Compare(0/4) X Vymazat vše
Doma > Podpora > TERMS OF USE

Podmínky používání / Podmínky

Úvod

Vítejte na stránce www.ecovacs.com/cz, kterou vlastní a provozuje společnost ECOVACS Europe GmbH Používáním našich webových stránek, souhlasíte s dodržováním a cítíte se být vázáni následujícími „Podmínkami používání / Podmínkami“. Před vstupem a použitím naší webové stránky a služby si pozorně přečtěte následující podmínky. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste naše webové stránky používat. Výrazy „ECOVACS“, „my“, „my“ nebo „naše“ odkazují na společnost ECOVACS Europe GmbH. a některou z jejích dceřiných společností, které jsou oprávněny nést název „ECOVACS“. Výraz „vy“ se vztahuje na uživatele nebo návštěvníka našich webových stránkách. 


Děti mladší 18 letNaše webové stránky necílí a nejsou určeny pro přilákání dětí mladších 18 let. Svým přístupem a využitím našeho webu, prohlašujete a zaručujete, že jste starší 18 let, nebo že jste navštívili naše webové stránky pod dohledem rodiče nebo opatrovníka.


Souhlasíte s podmínkami uvedenými v těchto Podmínkách užívání / Podmínkách s ohledem na naše webové stránky. Tato smlouva představuje úplnou a jedinou dohodu mezi námi a vámi, a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody, prohlášení, záruky a ujednání s ohledem na naše webové stránky a předmět této dohody. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto podmínek, nesmíte nadále naše webové stránky a služby používat. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše webové stránky a tyto termíny a podmínky bez předchozího upozornění.  Vaše další používání jakýchkoli služeb po vstupu nových a/nebo změněných podmínek v platnost znamená, že jste si tyto podmínky přečetli, pochopili a souhlasíte s nimi.


Osobní informace

Používáním našich webových stránek a služeb souhlasíte se shromažďováním, přenosem, ukládáním a používáním vašich osobních údajů námi, jak je dále popsáno v zásadách ochrany osobních údajů. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů, abyste věděli, jak můžeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje. 


Povolení APP

Použijete-li aplikace vytvořené námi, můžete nám udělit určitá oprávnění pro vaše zařízení. 


Obsah, organizace, grafika, obrázky, loga, ikony, zvukové klipy, design, software, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze a další záležitosti týkající se našich internetových stránek jsou chráněny podle platných autorských práv, ochranných známek a jiných vlastnických (mimo jiné včetně zákonů na ochranu duševního vlastnictví) zákonů a předpisů. Kopírování, redistribuce, používání nebo zveřejnění vámi jakýchkoliv těchto záležitostí nebo jakékoliv části našich webových stránkách, s výjimkou případů povolených podle § „Omezená licence a povolené užívání“, je přísně zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva k jakémukoli článku, dokumentu nebo jiným materiálům zobrazeným na našich webových stránkách. Uveřejnění informací nebo materiálů na našich internetových stránkách nepředstavuje zřeknutí se jakýchkoli práv k těmto informacím a materiálům. Část obsahu na našich webových stránkách může být chráněna autorskými právy nebo právy duševního vlastnictví třetích stran. 


Omezená licence a Povolené používáníUdělujeme vám nevýhradní, nepřenosnou, odvolatelnou licenci (a) k přístupu a užívání našich webových stránek výhradně v souladu s těmito podmínkami užívání/podmínkami; (b) k používání našich webových stránek výhradně pro interní, osobní, nekomerční účely; a (c) k vytištění diskrétní informace z našich webových stránek výhradně pro interní, osobní, nekomerční účely a za předpokladu, že budete dodržovat veškerá autorská práva a další pravidla v nich obsažená. Žádný výtisk ani elektronickou verzi jakékoliv části našich webových stránek nebo jejich obsahu nesmíte použít v žádném sporu ani v arbitráži jakéhokoliv druhu, a to za žádných okolností.


Omezení a zákazy používáníVaše licence pro přístup a využívání našich webových stránek a jakékoli informace, materiály nebo dokumenty (souhrnně definované jako „obsah a materiály“), v něm jsou předmětem těchto omezení a zákazů používání: Nesmíte (a) kopírovat, tisknout (s výjimkou výslovného omezeného účelu povoleného odstavcem „Omezená licence a povolené užívání“), publikovat, zobrazovat, distribuovat, přenášet, prodávat, pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem zpřístupnit v jakékoliv formě nebo jakýmkoli způsobem všechny nebo část těchto stránek nebo jakéhokoli obsahu a materiálů odsud získaných; (b) používat naše webové stránky nebo jakékoliv materiály získané z našich webových stránek pro vývoj, jako součást jakékoli informace, ukládání a načítání systému, databáze, informační základny, nebo podobného zdroje (v jakémkoli médiu nyní existujícím nebo v budoucnu vyvinutém), který je určen ke komerční distribuci jakéhokoli druhu, mimo jiné prostřednictvím prodeje, licence, leasingu, pronájmu, předplatného, nebo jakéhokoliv jiného mechanismu komerční distribuce; (c) vytvářet kompilace nebo odvozená díla z jakéhokoli obsahu a materiálů z těchto stránek; (d) používat jakýkoliv obsah a materiály z naší webové stránky jakýmkoliv způsobem, který může porušovat autorská práva, práva duševního vlastnictví, vlastnické právo nebo právo majetku nás nebo třetích stran; (e) odstranit, změnit nebo zakrývat upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická oznámení nebo podmínky používání obsažené na našich webových stránkách; (f), zpřístupnit jakoukoliv část našich webových stránek prostřednictvím jakéhokoli systému sdílení času, servisního střediska, internetu nebo jakékoli jiné technologie nyní existující nebo v budoucnu vyvinuté; (g) odstraňovat, rozkládat ani zpětně analyzovat jakýkoliv software webových stránek nebo používat jakýkoli monitoring sítě nebo vyhledávací software pro určení architektury našich webových stránek; (h) používat jakýkoliv automatický nebo ruční proces k získávání  informací z našich webových stránek; (I) používat naše webové stránky za účelem získávání informací pro nebo přenášení (1) nevyžádaných komerčních e-mailů; (2) e-mailu, který využívá záhlaví, neplatné nebo neexistující názvy domén nebo jiné prostředky klamného adresování; a (3) nevyžádaných telefonátů nebo faxových přenosů; (j) používat naše webové stránky takovým způsobem, který porušuje platné zákony a předpisy.


Obsah třetí stranyObsah třetí strany se může objevit na našich webových stránkách, nebo může být přístupný prostřednictvím odkazů z našich webových stránek. Nejsme zodpovědní za a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah třetích stran. Berete na vědomí, že informace a názory v obsahu třetích stran představují výhradně myšlenky autora a že nejsou námi schváleny ani nemusí nutně odrážet naše přesvědčení. Přečtěte si prosím pečlivě zásady a postupy třetích stran, a ujistěte se, že jste je správně pochopili dříve, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů jiných výrobců by měly být směrovány na tyto třetí strany.


Komentáře uživatelů, zpětná vazba a další příspěvkyPokud na základě naší žádosti, pošlete některá zvláštní podání (například položky soutěže) nebo bez naší žádosti pošlete kreativní nápady, podněty, návrhy, plány či jiné materiály, ať už on-line, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně definováno jako „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli, bez omezení, upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak využívat na jakémkoli médiu jakékoliv komentáře, které  nám pošlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat jakékoliv komentáře v utajení; (2), platit odměnu za jakékoliv komentáře; nebo (3) reagovat na komentáře. Můžeme, ale nemáme povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho vlastního uvážení označíme za nezákonný, urážlivý, výhružný, hanobící, hanlivý, pornografický, obscénní či jinak závadný nebo porušující duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky užívání. Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat práva jakékoliv třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti ani jiná osobní či vlastnická práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat hanlivý nebo jinak nezákonný, hanobící nebo obscénní materiál, ani nebudou obsahovat jakýkoli počítačový virus nebo jiný malware, který by mohly jakýmkoliv způsobem ovlivnit činnost našich webových stránek nebo jakékoliv související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, ani jinak klamat nás nebo třetím strany, pokud jde o původ jakýchkoliv připomínek. Nesete plnou odpovědnost za jakékoli komentáře, které provedete a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost za případné komentáře přidané vámi nebo jakoukoli třetí stranou.


Můžeme změnit, pozastavit nebo ukončit provoz, nebo přístup ke všem nebo k jakékoliv část Služeb kdykoli a z jakéhokoli důvodu.  Dále si vyhrazujeme právo ukončit váš registrovaný účet a vaše používání našich webových stránek a služeb, dle našeho vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, pokud tyto Podmínky užívání / podmínky z jakéhokoliv důvodu porušíte. Jste povinni odškodnit nás (a naše vedoucí pracovníky, členy správní rady, zástupce, dceřiné společnosti, společné podniky a zaměstnance) s ohledem na jakýkoli nárok nebo poptávky, včetně poplatků za právní zastoupení, vznesené jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení této smlouvy nebo používání našich webových stránek, nebo vašeho porušení jakéhokoliv zákona nebo práv třetí strany.

Můžete také tyto Podmínky užívání kdykoli vypovědět tím, že nás upozorníte, že již nechcete naše služby používat nebo když přestanete používat naše webové stránky. Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.


Odmítnutí a omezení závazků

Užíváním našich webových stránek a služeb, výslovně souhlasíte s tím, že používání našich webových stránek a služeb je na vaše vlastní riziko. Veškeré informace poskytujeme tak, jak jsou. ECOVACS věnuje soustavnou pozornost časté údržbě našich webových stránek a tomu, aby veškeré informace poskytnuté uživateli byly k dispozici na nejvyšší úrovni a maximálně přesné. Nicméně, nezaručujeme, že naše webové stránky budou bez chyby, že na nich nebudou viry nebo jiné škodlivé komponenty, nebo že závady budou opraveny. Neprohlašujeme ani nezaručujeme, že informace, které jsou k dispozici na nebo prostřednictvím našich webových stránek, budou správné, přesné, včasné nebo jinak spolehlivé. Tímto berete na vědomí, že tento odstavec se vztahuje na veškerý obsah a služby na celém našem webu.

Za žádných okolností neponeseme odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, které vyplývají z používání nebo neschopnosti používat naše webové stránky a služby, mimo jiné včetně toho, že se budete spoléhat na jakékoliv informace získané z našich webových stránek a služeb, což bude mít za následek chyby, vymazání, viry, zpoždění služeb nebo jakékoliv jiné poruchy fungování webové stránky. Společnost ECOVACS, včetně našich partnerů a poboček, přidružených třetích stran, zaměstnanců, dodavatelů a osob, které se podílí na provozu našich webových stránek a služeb, se v maximálním rozsahu povoleném zákonem, zříká veškeré odpovědnosti za jakékoliv ztráty nebo škody, které byste mohli utrpět v důsledku fungování našich webových stránek. To zahrnuje (mimo jiné) jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nedbalosti.


Vzdání se odškodněníTímto se vzdáváte a zříkáte veškerých nároků a/nebo odpovědnost vůči nám vyplývající z nebo související s vaším používáním našich webových stránek. Také souhlasíte s tím, že nás budete hájit a že nás odškodníte proti nim veškerým možným nárokům nebo závazkům, včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení, které vyplývají z nebo souvisí s vaším používáním našich webových stránkách nebo neplnění platných právních předpisů.


Vyšší mocNeponeseme odpovědnost za jakékoliv nepředvídané zpoždění při plnění některého z našich závazků vyplývajících z těchto našich podmínek, a budeme mít nárok na přiměřené prodloužení lhůty pro plnění těchto povinností.


Celá smlouva a oddělitelnostTo, že nebudeme vykonávat nebo vymáhat jakékoliv právo či ustanovení těchto podmínek použití, nepředstavuje zřeknutí se tohoto práva nebo ustanovení. Tyto podmínky použití a všechny postupy nebo provozní pravidla námi zveřejněné na našich webových stránkách nebo v souvislosti s podmínkami užití představují úplnou dohodu a porozumění mezi námi a vámi a upravují vaše používání našich webových stránek a služeb, a nahrazují veškeré předchozí či souběžné dohody , komunikace a návrhy, ať již ústní či písemné, mezi Vámi a námi (mimo jiné včetně jakékoliv předchozí verze podmínek použití). V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek užívání je označeno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, bude takové ustanovení nicméně vymahatelné v úplném rozsahu povoleném platnými právními předpisy, a nevymahatelná část bude považována za oddělitelnou od těchto Podmínek použití, přičemž toto rozhodnutí nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv jiných zbývajících ustanovení.


Rozhodné právo a řešení sporůTyto podmínky použití a případné samostatné dohody, na jejichž základě vám poskytujeme služby, budou řízeny a vykládány v souladu s právními předpisy Velké Británie, a to bez odkazu na kolizi právních norem.

Veškeré spory v rámci těchto Podmínek používání budou podléhat výhradní jurisdikcí a soudů v Suffolku ve Velké Británii.


Kdykoliv bez předchozího upozornění můžeme provést změny funkcí, funkčnosti či obsahu našich webových stránek. Vyhrazujeme si právo na základě našeho vlastního uvážení upravit nebo smazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah objevující se na našich webových stránkách. Čas od času si tyto podmínky použití opět prostudujte. Vaše další používání nebo přístup k naší webové stránce po provedení případné změny představuje souhlas s těmito změnami. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek použití, prosím, kontaktujte nás na adrese  info@ecovacs-europe.com.


Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek použití, prosím, kontaktujte nás na adrese:


ECOVACS Europe GmbH
Holzstr. 2,
40221 Düsseldorf,
Germany

Email: info@ecovacs-europe.com


Tyto podmínky použití byly naposledy aktualizovány dne 21. srpna 2017.


Thank you for your attention!