Integritetspolicy

 

Senast uppdaterad: 25 mars 2020

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och sparar dina personuppgifter när du brukar denna webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att i vederbörlig ordning förändra denna integritetspolicy och publicera förändringarna här. Vi rekommenderar därför att du regelbundet går igenom denna integritetspolicy för eventuella förändringar. Förändringar av denna integritetspolicy kommer gälla från och med dess publicering på den här sidan.

1        Kontaktuppgifter

Ecovacs är ett globalt företag med flertalet filialer och anknutna företag i många olika länder. Var och en av dessa filialer och anknutna företag kan komma att arbeta på olika sätt och på olika ansvarsområden gällande insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter.

 Ansvaret för behandlingen av personuppgifter på www.ecovacs.com/de ("webbplatsen") i betydelse av den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"), andra medlemsstaters nationella dataskyddslagstiftningen och annan relevant dataskyddslagstiftning ligger hos:

EcovacsEurope GmbH

Adress: Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf, Tyskland

Telefonnummer: +49 211 5380 4300

E-postadress: info@ecovacs-europe.com

Webbplats: www.ecovacs.com/de

 

Huvudansvarig integritetschef på företaget är:

DataCo GmbH

Adress: Dachauer Str. 65, 80335 Munich

Telefonnummer: +49 (0) 89 40 458 40

E-postadress: datenschutz@dataguard.de

Webbplats: www.dataguard.de

Webbplatsen drivs och underhålls av ett av våra anknutna företag som har sitt säte säte i Folkrepubliken Kina. Folkrepubliken Kina är inte erkänt av den Europeiska unionen som ett land med tillräckligt dataskydd. För att kunna skydda dina personuppgifter tillräckligt kommer behandlingen av dina personuppgifter endast utföras enligt ett specifikt avtal innehållandes standardavtalsklausuler för överföring av dina personuppgifter till uppgiftsbehandlare i länder utanför den Europeiska unionen och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2       Berörda personers rättigheter

Du har rätt att begära ut information gällande om vi innehar personuppgifter om dig och i sådant fall begära åtkomst till dina personuppgifter. Du kan närsomhelst begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina uppgifter begränsas med förbehåll att de lagstadgade kraven uppfylls. Om uppgiftsbehandlingen grundar sig på våra rättmätiga intressen har du närsomhelst också rätt att i vissa fall invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke. I det fallet kommer vi upphöra med behandlingen av de personuppgifter som avtalats.

I den mån behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal med dig, eller om behandlingen sker under automatiserade former och du har försett oss med dina personuppgifter så kommer vi på begäran skicka dina personuppgifter till dig i ett maskinläsbart format så att du kan använda dina uppgifter med andra tjänsteleverantörer.

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter bryter mot någon dataskyddslagstiftning har du rätt att anföra klagomål till en tillsynsmyndighet.

3     Allmän information om uppgiftsbehandling

(1)   Tillämpningsområde för behandlingen personuppgifter

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att ge dig en fungerande webbplats, förse dig med kundservice och bättre tjänster samt att förbättra kvaliteten på våra produkter (t.ex. genom att utveckla nya produkter och förbättra prestandan på våra nuvarande produkter för att du ska ha tillgång till högkvalitativa tjänster som passar dig). UNdan.

(2)   Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi kan behandla dina personuppgifter för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy om minst ett av följande villkor uppfylls: behandlingen sker med ditt samtycke, för att uppfylla en juridisk skyldighet för vilken vi är föremål, för att uppfylla ett avtal som du är part i för att skydda dina egna eller annan fysisk persons vitala intressen eller om vi anser att behandlingen är nödvändig för att skydda våra rättmätiga intressen eller en tredje parts rättmätiga intressen.

(3)   Radering och lagringstid av uppgifter

VI sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet eller så länge det krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. När beslut om arkiveringsperiod tas så granskar vi noggrant om det är nödvändigt att samla in personuppgifter överhuvudtaget. Om vi anser att det är nödvändigt så arkiverar vi informationen under en så kort tid som möjligt så att syftet för insamlingen av informationen kan uppfyllas, såvida inte en längre arkiveringsperiod krävs enligt lag. Om dina personuppgifter inte längre behövs för att kunna uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy så raderar eller avidentifierar vi dina insamlade personuppgifter med omedelbar verkan.

4     Insamling av uppgifter när du besöker webbplatsen och skapande av loggfiler

(1)   Beskrivning och tillämpningsområde för uppgiftsbehandling

Varje gång du besöker webbplatsen så samlar vårt system automatiskt in uppgifter om din enhets datasystem.

Följande uppgifter samlas in:

(a)   Information om vilken webbläsare och version som används

(b)   Ditt operativsystem

(c)   Din IP-adress

(d)   Datum och tid för tillträde

(e)   Webbsidor som skickat dig till den här webbplatsen

(f)    Information gällande din internetleverantör

(g)   Information gällande webbsidor du tillträtt denna webbplats från

(h)   Information om webbsidor som ditt system anropar via denna webbplats

Denna information lagras i ditt systems loggfiler.

(2)   Syfte och rättslig grund för insamling av uppgifter och skapande av loggfiler

Tillfällig lagring av din IP-adress är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra rättmätiga intressen genom att tillgängliggöra webbplatsen för din enhet och för att kunna identifiera potentiella hot mot våra IT-system (t.ex. hackare eller andra cyberattacker). I det här syftet kommer din IP-adress och besökstid lagras. Uppgifterna lagras i loggfiler för att försäkra webbplatsens funktionalitet. Uppgifterna som vi samlar in kommer även att användas för att förbättra webbplatsens prestanda och för att garantera våra IT-systems säkerhet. Vi använder inte de insamlade uppgifterna i det här sammanhanget i marknadsföringssyfte. Behandlingen har sin rättsliga grund i art. 6 (1) f) GDPR.

(3)   Lagringstid av uppgifter

Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för det ändamål för vilket de ursprungligen samlades in. När det gäller de insamlade uppgifterna relevanta för webbplatsen så kommer de raderas så fort det aktuella webbesöket avslutas. När det gäller lagring av uppgifter i loggfiler så kommer de berörda uppgifterna lagras i högst trettio (30) dagar. Om en längre lagringsperiod krävs så kommer din IP-adress bli avidentifierad eller förfalskad förutsatt att detta är förenligt med det syfte vi använder dina personuppgifter i efter att lagringsperioden gått ut. Avidentifiering eller förfalskning av dina personuppgifter är i synnerhet inte förenliga med de ändamål vi har gällande lagringen av dina uppgifter om din IP-adress kopplas ihop med ett försök till cyberattack och kommer då blockeras från framtida åtkomst till webbplatsen.

5      Användning av cookies

(1)   Beskrivning och tillämpningsområde för uppgiftsbehandling

Cookies används på denna webbplats. Cookies är textfiler lagrade i din webbläsare och på din enhet. När du besöker en webbplats kan en cookie lagras i ditt operativsystem. Denna cookie innehåller en serie tecken som tydligt identifierar den webbläsare du använder dig av för att besöka webbplatsen.

Vi använder cookies för att göra webbsidan mer användarvänlig och, till exempel, för att göra det enklare för dig att surfa. Cookies, som sedermera lagras som små datafiler, kan också användas bland annat för att inte behöva knappa in dina uppgifter flera gånger på en och samma webbplats eller för att bedöma ditt kontos säkerhet.

Vårt system kan använda cookies till att automatiskt fånga upp vilket språk du föredrar samt till att samla inloggningsuppgifter (både användarnamn och lösenord).

(2)   Syfte och rättslig grund för användandet av cookies

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att skydda våra rättmätiga intressen i att göra det enklare för användare att använda webbplatsen. Några av webbplatsens funktioner kan inte erbjudas utan användandet av cookies. I detta syfte är det nödvändigt att webbläsaren identifieras. Behandlingen har sin rättsliga grund i art. 6 (1) f) GDPR.

(3)   Lagringstid och undantag

Cookies lagras på användarens enhet och överförs till oss. Detta ger dig som användare full kontroll över användandet av dina cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Om du avaktiverar cookies på webbplatsen kanske du inte kommer kunna ha åtkomst till eller använda samtliga av sidans funktioner. Varje enskild cookie har en specifik livslängd och raderas automatiskt när livstiden tar slut.

6     Kontakt- och e-postuppgifter

(1)   Beskrivning och tillämpningsområde för uppgiftsbehandling

På webbplatsen finns ett kontaktformulär som kan användas för e-kontakter. Om du fyller i detta formulär kommer de uppgifter du skriver in att skickas till oss och lagras. Följande uppgifter:

(a)   E-postadress

(b)   Ämne

(c)   Användarens förfrågan

(d)   Säkerhetskod

Vi kan också komma att kontakta dig på den angivna e-postadress för att besvara din förfrågan. I detta fall sparas det skickade meddelandet i våra system.

Inga uppgifter skickas vidare till en tredje part. Uppgifterna kommer endast att användas för att behandla din förfrågan.

I hanteringen av din förfrågan använder vi oss av Zendesk Support, tillhandahållet av ZendeskInc, 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, USA. Zendesk Support är en molnbaserad lösning för en förbättrad kundservice och hantering av vår kontakt med dig.

När du skickar en förfrågan sätter Zendesk Support en cookie för att kunna mäta antalet obesvarade och besvarade förfrågningar samt för att mäta svarstiden nämnda förfrågningar. Dessa uppgifter används i syfte att förbättra vår kundservice.

När vi använder oss av Zendesk Support kan dina personuppgifter behandlas på servrar i USA. USA är inte erkänt av den Europeiska unionen som ett land med tillräckligt dataskydd. Zendesk är certifierat enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA och har åtagit sig att följa de bindande interna dataskyddsförordningarna för att på så vis garantera att dina personuppgifter skyddas.

(2)   Syfte och rättslig grund för insamling av kontakt- och e-postuppgifter

Personuppgifter insamlade från förfrågningar används endast i kommunikationssyfte.

Behandlingen av personuppgifter tjänar vårt rättmätiga intresse i att du på ett kundvänligt sätt ska kunna kontakta oss och är nödvändig för att kunna genomföra förhandskontrakt till följd av din förfrågan. Behandlingen har sin rättsliga grund i art. 6 (1) f) av GDPR eller art. 6 (1) b) av GDPR.

Vidare så använder vi uppgifterna i loggfilerna för att förhindra felanvändning av kontaktuppgifterna och för att garantera våra IT-systems säkerhet.

(3)   Lagringstid av uppgifter

Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för det ändamål för vilket de ursprungligen samlades in. Personuppgifter ifyllda i kontaktformuläret och uppgifter skickade via e-post raderas när konversationen med användaren avslutas, d.v.s., när din förfrågan är färdigställd. Förutsatt att innehållet av en försändelse inte är nödvändigt för dokumentation (t.ex. vid garantibegäran) och att ingen lagstadgad arkiveringsperiod gäller för försändelsen så kommer denna försändelse att raderas en månad efter vi fått ditt senaste meddelande.

7   Överföring av uppgifter

Av principskäl för vi inte över dina personuppgifter till en tredje part i form av företag, andra organisationer eller personer. Vi kommer lämna ut dina personuppgifter för rättsliga och nödvändiga ändamål under de särskilda omständigheter som följer. En tredje part som tar del av nämnda uppgifter har ingen rätt att varken dela eller överföra personuppgifter för ändamål ej klargjorda i denna integritetspolicy.

(1)  Ditt på förhand uttryckliga tillstånd eller samtycke för utlämning av uppgifter krävs för att du ska kunna ta del av produkter och tjänster. Detta gäller också då du skickat en förfrågan till oss gällande en särskild produkt som tillverkats av någon av de företagen anknutna till oss.

(2)  Överföring av uppgifter sker i samband med uppköp, sammanslagning eller omstrukturering av företaget.

(3)  Dina personuppgifter kommer föras över enligt gällande lagbestämmelser och bindande krav från tillsynsmyndigheter.

8  Gränsöverskridande överföring

Såvida det inte uttryckligen anges i denna integritionspolicy så kommer dina personuppgifter som samlats in och skapats medan du besökt webbplatsen lagras på våra servrar inom EU och kommer ej överföras till en tredje part utanför EU.

9     Röjande av uppgifter

Vi kommer inte offentliggöra dina personuppgifter. Vi kommer vid behov av röjande att upplysa dig gällande i vilket syfte vi genomför röjandet, vilka uppgifter som röjs och omfattningen av all känslig information som omnämns. Vi röjer endast uppgifter med ditt på förhand uttryckliga samtycke.

10      Spårning och annonsering på nätet

Vi deltar i intressebaserad annonsering och använder oss av annonseringföretags tjänster för att visa dig riktad reklam baserad på din webbhistorik och dina intressen. Vi tillåter att externa onlineannonseringsnätverk, sociala medieföretag och andra tredjepartstjänster samlar in uppgifter om hur du använder denna webbplats för att kunna visa dig reklam på den här webbplatsen, andra webbsidor, appar eller andra tjänster som du använder och på andra enheter som du använder. Generellt, men inte alltid, samlas de uppgifter som används för intressebaserad annonsering in via cookies eller liknande spårningsteknik.Vi kan dela en allmän kontoidentifierare (t.ex. en e-postadress eller ett användarnamn) eller hash-data med våra tredjepartsannonsörer för att möjliggöra din identifiering på flera enheter. Vi använder, tillsammans med våra externa partners, dessa uppgifter för att skräddarsy den reklam du ser utefter dina intressen och för att förse dig med reklamrelaterade tjänster såsom rapportering, X, analyser och marknadsundersökningar. 

(1) Google Ads

Denna webbplats använder sig av Google Ads för att visa reklam på andra webbsidor. Google Ads är ett onlineannonseringsnätverk som drivs av Google IrelandLimited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland, ("Google"). Som en del av Google Ads använder vi funktioner för konverteringsspårning.

Varje gång du klickar på en annons från Google Ads så lagrar Google en cookie på din enhet som upphör efter 30 dagar. Om du klickar på en Google Ads-annons och blir omdirigerad till denna webbplats så spårar Google att du blivit styrd till hit av en Google Ads-annons och samlar in uppgifter om hur du navigerar på webbsidan tills dess att cookien upphör.

Uppgifterna som erhålls med hjälp av cookien används för att samla ihop konverteringsstatistik till oss samt till att fakturera för tjänsterna som Google förser oss med. Konverteringsstatistiken ger oss information om hur många besökare som har blivit omdirigerade till webbplatsen via Google Ads och hur de navigerat hemsidan. Det här innebär dock inte att vi får några uppgifter som kan användas för att identifiera dig.

Google Ads aktiveras endast om du accepterar det när du konfigurerar inställningarna för cookies första gången du besöker hemsidan. Användandet av Google Ads har sin rättsliga grund i art. 6 (1) a) av GDPR. Du kan återkalla ditt samtycke och avaktivera spårning via Google Ads genom att

-        stänga av cookies för Google konverteringsspårning i din webbläsare eller

-        förkunna ditt avhopp via http://www.google.com/settings/ads.

Om dina personuppgifter överförs till någon av Googles filialer i USA, som inte är erkänt av av den Europeiska unionen som ett land med tillräckligt dataskydd, så garanteras dina personuppgifter tillräckligt skydd i och med att Googles filialer är certifierade enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA.

(2) Google Analytics

På webbplatsen används också Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur du använder webbplatsen och på så vis kunna rapportera gällande aktiviteten på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster med information om hur du använder webbplatsen och andra internetsidor. Google och deras anknutna företag kan föra vidare cookieinformation om hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) till servrar i USA för lagring. Om IP-anonymisering är aktiverad på webbplatsen så kommer dock Google trunkera din IP-adress innan den överförs inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater. Endast i undantagsfall överförs den oavkortade IP-adressen till en Google-server i USA, där den förkortas. IP-adressen som överförs från din webbläsare i samband med Google Analytics blandas inte med andra uppgifter från Google.

De uppgifter vi skickar i samband med cookies, användaridentifiering (t.ex. användarnamn) eller reklam-id raderas automatiskt efter 14 månader. Uppgifterna raderas automatiskt en gång i månaden då dess arkiveringsperiod upphört.

Besök gärna https://www.google.com/analytics/terms/gb.html eller https://policies.google.com/ för mer information om användarvillkoren och integritetspolicyn för Google Analytics.

Google Analytics aktiveras endast om du accepterar det när du konfigurerar inställningarna för cookies första gången du besöker hemsidan. Användandet av Google Analytics har sin rättsliga grund i art. 6 (1) a) av GDPR.Du kan återkalla ditt samtycke och avaktivera spårning via Google Analytics genom att

-         stänga av cookies för Google konverteringsspårning i din webbläsare eller

-        förkunna ditt avhopp via https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en.

Du kan också se till att Google inte samlar in eller behandlar information genererad av cookien för hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera ett webbläsartillägg från följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(3) Mixpanel

Denna webbplats använder Mixpanel, ett webbanalysverktyg tillhandahållet av Mixpanel, Inc, One Front Street, Floor 28, San Francisco, CA 94111, USA.

Mixpanel använder cookies och pixeltekniker för att analysera användarnas beteende på webbplatsen och skapar loggar på hur du använder webbplatsen samt hur du interagerar på densamma. Dessa loggar används i syfte att förstå och förbättra användarupplevelsen samt för att genomföra allmänna förbättringar av webbplatsen.

Mixpanel aktiveras endast om du accepterar det när du konfigurerar inställningarna för cookies första gången du besöker hemsidan. Användandet av Mixpanel har sin rättsliga grund i art. 6 (1) a) av GDPR.

I Mixpanels analyser kan dina personuppgifter komma att bli behandlade på servrar i USA. USA är inte erkänt av den Europeiska unionen som ett land med tillräckligt dataskydd. Mixpanel är certifierat enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA för att på så vis kunna garantera att dina personuppgifter skyddas.

11    Delningsknappar för sociala medier

Webbplatsen använder inbyggda insticksprogram till Facebook och Twitter. Det inbyggda insticksprogrammet till Facebook drivs av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublin, Irland, ("Facebook"). Det inbyggda insticksprogrammet till Twitter drivs av Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter").

I samband med detta använder vi en "tvåklickslösning". Det innebär att inga personuppgifter överförs automatiskt till leverantörerna av insticksprogrammen när du besöker denna webbplats. Via respektive leverantörs logga kan du hitta deras insticksprogram. Om du klickar på respektive insticksprograms logga så aktiveras insticksprogrammet och på så vis etablerar din webbläsare direktkontakt med leverantören av insticksprogrammet. Insticksprogrammet får information om att du besökt webbplatsen och uppgifterna som beskrivs ovan i loggfilerna, oavsett om du registrerat dig hos leverantören för insticksprogrammet eller inte.

Genom att aktivera insticksprogrammen så överförs dina personuppgifter till respektive leverantör och lagras på servrar i USA. Vi kan inte påverka vilka uppgifter som överförs till leverantör för det aktuella insticksprogrammet, och vi har heller inte någon omfattande kunskap om i vilken utsträckning operatören samlar in personuppgifter, eller i vilket syfte sådan information används och hur länge de lagras.

Leverantören för det aktuella insticksprogrammet använder uppgifterna till att skapa användarprofiler, som i sin tur används i marknadsföringssyfte, för marknadsundersökningar och för att förbättra deras webbplats. Användandet av personuppgifterna är särskilt utformat för att du ska få reklam anpassad efter dina intressen och för att informera andra användare om din aktivitet på sidan. Du har rätt att motsätta dig skapandet av sådana användarprofiler. För att uttrycka den rätten måste du skicka en förfrågan direkt till leverantören av det insticksprogram det rör sig om.

Du accepterar överföring av personuppgifter till leverantören av insticksprogrammet i fråga om du klickar på insticksprogrammet och därmed aktiverar det. Behandlingen av dessa personuppgifter har sin rättsliga grund i art. 6 (1) a) av GDPR.

Personuppgifterna överförs till leverantören av insticksprogrammet i fråga även om du inte registrerat dig hos leverantören och även om du inte är inloggad på ditt konto. Om du är inloggad på ditt konto kan leverantören sammanlänka ditt besök på webbplatsen till ditt personliga konto. Den här informationen lagras också på ditt personliga konto och och är synlig för dina kontakter när du interagerar med nämnda insticksprogram.

Om du vill ha mer information gällande hur Facebook och Twitter använder dina personuppgifter så hänvisar vi dig till respektive företags integritetspolicy.

Du kan hitta Facebooks integritetspolicy på http://www.facebook.com/policy.php. För mer information gällande insamling av personuppgifter hänvisar vi till följande länk: http://www.facebook.com/help/186325668085084 eller http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications.

Twitters integritetspolicy finns tillgänglig på https://twitter.com/privacy. Vänligen notera att Twitter är certifierat enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

12   YouTube-videor

Vi har inbäddade videor på webbplatsen som tillhandahålls av www.youtube.com och som kan spelas upp direkt på webbplatsen. YouTube är en tjänst som drivs av Google. Samtliga videor är inbäddade i ett dataskyddsläge. Detta innebär att inga personuppgifter överförs till YouTube förrän du påbörjar uppspelningen av videorna.

När du påbörjar uppspelningen av videorna så får Google information om att du besökt den webbplats där videon är inbäddad. YouTube använder också cookies för att samla in information om webbplatsens användare och skickar sedan vidare den informationen till Google, oavsett om du är registrerad på YouTube eller inte och vare sig du är inloggad på ditt personliga konto eller inte. Google kan sammankoppla ditt besök på webbplatsen till ditt personliga konto om du är inloggad på det.

Google lagrar dina personliga uppgifter som användare och använder de i annonserings- och marknadsundersökningssyften samt för att förbättra deras webbsidor. Informationen används i synnerhet för att visa dig reklam anpassad efter dina intressen, oavsett om du är registrerad på YouTube eller inte. Du har rätt att motsätta dig skapandet av sådana användarprofiler. För att uttrycka den rätten måste du skicka en förfrågan direkt till Google.

Om du vill ha mer information om Googles insamling och användande av personuppgifter och dina rättigheter gällande dess användande hänvisar vi dig till Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Vi använder videor tillhandahållna av YouTube för att skydda vårt rättfärdiga intresse i att visa dig innehåll på ett så attraktivt och optimerat sätt som möjligt. Behandlingen har sin rättsliga grund i art. 6 (1) f) av GDPR.

13  Säkerhet

Vi är skyldiga att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera skyddet av dina personuppgifter genom tekniska säkerhetsåtgärder och lämpliga säkerhetspolicyer för våra anställda. Du medger och är medveten om att det alltid finns en risk förknippad med överföring och lagring av personuppgifter och att alla skador som du kan bli förorsakade till följd av olaglig användning av dina personuppgifter av tredje part aldrig göras gällande mot oss. Om information som vi ansvarar för röjs till följd av ett säkerhetsbrott kommer vi att vidta skäliga åtgärder för att undersöka situationen och vid behov meddela de personer vars data kan påverkas. Därutöver kommer vi att vidta alla ytterligare åtgärder som krävs enligt gällande lagstiftning.