Zásady ochrany osobních údajů

 


Poslední aktualizace: 25. března 2020

Tato politika Zásad ochrany osobních údajů popisuje naše postupy týkající se shromažďování, používání, zveřejňování, přenosu a uchovávání vašich osobních údajů v souvislosti s používáním této webové stránky.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany soukromí včas změnit a změny zde zveřejnit. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelně kontrolovat změny Zásad ochrany osobních údajů. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabudou účinnosti zveřejněním na této stránce.

I        Kontaktní údaje

Ecovacs je globální společnost s mnoha pobočkami nebo přidruženými společnostmi v různých zemích. Každá z těchto poboček nebo přidružených společností může v souvislosti se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů muset vykonávat různé činnosti a odpovědnosti.

Odpovědnost za zpracování osobních údajů v souvislosti s webovou stránkou www.ecovacs.com/de (dále jen „Webová stránka“) ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů („GDPR“), vnitrostátních právních předpisů o ochraně údajů jiných členských států a další příslušné právní předpisy o ochraně údajů se týkají:


Ecovacs Europe GmbH

Adresa: Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf, Německo

Telefon: +49 211 5380 4300

E-mail: info@ecovacs-europe.com

Webová stránka: www.ecovacs.com/de

 

Vedoucí ochrany osobních údajů odpovědné společnosti je:


DataCo GmbH

Adresa: Dachauer Str. 65, 80335 Mnichov

Telefon: +49 (0) 89 40 458 40

E-mail: datenschutz@dataguard.de

Webová stránka: www.dataguard.de


Web provozuje a udržuje jedna z našich přidružených společností se sídlem v Čínské lidové republice. Čínská lidová republika nebyla Evropskou unií uznána za zemi s odpovídající úrovní ochrany údajů. Za účelem přiměřené ochrany vašich osobních údajů bude zpracování vašich osobních údajů provedeno pouze v souladu se zvláštní smlouvou, která obsahuje standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům se sídlem v zemích mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.


II       Práva dotčených osob

Máte právo vyžádat si informace o tom, zda o vás máme osobní údaje, a pokud ano, můžete také požádat o přístup k vašim osobním údajům. Můžete také nechat své osobní údaje kdykoli opravit nebo smazat nebo omezit naše zpracování vašich údajů, pokud jsou splněny zákonné požadavky. Pokud je zpracování založeno na našich oprávněných zájmech, můžete mít také právo kdykoli proti zpracování údajů vznést námitku.

Pokud je zpracování vašich údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě zastavíme zpracování osobních údajů, se kterými jste souhlasili.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu nebo smlouvě s vámi, nebo pokud ke zpracování dochází automatizovaným způsobem a vy jste nám poskytli vaše osobní údaje, zašleme vám na požádání vaše osobní údaje strojově čitelným způsobem, abyste mohli tato data použít u jiných poskytovatelů služeb.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje právní předpisy o ochraně údajů, máte právo podat stížnost regulačnímu orgánu.


III     Obecné informace o zpracování dat

(1)   Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování funkčního webu, poskytování podpory zákazníkům a lepších služeb a zlepšování kvality našich produktů (např. vývojem nových produktů a zlepšováním funkčnosti stávajících produktů tak, abyste měly vysokou úroveň – kvalitní služby, které jsou pro vás vhodné). Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stanoveno jinak, nemáte žádnou povinnost poskytovat nám osobní údaje, ale pokud nám dobrovolně poskytnete informace uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů na naši žádost, budete těžit z lepších, více personalizovaných služeb a rychlejší reakce.

(2)   Právní základ pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovat pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek: zpracování je provedeno s vaším souhlasem, pro splnění zákonné povinnosti, které jsme vystaveni, pro splnění smlouvy, které jste stranou, za účelem ochrany životně důležitých zájmů vás nebo jiné fyzické osoby, nebo pokud věříme, že zpracování je nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany.

(3)   Vymazání dat a doba uchovávání

Vaše osobní údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelu, nebo jak to vyžaduje nebo dovoluje platné právo. Při určování doby uchovávání pečlivě zkoumáme, zda vůbec je třeba shromažďovat osobní údaje, a pokud stanovíme relevantní potřebu, uchováváme informace po co nejkratší dobu, během které byl účel, pro který byly informace shromážděny, existoval, pokud zákon nevyžaduje delší dobu uchovávání. Pokud vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, okamžitě odstraníme nebo anonymizujeme osobní údaje shromážděné od vás.

IV     Shromažďování údajů při návštěvě webové stránky a vytváření souborů protokolu

(1)   Popis a rozsah zpracování dat

Při každé návštěvě webu náš systém automaticky shromažďuje data a informace o počítačovém systému vašeho zařízení.

Shromažďují se následující údaje:

(a)   Informace o použitém typu a verzi prohlížeče

(b)   Váš operační systém

(c)   Vaše IP adresa

(d)   Datum a čas přístupu

(e)   Webové stránky, ze kterých jste byli přesměrováni na tento web

(f)    Informace týkající se vašeho poskytovatele internetových služeb uživatele

(g)   Informace o webech, ze kterých jste na web přistupovali

(h)   Informace o webových stránkách, které váš systém vyvolá prostřednictvím webové stránky

 

Tyto informace jsou uloženy v souborech protokolu našeho systému.

 

 

(2)   Účel a právní základ pro sběr údajů a vytváření souborů protokolu

 

Dočasné uložení IP adresy je nezbytné k ochraně našeho oprávněného zájmu umožnit zpřístupnění webu na vašem zařízení a identifikaci potenciálních hrozeb pro naše IT systémy (např. hackerské nebo jiné počítačové útoky). Za tímto účelem bude uložena vaše IP adresa a doba trvání relace. Data jsou uložena v souborech protokolu, aby byla zajištěna funkčnost webu. Kromě toho se údaje, které shromažďujeme, používají ke zlepšení výkonu webu a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Nepoužíváme data shromážděná v této souvislosti pro marketingové účely. Právním základem pro toto zpracování je Čl. 6 (1) f) GDPR.

 

(3)   Doba uchovávání dat

 

Data se vymažou, jakmile již nejsou potřebná pro účel, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů týkajících se webové stránky budou data vymazána, jakmile bude aktuální relace ukončena. V případě uchovávání údajů v souborech protokolu se dotčená data ukládají po dobu nejvýše třiceti (30) dnů. Pokud je vyžadováno delší období uložení, bude vaše IP adresa anonymizována nebo zfalšována, pokud je to kompatibilní s účelem, pro který používáme vaše osobní údaje po uplynutí doby uchovávání. Anonymizace nebo padělání vašich osobních údajů není zejména kompatibilní s účely, pro které vaše data ukládáme, pokud je vaše IP adresa spojena s pokusem o kybernetický útok a je blokována pro budoucí přístup na web.

 

V      Použití cookies

 

(1)   Popis a rozsah zpracování dat

 

Na tomto webu se používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy ve webovém prohlížeči a v zařízení. Při přístupu na web může být ve vašem operačním systému uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který jasně identifikuje prohlížeč, který používáte pro přístup na web.

 

Soubory cookie používáme proto, aby byl web uživatelsky přívětivější a například usnadnil prohlížení. Soubory cookie, které se poté ukládají jako malé datové soubory, lze také použít například k tomu, abyste se nemuseli opakovaně přihlašovat na webové stránky, nebo mohou pomoci zajistit bezpečnost vašeho účtu.

 

Náš systém může pomocí cookies automaticky shromažďovat vaše jazykové preference a přihlašovací údaje (včetně uživatelského jména a hesla).

 

(2)   Účel a právní základ pro používání cookies

 

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je chránit náš oprávněný zájem na usnadnění používání webových stránek uživateli. Některé funkce webu nelze nabízet bez použití cookies. Za tímto účelem je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán. Právním základem pro toto zpracování je Čl. 6 (1) f) GDPR.

 

(3)   Doba uchovávání a odhlášení

 

Cookies jsou ukládány na zařízení uživatele a přenášeny na nás. Takto získáte jako uživatel plnou kontrolu nad používáním vašich cookies. Změnou nastavení ve webovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos cookies. Pokud na webu deaktivujete soubory cookie, pravděpodobně nebudete mít přístup ke všem funkcím webu nebo k používání některých částí webu. Každý soubor cookie má specifickou životnost a na konci své životnosti se automaticky smaže.

 

VI     Kontaktní a e-mailová data

 

(1)   Popis a rozsah zpracování dat

 

Na webu je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronické kontakty. Pokud použijete tento formulář, budou nám zadaná data odeslána a uložena. To jsou následující údaje:

(a)   Emailová adresa

(b)   Předmět

(c)   Žádost uživatele

(d)   Bezpečnostní kód

 

Můžeme vás také kontaktovat na e-mailovou adresu, kterou uvedete, abychom odpověděli na vaše dotazy. V tomto případě je přenášená zpráva uložena v našich systémech.

Žádné údaje nebudou předány třetím stranám. Data budou použita výhradně pro zpracování vaší žádosti.

 

Ke splnění vašich požadavků používáme Zendesk Support, který poskytuje Zendesk Inc, 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, USA. Zendesk Support je cloudové řešení pro zlepšení zákaznických služeb a řízení našich interakcí s vámi.

Když odešlete žádost, Zendesk Support nastaví cookie, aby změřil počet čekajících a dokončených požadavků a naši dobu odezvy při zpracování těchto požadavků. Tato data se používají ke zlepšení našich služeb zákazníkům.

Při použití podpory Zendesk mohou být vaše osobní údaje zpracovávány na serverech umístěných v USA. Evropská unie neuznává USA jako zemi s přiměřenou úrovní ochrany údajů. Aby byla zajištěna odpovídající ochrana vašich osobních údajů, je společnost Zendesk certifikována podle štítku na ochranu osobních údajů EU-USA a zavazuje se dodržovat závazné vnitřní předpisy o ochraně osobních údajů.

 

(2)   Účel a právní základ pro sběr kontaktních a e-mailových údajů

 

Osobní údaje shromážděné z vašeho zadání použijeme pouze pro komunikační účely.

Zpracování osobních údajů slouží našemu oprávněnému zájmu o poskytnutí kontaktu s námi přátelským způsobem, nebo je nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, která jsou prováděna na základě vaší žádosti. Právním základem pro zpracování je Čl. 6 (1) f) GDPR nebo Čl. 6 (1) b) GDPR.

Dále používáme data obsažená v souborech protokolu, abychom zabránili zneužití kontaktních dat a zajistili bezpečnost našich IT systémů.

 

(3)   Doba uchovávání dat

 

Data se vymažou, jakmile již nejsou potřebná pro účel, pro který byly shromážděny. Pokud jde o osobní údaje ze vstupní masky v kontaktním formuláři a data zaslaná e-mailem, platí, že dotyčná data budou smazána na konci rozhovoru s uživatelem, tj. po dokončení vaší žádosti. Pokud není obsah korespondence vyžadován pro řádnou dokumentaci (např. uplatníte-li záruku) a na korespondenci se nevztahují zákonné lhůty pro uchovávání, bude korespondence odstraněna jeden měsíc poté, co od vás obdržíme poslední zprávu.

 

VII   Přenos informací

 

V zásadě nepředáváme vaše osobní údaje třetím společnostem, jiným organizacím nebo osobám. Za následujících výjimečných okolností poskytneme vaše osobní údaje pro zákonné, vhodné a nezbytné účely. Třetí strany, které takové informace obdrží, nemají právo sdílet nebo převádět osobní údaje za žádným jiným účelem, který vám v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesdělujeme.

 

(1)  Zveřejnění údajů s předchozím výslovným souhlasem je nezbytné k poskytnutí produktů a služeb. To platí zejména, pokud nám pošlete dotaz na konkrétní produkt vyrobený jednou z našich přidružených společností.

(2)  Přenos dat probíhá v souvislosti s převzetím, sloučením nebo reorganizací naší společnosti.

(3)  Vaše osobní údaje budou předávány v souladu se zákonnými ustanoveními a závaznými požadavky regulačních orgánů.

 

VIII  Přeshraniční přenos

 

Osobní údaje shromážděné a generované během vašeho používání webu budou uloženy na našich serverech v Evropské unii a nebudou předávány třetím stranám mimo Evropskou unii, pokud to není výslovně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 

IX     Zveřejňování údajů

 

Vaše osobní údaje nezveřejníme. Je-li zveřejnění nezbytné, upozorníme vás na účel zveřejnění, povahu zveřejněných informací a rozsah jakýchkoli citlivých informací. Údaje zveřejňujeme pouze s předchozím souhlasem uživatele.

 

X      Sledování a online reklama

 

Účastníme se zájmově orientované reklamy a využíváme služeb reklamních společností, abychom vám ukázali cílenou reklamu na základě vaší historie a zájmů o prohlížení. Umožňujeme externím online inzertním sítím, společnostem sociálních médií a dalším službám třetích stran shromažďovat údaje o vašem používání webu v průběhu času a zobrazovat reklamy na webu, jiných webových stránkách, v aplikacích nebo službách, které používáte. Data použitá pro zájmově orientovanou reklamu se obvykle shromažďují pomocí souborů cookie nebo podobných sledovacích technologií. Obvykle můžeme sdílet obecný identifikátor účtu (například e-mailovou adresu nebo ID uživatele) nebo hash data s našimi inzerenty třetích stran, aby umožnit vaši identifikaci na více zařízeních. Tyto informace společně s našimi externími partnery používáme k lepšímu přizpůsobení reklamy, kterou vidíte online, vašim zájmům a k poskytování služeb souvisejících s reklamou, jako je reporting, přiřazování, analýza a průzkum trhu.

 

(1) Google Ads

 

Web používá Google Ads k zobrazování reklam na jiných webech. Google Ads je online reklamní síť provozovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko („Google“). V rámci Google Ads používáme funkce sledování konverzí.

Pokaždé, když kliknete na reklamu poskytovanou Google Ads, Google uloží do vašeho zařízení cookie, jehož platnost vyprší po 30 dnech. Pokud kliknete na reklamu Google a budete přesměrováni na web, Google může sledovat, že vás na web zavedla reklama Google, a shromažďuje údaje o vašem používání webu, dokud nevyprší platnost souboru cookie.

Data získaná pomocí souboru cookie se používají ke kompilaci statistik převodu a fakturaci služeb, které pro nás společnost Google poskytuje. Statistiky konverzí nám říkají, kolik návštěvníků bylo přesměrováno na web prostřednictvím Google Ads a jak tento web použili. To nám však neposkytuje žádná data, pomocí kterých můžete být přímo identifikováni.

Google Ads se aktivují, pouze pokud s tím souhlasíte úpravou příslušných nastavení souborů cookie při první návštěvě webu. Právním základem pro používání reklam Google je Čl. 6 (1) a) GDPR. Svůj souhlas můžete zrušit a zakázat sledování prostřednictvím Google Ads:

 

-        deaktivací souboru cookie pro sledování konverzí Google v prohlížeči nebo

-        odhlášením na http://www.google.com/settings/ads.

 

Pokud jsou vaše osobní informace převedeny na přidružené společnosti Google ve Spojených státech, které Evropská unie neuznává jako země s odpovídající úrovní ochrany údajů, je zajištěna odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů, protože přidružené společnosti Google jsou certifikovány pod štítem EU-US Privacy Shield.

 

(2) Google Analytics

 

Web také používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google. Google Analytics používá soubory cookie, které nám pomáhají analyzovat, jak používáte web, generovat zprávy o činnosti na webu a poskytovat další služby související s vaším používáním webu a internetu. Data generovaná souborem cookie o vašem používání webu (včetně vaší IP adresy) může společnost Google a její přidružené společnosti přenášet na servery v USA a ukládat je tam. Pokud je však na webu aktivována anonymizace IP, Google zkrátí vaše IP adresa před jejím odesláním v členských státech Evropské unie nebo v zemích Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude nezpracovaná adresa IP přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v kontextu Google Analytics není smíchána s jinými údaji Google.

Data, která jsme odeslali v souvislosti s cookies, identifikací uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamním ID, se automaticky odstraní po 14 měsících. Data se automaticky vymažou jednou za měsíc, jakmile vyprší jejich doba uchovávání.

Další informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů služby Google Analytics naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo https://policies.google.com/.

Google Analytics je aktivován, pouze pokud s tím souhlasíte přijetím příslušných nastavení souborů cookie během vaší první návštěvy webu. Právním základem pro používání Google Analytics je Čl. 6 (1) a) GDPR. Svůj souhlas můžete zrušit a deaktivovat sledování pomocí Google Analytics:

 

-        deaktivací souboru cookie pro sledování konverzí Google v nastavení prohlížeče nebo

-        odhlášením na athttps://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en.

 

Můžete také společnosti Google zabránit shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o vašem používání webu (včetně vaší IP adresy) stažením a instalací doplňku prohlížeče z následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

(3) Mixpanel

 

Web používá Mixpanel, webový analytický nástroj poskytovaný společností Mixpanel, Inc, One Front Street, Floor 28, San Francisco, CA 94111, USA.

Mixpanel používá technologie cookie a pixelů k analýze vašeho chování uživatelů na webu a vytváří protokoly o vašem používání webu a vašich interakcích s ním. Tyto protokoly se používají k porozumění a zlepšení uživatelského prostředí ak obecnému vylepšení webu.

Mixpanel je aktivován, pouze pokud s tím souhlasíte nastavením příslušného nastavení cookies při první návštěvě webu. Právním základem pro používání přípravku Mixpanel je Čl. 6 (1) a) GDPR.

V průběhu analýzy provedené společností Mixpanel mohou být vaše osobní údaje zpracovávány na serverech umístěných v USA. Evropská unie neuznává USA jako zemi s přiměřenou úrovní ochrany údajů. Aby byla zaručena odpovídající ochrana vašich osobních údajů, je Mixpanel certifikován pod štítem EU-US Privacy Shield.

 

XI     Tlačítka sociálních sdílení

 

Web používá pluginy sociálních médií z Facebooku a Twitteru. Plugin Facebooku provozuje společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublin, Irsko („Facebook“). Plugin Twitter je provozován společností Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dále jen „Twitter“).

V této souvislosti používáme řešení „dvojkliků“. To znamená, že při přístupu na web se poskytovatelům takových modulů plug-in automaticky nepřenáší žádná osobní data. Příslušného poskytovatele těchto pluginů poznáte podle jejich loga. Pokud kliknete na logo příslušného pluginu, bude plugin aktivován a váš prohlížeč naváže přímé připojení k poskytovateli pluginu. Operátor pluginu obdrží informace, které jste navštívili web, a výše popsaná data ze souborů protokolu bez ohledu na to, zda jste se u daného operátora zaregistrovali, či nikoli.

Aktivací pluginu jsou osobní údaje přenášeny příslušnému operátorovi a ukládány na serverech v USA. Nemáme žádný vliv na to, která data jsou předávána provozovateli daného pluginu, ani nemáme komplexní znalosti o rozsahu, v jakém provozovatel shromažďuje osobní údaje, účelu, pro který jsou tato data použita, a jak dlouho jsou uložena.

Provozovatel příslušného pluginu používá taková data k vytvoření uživatelských profilů, které se používají pro reklamní účely, průzkum trhu a / nebo k optimalizaci svých webových stránek. Toto použití osobních údajů je speciálně navrženo tak, aby vám zobrazovalo reklamy, které odpovídají vašim zájmům, a informovalo ostatní uživatele o vašich aktivitách na webu. Máte právo bránit se proti vytvoření takových profilů. Chcete-li toto právo uplatnit, musíte odeslat požadavek přímo provozovateli příslušného pluginu.

Souhlasíte s přenosem osobních údajů provozovateli daného pluginu, pokud na něj kliknete a aktivujete jej. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je Čl. 6 (1) a) GDPR.

Osobní údaje jsou předávány provozovateli příslušného pluginu, i když jste se u tohoto operátora nezaregistrovali a nejste přihlášeni k vašemu účtu. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu, může operátor příslušného pluginu propojit vaši návštěvu webu s vaším osobním účtem. Při interakci s těmito doplňky se tyto informace ukládají také do vašeho osobního účtu a zobrazují se vašim kontaktům.

Další informace o používání vašich osobních údajů na Facebooku a Twitteru naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné společnosti.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete na adrese http://www.facebook.com/policy.php; Další informace o shromažďování osobních údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084 nebo http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications.

Zásady ochrany osobních údajů na Twitteru naleznete na adrese: https://twitter.com/privacy. Upozorňujeme, že Twitter je certifikován pod štítem EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

XII   YouTube videa

 

Na web jsme vložili videa, která jsou poskytována na www.youtube.com a lze je přehrávat přímo na webu. YouTube je služba provozovaná společností Google. Všechna videa jsou vložena v režimu ochrany dat. To znamená, že osobní údaje jsou pak přenášeny na YouTube pouze po kliknutí na tlačítko Přehrát.

 

Když kliknete na „Přehrát“, Google obdrží informace o tom, že jste navštívili stránku webu, kde je video vloženo. YouTube také používá cookies k shromažďování informací o uživatelích webových stránek a předkládá tyto informace společnosti Google, ať už jste nebo nejste zaregistrováni na YouTube a zda jste přihlášeni do svého osobního účtu. Pokud jste přihlášeni ke svému osobnímu účtu, společnost Google může vaši návštěvu webu propojit s vaším osobním účtem.

 

Google ukládá vaše osobní údaje jako uživatelský profil a používá je pro účely reklamy a průzkumu trhu nebo k optimalizaci svých webových stránek. Tyto informace se používají zejména k zobrazování reklam, které odpovídají vašim zájmům, bez ohledu na to, zda jste či nejste zaregistrováni na YouTube. Máte právo bránit se proti vytvoření takových profilů. Chcete-li toto právo uplatnit, musíte odeslat žádost přímo společnosti Google.

 

Další informace o shromažďování a používání osobních údajů společnosti Google a vašich právech týkajících se tohoto použití naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

 

Videa, která poskytuje YouTube, používáme k ochraně našeho oprávněného zájmu o prezentaci obsahu v atraktivní a optimalizované formě. Právním základem pro zpracování je Čl. 6 (1) f) GDPR.

 

XIII  Bezpečnost

 

Zavazujeme se učinit všechna přiměřená opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů prostřednictvím technických bezpečnostních opatření a vhodných bezpečnostních zásad pro naše zaměstnance. Berete na vědomí a jste si vědomi, že s přenosem a uchováváním osobních údajů vždy existuje riziko a že jakákoli škoda, která vám může vzniknout v důsledku protiprávního použití vašich osobních údajů třetími stranami, nemůže být nikdy nárokovánau nás. Pokud jsou jakékoli údaje, za které jsme odpovědní, zveřejněny v důsledku narušení bezpečnosti, podnikneme přiměřené kroky, abychom situaci prošetřili, a pokud to bude nutné, oznámíme to osobám, jejichž údaje mohou být ovlivněny. Kromě toho podnikneme všechny další kroky stanovené stávajícími právními předpisy.