Garanzia del produttore ECOVACS Europe GmbH1. Algemeen

 

Onder voorbehoud van de voorwaarden en bepalingen van deze voorwaarden garandeert ECOVACS Europe GmbH, Holzstr.2, 40221 Düsseldorf, Duitsland, aan de oorspronkelijke koper dat uw Ecovacs product, met uitzondering van batterijen, vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende 24 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in geval van correct gebruik uitsluitend voor residentieel gebruik. Op de batterijen is een garantieperiode van zes (6) maanden van toepassing. De garantie is gebonden aan de eerste koper en kan dus niet overgedragen worden. Deze garantie van ECOVACS Europe GmbH. laat de wettelijke garantierechten van de consument onverlet en beperkt deze op geen enkele wijze.

 

Deze garantie geldt alleen in het Europese land waar het apparaat is aangeschaft. Voorwaarde is dat het land is opgenomen in de landenlijst op (https://www.ecovacs.com/nl/choose-your-country). Volg de instructies op (https://www.ecovacs.com/nl/support) om uw garantieclaim te valideren.

 

2. Garantiedekking

 

Indien zich tijdens de garantieperiode bij wijze van uitzondering een gebrek voordoet, zal ECOVACS Europe GmbH het volgende doen, naar eigen goeddunken, indien de klant een claim indient in het kader van de garantie van de fabrikant:

 

- het apparaat repareren,

 

- een vervangend exemplaar van het apparaat leveren of het apparaat vervangen door een ander product dat nieuw is of vervaardigd is uit nieuwe of nog bruikbare, reeds gebruikte onderdelen en ten minste overeenkomt met het oorspronkelijke product voor wat de functionaliteit, of

 

- een vervangend exemplaar van het apparaat leveren of het apparaat vervangen door een ander nieuw en gemoderniseerd product dat in vergelijking met het oorspronkelijke product ten minste soortgelijke of verbeterde functies heeft.

 

Indien de garantieclaim geldig is en ECOVACS Europe GmbH. de reparatie of vervanging uitvoert, leidt dit niet tot een verlenging of een nieuwe start van de garantie. De garantieperiode loopt dus altijd af na twee jaar, gerekend vanaf de datum van de eerste aankoop, ongeacht eventuele geldige garantieclaims. Alle vervangen oude apparaten en onderdelen worden eigendom van ECOVACS Europe GmbH. Verdere claims op de garantieovereenkomst zijn uitgesloten. Deze uitsluiting geldt niet in geval van schade aan leven, ledematen of gezondheid, opzet en grove nalatigheid, productaansprakelijkheid en in geval van schending van materiële verplichtingen die het bereiken van het doel van de garantie in gevaar brengen. Ook de wettelijke garantierechten blijven door deze uitsluiting onaangetast.

 

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient u


1)
 eventuele defecten die zich voordoen onmiddellijk melden via de servicehotline van ECOVACS zodra deze zich voordoen en
2) de originele factuur of het originele ontvangstbewijs van de dealer tonen (met daarop vermelding van de aankoopdatum, de modelnaam en de naam van de dealer).


3. Garantie-uitsluitingen

 

Uitgesloten van de garantie zijn:

 

- regelmatig onderhoud, inspectie en reparatie of vervanging van onderdelen door normale slijtageverschijnselen (met name accu's);

- ongeschikte, ruwe of onjuiste hantering, behandeling, gebruik of onderhoud van het apparaat;

- de indirecte gevolgen van een mogelijke fout (gebruiksverlies, gederfde winst, etc.);

- schade door vallen als gevolg van het niet gebruiken van het veiligheidssysteem (zuignappen en veiligheidskabel);

- wijziging, verwijdering of andere middelen om de typebeschrijving of het serienummer van het apparaat onherkenbaar of onleesbaar te maken;

- schade die het gevolg is van ongevallen of externe invloeden (blikseminslag, brand, water) of andere gebeurtenissen van overmacht;

- de kortsluiting van de accu als de afdichting op de behuizing of cellen van de accu door de koper is beschadigd;

- als de accu wordt gebruikt in andere apparatuur dan waar de accu voor bestemd is;

- de niet-inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en/of productinstructies;

- voorgenomen of opzettelijke schade aan het apparaat of de accu;

- het gebruik van productreserveonderdelen of andere vervangbare onderdelen (inclusief verbruiksartikelen) die niet door ECOVACS Europe GmbH. worden aangeboden of aanbevolen;

- alle reparaties, wijzigingen, aanpassingen, veranderingen of verbouwingen van het apparaat uitgevoerd door personen die daartoe niet door ECOVACS Europe GmbH. zijn gemachtigd;

- vergoeding voor zelfgemaakte, oneigenlijke transportmogelijkheden (bijv. met ongeschikte verpakking);

- het gebruik van het apparaat voor commerciële doeleinden of in het kader van een handelstransactie.

 

Let op: een gebrek in de zin van deze garantievoorwaarden omvat niet de situatie waarin een wijziging of aanpassing moet worden aangebracht aan het apparaat die in de originele specificaties van het apparaat niet was voorzien om het gebruik van het apparaat mogelijk te maken (bijvoorbeeld wijziging aan andere ontvangst- of verbindingsnormen).

Deze garantie geldt niet voor accessoires en andere verbruiksartikelen zoals filters of borstels.

 

Bovendien zijn accessoires en andere verbruiksartikelen zoals filters of borstels uitgesloten van deze garantie.

 

Als u nog meer vragen heeft over onze producten of als u gedetailleerde garantie-informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met onze servicehotline of onze website bezoeken.

 

ECOVACS Europe GmbH
Holzstr.2

40221 Düsseldorf

Duitsland

 

Neem contact op:
service-nl@ecovacs-europe.com
0800-0238323 (gratis)

 

4. Opmerking

 

Gelieve geen defecte apparaten naar het postadres in Düsseldorf, Duitsland te sturen. Neem in geval van een defect uitsluitend contact op met onze servicehotline.