Gebruiksvoorwaarden
1. Algemeen

Hartelijk welkom op de internetsite http://www.ecovacs.com/nl (in wat volgt „website“ genoemd. Deze website wordt geëxploiteerd door ECOVACS Europe GmbH, Holzstraße 2, D-40221 Düsseldorf. Gelieve vóór het bezoek aan deze website de onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen, en vergewis u ervan dat u deze heeft begrepen, inclusief de uitsluiting van aansprakelijkheid, voordat u deze website gebruikt. Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dan moeten wij u verzoeken om de website weer te verlaten. Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook dan van toepassing, wanneer u de website of delen daarvan vanuit andere internetsites gebruikt, die de toegang tot de website volledig of gedeeltelijk mogelijk maken. Tijdens het bezoek aan deze website gelden voor u de volgende gebruiksvoorwaarden. Gelieve bij vragen of opmerkingen contact met ons op te nemen op: e-mail info@ecovacs-europe.com.

 

2. Auteursrechten

De handelsmerken, inhoud inzake diensten, technologische beschrijvingen, ontwerpen, teksten en overige diensten op deze pagina zijn uitsluitende eigendom van ECOVACS Europe GmbH en de daarmee verbonden ondernemingen. Niemand mag de inhoud van deze website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ECOVACS Europe GmbH verwerken; met name verboden zijn derhalve het kopiëren, afdrukken, wijzigen, publiceren, verzenden, verspreiden van teksten, foto´s en video´s van onze website. Overtredingen worden in het kader van de geldende wetgeving civiel- en strafrechtelijk vervolgd. 

Zonder aantasting van onze overige rechten behouden wij ons het recht voor om u de toegang tot de website te ontzeggen, wanneer u in strijd heeft gehandeld met deze gebruiksvoorwaarden.

 

3. Veiligheidsinstructie

Ook al doen wij naar beste eer en geweten alle moeite om de inhoud van deze website correct en op de nieuwste stand te houden, toch kunnen wij dit niet garanderen. De website kan om verschillende redenen achterhaalde informatie en onnauwkeurigheden bevatten. Contacteer ons, voordat u informatie van onze internetpresentie gebruikt, opdat wij de juistheid daarvan kunnen controleren. ECOVACS Europe GmbH behoudt zich voor om informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren. Zo kunnen ook op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging verbeteringen en/of actualiseringen van productinformatie en/of processen op de website worden uitgevoerd.


4. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder aankondiging deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en aan te vullen. Controleer de gebruiksvoorwaarden daarom regelmatig. Voor het overige wordt in dit verband verwezen naar de Richtlijnen inzake gegevensbescherming.


5. Uitsluiting van aansprakelijkheid

ECOVACS Europe GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte of toevallige schade als gevolg van het gebruik van deze website, met name niet voor actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Dit geldt ook voor informatie van derden, inclusief eventuele links.

 

6. Links naar een andere website

De website kan links en referenties naar andere websites bevatten, die niet door ECOVACS Europe GmbH worden geëxploiteerd. Voor zover niet anders vermeld ondersteunen wij geen van deze andere websites, en nemen wij hiermee uitdrukkelijk afstand van elke inhoud van deze pagina´s. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade opgelopen als gevolg van of in combinatie met het gebruik van zulke links. Wij behouden ons het recht voor om de verbinding met andere websites afhankelijk te maken van onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, en om onze toestemming naar een link op elk moment in te trekken. 

 

7. Richtlijnen inzake gegevensbescherming

ECOVACS Europe GmbH verzamelt en gebruikt persoonlijke aan deze website overgedragen gegevens conform de in de Richtlijnen inzake gegevensbescherming genoemde voorwaarden. Meer uitleg vindt u in de Richtlijnen inzake gegevensbescherming.

 

8. Opslag van IP-adressen

Wanneer u deze website bezoekt, dan bestaat de mogelijkheid dat informatie over het IP-adres van uw internet provider, de website vanwaaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons heeft bezocht en de datum en de duur van het bezoek door onze webserver wordt opgeslagen. Bij overtredingen van de gebruiksvoorwaarden behouden wij ons voor om het opgeslagen IP-adres te gebruiken ter vervolging van civiel- en strafrechtelijke eisen en om criminele feiten aan het licht te brengen.


9. Slotbepaling

Mocht een van de hierboven genoemde afzonderlijke bepalingen afwijken van de wettelijke regelingen, ongeldig of niet toepasbaar zijn, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. Deze gebruiksvoorwaarden en de richtlijnen inzake gegevensbescherming vallen uitsluitend onder het Duitse recht.

Mocht u onze website gebruiken buiten Duitsland, dan wijzen wij u erop, dat in het buitenland anders luidende wettelijke regelingen kunnen bestaan, die bij het gebruik van onze website niet van toepassing zijn. Mochten hierover vragen bestaan, gelieve dan contact met ons op te nemen op: e-mail info@ecovacs-europe.com

Deze gebruiksvoorwaarden en de richtlijnen inzake gegevensbescherming zijn op 12 juli 2017 geactualiseerd en worden op dezelfde dag van kracht.