Záruka ECOVACS Europe GmbH 
 

1. Všeobecné informácie
V závislosti od podmienok tejto zmluvy ecovacs Europe GmbH, Holzstr. 2, 40221 Düsseldorf, Nemecko, zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že váš výrobok Ecovacs, okrem batérií, nesmie byť vytesaný z chýb materiálu a spracovania počas 24 mesiacov od pôvodného dátumu nákupu v prípade riadnej prevádzky len na domáce použitie. Na batérie sa vzťahuje záručná doba šesť (6) mesiacov. Záruka je viazaná na prvého kupujúceho, a preto nie je prevoditeľná. Táto záruka poskytnutá spoločnosťou ECOVACS Europe GmbH nemá vplyv na zákonné záručné práva spotrebiteľa a v žiadnom prípade ju neobmedzuje. 
Táto záruka platí len v európskej krajine, v ktorej bolo zariadenie zakúpené. Prosím, postupujte podľa pokynov na (https://www.ecovacs.com/global/support/contact-us) na overenie vašej pohľadávky v rámci záruky.


2. Záručné krytie
Ak by vo výnimke vznikla chyba počas záručnej doby, ecovacs Europe GmbH sa podľa vlastného uváženia zaväzuje, že ak zákazník predloží reklamáciu v súvislosti so zárukou výrobcu:
- oprava zariadenia,
- vymeňte zariadenie alebo ho vymeňte za iný výrobok, ktorý je nový alebo vyrobený z nových alebo stále použiteľných, už použitých častí a minimálne zodpovedá pôvodnému výrobku z hľadiska funkčnosti, alebo
- vymeňte zariadenie alebo ho vymeňte za iný nový a modernizovaný model, ktorý má v porovnaní s pôvodným výrobkom aspoň podobné alebo modernizované funkcie.
Ak je nárok na záruku platný a spoločnosť ECOVACS Europe GmbH vykoná opravu alebo výmenu, neviedne to k predĺženiu alebo novému začiatku záruky. Záručná doba sa preto vždy končí po dvoch rokoch, vypočítaných odo dňa prvého nákupu, bez ohľadu na akékoľvek platné nároky na záruku. Všetky vymenené staré zariadenia a súčiastky sa stávajú vlastníctvom ecovacs Europe GmbH. Ďalšie nároky zo zmluvy o záruke sú vylúčené. Toto vylúčenie sa neuplatňuje v prípade zranenia života, končatiny alebo zdravia, úmyselného úmyslu a hrubej nedbanlivosti, zodpovednosti za výrobok a v prípade porušenia hmotných povinností, ktoré ohrozuje dosiahnutie účelu záruky. Rovnako tak zákonné záručné práva zostávajú týmto vylúčením nedotknuté.


Ak chcete požiadať o záruku, musíte


1) nahláste všetky chyby, ktoré sa vyskytnú okamžite na podporu ECOVACS hneď, ako sa objavia a
2) predložiť pôvodnú faktúru alebo potvrdenie od predajcu (s dátumom nákupu, názov modelu a meno predajcu).


 

3. Vylúčenie záruky


Zo záruky sú vylúčené:
- pravidelná údržba, kontrola a oprava alebo výmena dielov v dôsledku bežných znakov opotrebovania (najmä akumulátorov);
- nevhodná, krutá alebo nesprávna manipulácia, ošetrenie, používanie alebo starostlivosť o zariadenie;
- nepriame dôsledky možnej chyby (strata použitia, strata zisku atď.)
- poškodenie spôsobené pádmi v dôsledku nepoužívania bezpečnostného systému (sacie podložky a bezpečnostné lano);
- zmena, odstránenie alebo iné prostriedky na vytvorenie typového opisu alebo sériového čísla na zariadení neidentifikovateľné alebo nečitateľné;
- škody spôsobené nehodami alebo vonkajšími vplyvmi (blesk, oheň, voda) alebo inými udalosťami vyššej moci;
- skrat akumulátora, ak kupujúci poškodí tmel na telese akumulátora alebo v bunkách;
- akumulátor sa používa v inom zariadení, ako je stanovené;
- nedodržanie bezpečnostných pokynov a/alebo pokynov na výrobok;
- zamýšľané alebo úmyselné poškodenie zariadenia alebo akumulátora;
- používanie náhradných dielov výrobku alebo iných vymeniteľných dielov (vrátane spotrebného materiálu), ktoré ecovacs Europe GmbH neponúka alebo neodporúča;
- akékoľvek opravy, úpravy, zmeny alebo prestavbu zariadenia vykonané osobami, ktoré na to nie sú oprávnené spoločnosťou ECOVACS Europe GmbH;
- náhrada za self-made, nesprávnu prepravu (napr. s nevhodným balením),
- používanie zariadenia na komerčné účely alebo v súvislosti s obchodom.
Upozorňujeme, že chyba v zmysle týchto záručných podmienok nezahŕňa situáciu, keď sa musí vykonať zmena alebo zmena zariadenia, ktoré nebolo ustanovené v špecifikáciách pôvodného zariadenia, aby sa u možnosti použitia zariadenia (napr. zmena iných noriem pre príjem alebo pripojenie).
Táto záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo a iné spotrebné predmety, ako sú filtre alebo kefy.
Okrem toho je z tejto záruky vylúčené príslušenstvo a iný spotrebný materiál, ako sú filtre alebo kefy. 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa našich produktov alebo podrobné informácie o záruke, obráťte sa na našu podporu alebo navštívte našu webovú stránku.
Kontaktujte nás: 0800-002536 (bezplatné), service-sk@ecovacs-europe.com


4. Poznámka:
Prosím, neposielajte žiadne chybné zariadenia na poštovú adresu v Düsseldorfe. V prípade poruchy sa obráťte výlučne na našu servisnú linku.