EcoVACS Europe GmbH Záruka výrobce


1.Obecné

Společnost ECOVACS Europe GmbH, Holzstr.2, 40221 Düsseldorf, Německo, se s výhradou podmínek této smlouvy, zaručuje původnímu kupujícímu, že váš výrobek Ecovacs, kromě baterií, nebude obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu 24 měsíců od původního data nákupu v případě řádného provozu pouze pro domací použití. Na baterie se vztahuje záruční doba v trvání šesti (6) měsíců. Záruka je vázána na prvního kupujícího, a proto není převoditelná. Tato záruka společnosti ECOVACS Europe GmbH neovlivňuje a v žádném případě neomezuje zákonná záruční práva spotřebitele.

Tato záruka je platná pouze v Evropské zemi, ve které bylo zařízení zakoupeno. Za předpokladu, že je země uvedena v seznamu zemí na (https://www.ecovacs.com/cz/choose-your-country). Prosím, postupujte podle pokynů na (https://www.ecovacs.com/cz/support) k ověření vašeho nároku v rámci záruky.


2. Pokrytí záruky

V případě výskytu vady během záruční lhůty se ECOVACS Europe GmbH podle vlastního uvážení zavazuje k reklamaci zboží, za předpokladu, že zákazník podá reklamaci v rámci záruky výrobce v rozsahu:

- opravy zařízení

- vyměny zařízení nebo jej vymění za jiný produkt, který je nový nebo vyrobený z nových nebo ještě použitelných, či použitých součástí a přinejmenším odpovídá původnímu produktu z hlediska funkčnosti nebo

- vyměnit zařízení nebo jej vyměnit za jiný produkt, který je  modernizovaný, nebo který má ve srovnání s původním produktem alespoň podobné nebo renovované funkce.

Pokud je nárok na záruku platný a společnost ECOVACS Europe GmbH provádí opravu nebo výměnu, nevede to k prodloužení nebo novému zahájení záruky na zboží. Záruční doba tedy vždy končí po dvou letech, počítaných od data prvního nákupu, bez ohledu na platné záruční nároky. Všechny staré náhradní díly a náhradní díly se stávají majetkem společnosti ECOVACS Europe GmbH. Další nároky ze záruční smlouvy jsou vyloučeny. Toto vyloučení se nevztahuje na úrazy na životě, zranění končetin nebo újmy na zdraví, záměrné úmysly a hrubé nedbalosti, odpovědnost za výrobek, a v případě porušení hmotných povinností, které ohrožují dosažení účelu záruky. Stejně tak zákonná záruční práva zůstávají nedotčena tímto vyloučením.

Chcete-li uplatnit nárok na záruku, musíte

1) okamžitě nahlásit jakékoliv závady na nepřetržitou linku služby ECOVACS, jakmile se objeví a

2) předložit originální fakturu nebo potvrzení od prodejce (s uvedením data nákupu, názvu modelu a jména prodejce).


3. Vyloučení záruky

Důvody z vyloučení záruky jsou:

- pravidelná údržba, kontrola a oprava nebo výměna dílů v důsledku běžných známek opotřebení (zejména akumulátorů);

- nevhodné, drsné nebo nesprávné zacházení, ošetření, používání nebo péče o zařízení;

- nepřímé důsledky případné chyby z(ztráty užívání, ztráty na zisku, atd.)

- škody způsobené pády v důsledku nepoužití bezpečnostního systému (sací podložky a bezpečnostního lana):
- změna, odstranění nebo jiné způsoby, které umožňují, aby popis nebo sériové číslo zařízení nebyly identifikovatelné nebo nečitelné;

- změna, odstranění nebo jiné způsoby, které umožňují, aby popis nebo sériové číslo zařízení nebyly identifikovatelné nebo nečitelné;

- škody způsobené nehodami nebo vnějšími vlivy (blesk, požár, voda) nebo jiné události vyšší moci;

- zkratování akumulátoru, pokud je kupujícím poškozen těsnicí materiál na krytu nebo článcích akumulátoru;

- akumulátor se používá v jiném než předpokládaném zařízení;

- nedodržení bezpečnostních pokynů a / nebo pokynů k výrobku;

- úmyslné poškození zařízení nebo akumulátoru;

- používání náhradních dílů nebo jiných výměnných součástí (včetně spotřebního materiálu), které společnost ECOVACS Europe GmbH nenabízí ani neposkytuje;


Upozorňujeme, že závada ve smyslu těchto záručních podmínek nezahrnuje situaci, kdy musí být provedena změna nebo úprava zařízení, které nebylo stanoveno v původních specifikacích zařízení, aby bylo možné použít zařízení ( např. modifikace dalších standardů pro příjem nebo připojení).

Tato záruka se nevztahuje na příslušenství a jiné spotřební předměty, jako jsou filtry nebo kartáče.


Příslušenství a další spotřební materiál, jako filtry nebo kartáče, jsou z této záruky vyloučeny.


Máte-li další dotazy ohledně našich produktů nebo podrobnější informace o záruce, kontaktujte prosím naší servisní linku nebo navštivte naše webové stránky.


ECOVACS Europe GmbH

Holzstr. 2

40221 Düsseldorf

Německo


Kontaktujte nás: service-cz@ecovacs-europe.com

Telefon: 800-143929


4. Poznámka


Neposílejte žádné vadné zařízení na poštovní adresu v německém Düsseldorfu. V případě závady kontaktujte výhradně servisní linku.

- veškeré opravy, úpravy, změny nebo přestavby zařízení provedené osobami, které nejsou pověřeny společností ECOVACS Europe GmbH;

- jako je např. nesprávnou přepravu (např. s nevhodným obalem); uhradí zákazník

- používání zařízení pro komerční účely nebo v souvislosti s obchodem.