.

K dispozici je v tomto kontextu k žádnému prenosu dat tretím stranám. Tyto údaje budou použity pro zpracování hovoru.


2. Právní základ pro zpracování dat

Právním základem pro zpracování dat je v prítomnosti souhlas uživatele Art. 6 odst. 1 veta 1 lit. DSGVO.

Právní základ pro zpracování prijatých údaju pri odesílání e-mailu, je umení. 6, odstavec. 1 str.1 lit. f DSGVO. Cíle e-mailový kontakt na uzavrení smlouvy, musí 1 S.1 je další právní základ pro zpracování umení. 6 odst. Lit. b DSGVO.


3. Úcel zpracování dat

Zpracování osobních údaju ze vstupního formuláre slouží nám sám upravit kontakt. V prípade kontaktu prostrednictvím e-mailu je k nemu také zapotrebí oprávnený zájem na zpracování dat.

Druhý zpracován behem Absendevorgangs osobních údaju se používají, aby se zabránilo zneužití kontaktního formuláre a zajistit bezpecnost našich systému informacních technologií.


4. Doba skladování

Tyto údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné pro dosažení úcelu byly shromáždeny. K osobním údajum vstupního obrazovce kontaktního formuláre a ti, kterí byli posláni elektronickou poštou, to je prípad, kdy má každý rozhovor skoncil s uživatelem. Koncí rozhovor je, když muže být vyvozena z okolností, že dotcený situace nevyjasní.

Dodatecne shromáždené behem Absendevorgangs osobní údaje budou odstraneny po dobu sedmi dnu.


5. opozice a eliminovat možné

Uživatel má vždy možnost odvolat svuj souhlas se zpracováním osobních údaju. Pokud uživatel pres e-mailový kontakt s námi, muže vznést námitky proti uchovávání osobních údaju kdykoliv. V takovém prípade se konverzace nelze pokracovat.

Všechna osobní data, která byla uložena v prubehu kontaktu, jsou odstraneny v tomto prípade.


VIII. Použité plugins


Použití Facebook Plugin


1. Rozsah zpracování osobních údaju

Používáme modul plug-in, nebo pokud jsou založeny Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 Spojené státy v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Canal námestí Velkého Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko aktivace tento plug-in prohlížece naváže pripojení k serverum Facebook. Facebook zkušenosti, takže navštívit vaše IP adresa na našich webových stránkách. Krome toho, Facebook získává informace o datum, cas, typ a verze prohlížece, operacní systém a verzi, stejne jako již uložená v prohlížeci Facebook cukroví. Tento Facebook dokáže rozpoznat, na které webové stránky s obsahem Facebooku jsi. Plug-in je soucástí Facebooku a objeví se pouze na našich stránkách. Všechny interakce s plug-in je interakce na „Facebook.com“.

Pokud nejste prihlášeni do Facebooku, budou prenášet své Facebook císlo žádosti o aktivaci plug-inu. Návštevou naší webové stránky tak mohou být spojeny s vaším úctem na Facebooku. V závislosti na tom, jak svému úctu na Facebooku, kliknete na plug-in je také zverejnen na Facebooku. Tomu se mužete vyhnout, kde se mužete prihlásit ke svému úctu na Facebooku, než povolit plug-in a odstranit všechny soubory cookie Facebook tím, že navštívíte webové stránky s Facebook plug-inu.


2. Právní základ pro zpracování osobních údaju

Právním základem pro zpracování je clánek 6, odstavec 1 S.1 lit.a DSGVO.


3. Úcel zpracování dat

Facebook zpracovává tato data najít chyby ve svém vlastním systému, ke zlepšení jejich vlastních výrobku a jejich prizpusobení se chování uživatelu, kontroly, umístení a prizpusobení reklamy. Krome toho se zpracování je také používán pro lokalizaci, záznam zpusob, jakým používání webových stránek s Facebook obsahu a úcelu výzkumu trhu.


4. Doba skladování

Facebook muže uložit až 90 dnu selfreportových dat. Za to, že data budou použity pouze v anonymní podobe.


5. opozice a eliminovat možné

Pro další informace o využití dat a shromaždování v rámci ochrany osobních údaju Facebooku: https://facebook.com/about/privacy/.


Používání Google+ plugin


1. Rozsah zpracování osobních údaju

Používáme Google+ plug-in aplikace Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké. Když navštívíte naše webové stránky prohlížec umožnuje prímé pripojení k serverum Google. Tam jsou predávány informace o vaší návšteve webu spolecnosti Google. Nemáme žádný vliv na obsah techto plug-inu. Pokud jste v pri návšteve Nutzungerkonto Google+ nebo Google prihlášeni, Google muže spojit své webové stránky návštevu tohoto úctu. Interakcí s tímto plug-in odpovídajícími daty jsou odesílány prímo do Google a tam uloženy. Pokud si neprejete tento prenos dat, musíte se odhlásit, než navštívíte naše webové stránky ke svému úctu Google+ nebo Google.

Nemáme žádný vliv na rozsah a obsah údaju, které Google shromažduje tlacítko.


2. Právní základ pro zpracování osobních údaju

Právním základem pro zpracování je clánek 6, odstavec 1 S.1 lit.a DSGVO.


3. Úcel zpracování dat

Použití je pro zlepšení a prizpusobení nabídky Google pro vás.


4. Doba skladování

Reklamní data v protokolech serveru jsou anonymizovány vymazáním cástí informací o adrese a cookie IP Google po 9 a 18 mesících.


5. opozice a eliminovat možné

Další informace o úcelu a rozsahu sberu dat na Google+ lze nalézt na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.


Použití služby Google AdWords


1. Rozsah zpracování osobních údaju

Využíváme naše webové stránky Google Google Inc. AdWords 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké. Jedná se o online reklamní program, ve kterém se používá sledování konverzí. Když se dostanete google reklamy na našich webových stránkách, Google AdWords klade cookie na svém pocítaci. Každý zákazník Google AdWords je prirazen jiný cookie.


2. Právní základ pro zpracování osobních údaju

Právním základem pro zpracování je cl.6 odst. 1 veta 1 lit. f DSGVO.


3. Úcel zpracování dat

My jen získat znalosti o celkovém poctu uživatelu, kterí reagovali na naši reklamu. To budou predány žádné informace, s nimiž se mužeme identifikovat. Použití se nepoužívá pro sledování.


4. Doba skladování

Cookie vyprší po 30 dnech.


5. opozice a eliminovat možné

Mužete zakázat sledování konverzí Google, kde zakázání metody sledování ve vašem prohlížeci. Pro více informací o https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.


Použití služby Google Analytics


1. Rozsah zpracování osobních údaju

Využíváme naše webové stránky Google Analytics, Web Analytics služby poskytované spolecností Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké. ( "Google"). Google Analytics používá. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy v pocítaci, které nám pomáhají analyzovat používání internetové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky jsou prenášeny na server Google v USA a tam uloženy. V prípade aktivace IP anonymizace na tomto webu, bude vaše IP adresa zkrácena v rámci clenských státu Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodárském prostoru. Pouze ve výjimecných prípadech bude plná IP adresa se prenáší na server Google v USA a tam zkrácena. IP-anonymizace je aktivní na této webové stránce. Jménem provozovatele tohoto portálu Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání stránky a vytvárení zpráv na internetových stránkách cinnost a poskytování jiné s využitím webových stránek a souvisejících internetových služeb na webových stránkách provozovatele. Prenášený prostrednictvím prohlížece v rámci Google Analytics IP adresa nebude sloucena s jinými daty Google. Mužete odmítnout používání souboru cookies nastavením vašeho prohlížece; Nicméne upozornujeme, že nelze všechny funkce našich webových stránek na jejich plném rozsahu, pokud je to vhodné, v tomto prípade použití.


2. Právní základ pro zpracování osobních údaju

Právním základem pro zpracování je cl.6 odst. 1 veta 1 lit. f DSGVO.


3. Úcel zpracování dat

Úcelem zpracování osobních údaju je cílová adresa publikum, které již vyjádrilo pocátecní zájem o bocní návštevy.


4. Doba skladování

Reklamní data v protokolech serveru jsou anonymizované pomocí Google maže požadavky na cásti IP adresy a informace cookie po 9 a 18 mesících.

 

5. opozice a eliminovat možné

Mužete také zabránit data generovaná cookie a související s používáním této webové stránky (vc. Vaše IP adresa) pro Google a zpracování techto údaju spolecností Google, stažením prohlížece plug-in k dispozici na následujícím odkazu a nainstalovat : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Pro více informací o https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.


používání LinkedIn


1. Rozsah zpracování osobních údaju

Náš web využívá funkce síte LinkedIn. Poskytovatel je LinkedIn Corporation 2029 Stierlin kurt, Mountain View, CA 94043.

Pokaždé, když naše stránky, které obsahují funkce LinkedIn pripojení k serverum LinkedIn je usazen. LinkedIn je informován, že jste navštívili naše webové stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na „doporucuje“ tlacítko LinkedIn a jsou prihlášeni ke svému úctu na LinkedIn, je možné LinkedIn priradit Vaši návštevu na našich webových stránkách a váš úcet. Podotýkáme, že nemáme znalosti obsahu prenášených dat a používat je pres LinkedIn jako poskytovatelé míst.

Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údaju služby LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


2. Právní základ pro zpracování osobních údaju

Právní základ pro zpracování osobních údaju uživatelu je Art. 6 odst. S.1 lit. DSGVO.


3. Úcel zpracování dat

Použití LinkedIn plugin je urcen pro uživatelskou prívetivost našich webových stránek.


4. Doba skladování

Doba trvání skladování nemají žádné informace.


5. opozice a eliminovat možné

Pokud takové sdelení techto informací LinkedIn z dotycné osoby nechtel, to muže zabránit prenosu v tom, že se odhlásí pred voláním našich webových stránek ze svého úctu LinkedIn. LinkedIn nabízí krome https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls na e-mailové zprávy Možnost odhlásit textových zpráv a cílené reklamy, stejne jako nastavení reklam ke správe. LinkedIn také využívá partnery, jako nalezených, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, comScore, Eloqua a Lotame které lze nastavit soubory cookie. Tyto soubory cookie mohou být zamítnuta podle https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Zákony na ochranu soukromí na LinkedIn naleznete https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politika LinkedIn Cookie je k dispozici na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.


používání Pinterest


1. Rozsah zpracování

Využíváme naše webové stránky kolícky Podíl akcií Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, Spojené státy americké. Když navštívíte naše webové stránky, které obsahují plugin, delá váš prohlížec pripojení k serverum voleb ve Spojených státech. Tam se predávají data protokolu o své webové stránky návšteve Pinterest. To muže zahrnovat následující údaje:

(1) Vaše IP adresa,

(2) adresy navštívených webových stránek, které obsahují také možnosti funkce

(3), typ a nastavení z Browers,

(4) datum a cas požadavku,

(5) Váš zpusob použití Pinterest.


2. Právní základ pro zpracování osobních údaju

Právní základ pro zpracování osobních údaju uživatelu je Art. 6 odst. S.1 lit. DSGVO.


3. Úcel zpracování dat

Využití možností je použít k usnadnení svou roli.


4. Doba skladování

Doba trvání skladování nemají žádné informace.


5. opozice a eliminovat možné

Další informace o úcelu a rozsahu sberu dat variant lze nalézt na adrese: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

Používání plugin YouTube


1. Rozsah zpracování osobních údaju

Používáme na naší webové stránce, která je provozována aplikace Google Plugin z YouTube, YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké. Když navštívíte naše webové stránky prohlížec umožnuje pripojení k serverum YouTube. Tam jsou predávány informace o svých webových návštev na YouTube. Nemáme žádný vliv na obsah techto plug-inu. Pokud jste v pri návšteve svého úctu YouTube prihlášeni, muže YouTube pridružit své webové stránky návštevu tohoto úctu. Interakcí s tímto plug-in, tento odpovídající informace se prenáší prímo na YouTube a tam uloženy. Pokud si neprejete tento prenos dat, musíte se odhlásit ze svého úctu YouTube Než navštívíte naše webové stránky.


2. Právní základ pro zpracování osobních údaju

Právní základ pro zpracování osobních údaju uživatele je Art. Lit. 6, odstavec. 1 p.1 f DSGVO.


3. Úcel zpracování dat

Poskytování YouTube plug-inu používaných zmírnit svou roli.


4. Doba skladování

Doba trvání skladování nemají žádné informace.


5. opozice a eliminovat možné

Další informace o úcelu a rozsahu sberu dat z YouTube, naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/Tyto zásady ochrany soukromí byl vytvoren s podporou DataGuard.


Thank you for your attention!