Integritetspolicy
 


Integritetspolicy Från och med maj 2024 

Innehållsförteckning

I. Den ansvariges namn och adress
II. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
III. Allmän information om databehandling
IV. Den berörda personens rättigheter
V. Användning av cookies
VI. E-postkontakt
VII. Kontaktformulär
VIII. Ansökan via e-post
IX. Nätverk för sociala medier
X. Nätverk för arbete
XI. Värd 
XII. Geografisk inriktning
XIII. Mottagare av uppgifter 
XIV. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter 
XV. Särskilda bestämmelser om barn

I. Den personuppgiftsansvariges namn och adress 

Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra dataskyddsbestämmelser är: 

Ecovacs Europe GmbH 
Holzstr. 2 
40221 Düsseldorf, 
Tyskland, 
+49 (0)211 5380 4300 
info@ecovacs-europe.com
https://www.ecovacs.com/se 

II. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter 

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud är: 

DataCo GmbH Dachauer Straße 65 80335 München Tyskland +49 89 7400 45840 www.dataguard.de 

III. Allmänt om databehandling 

1. Omfattning av behandling av personuppgifter Principiellt behandlar vi personuppgifter om våra användare endast i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla en funktionell webbplats samt vårt innehåll och våra tjänster. Behandlingen av våra användares personuppgifter sker regelbundet endast med användarens samtycke. Ett undantag gäller i de fall där samtycke inte kan inhämtas på förhand av sakliga skäl och behandlingen av uppgifterna krävs enligt lag. 

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter 

I den mån vi inhämtar den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter utgör artikel 6(1)a i GDPR den rättsliga grunden. 

Vid behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part utgör artikel 6(1)b i GDPR den rättsliga grunden. Detta gäller även för behandling som är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalstillfället.
 
I den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vårt företag omfattas av, utgör artikel 6(1) c i GDPR den rättsliga grunden. 

I händelse av att den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, fungerar artikel 6(1)d i GDPR som rättslig grund. 

Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part och om den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än det förstnämnda intresset, utgör artikel 6(1)f i GDPR den rättsliga grunden för behandlingen. 

3. Radering av uppgifter och lagringstid 

Den registrerades personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen inte längre gäller. Dessutom kan uppgifter lagras om detta har föreskrivits av den europeiska eller nationella lagstiftaren i EU-förordningar, lagar eller andra bestämmelser som den ansvarige personen omfattas av. Uppgifterna kommer också att blockeras eller raderas om en lagringsperiod som föreskrivs i ovannämnda standarder löper ut, såvida det inte finns ett behov av ytterligare lagring av uppgifterna för att ingå eller uppfylla ett avtal.

IV. Den berörda personens rättigheter 

Om dina personuppgifter behandlas är du en registrerad person i den mening som avses i GDPR och du har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige: 

1. Rätten till information (artikel 15 i GDPR) 

Du har rätt att begära bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas. 

Om så är fallet har du rätt till information om dessa uppgifter och till följande information: 

o  Ändamål med behandlingen 
o  Kategorier av personuppgifter 
o  Mottagare eller kategorier av mottagare 
o  Planerad lagringsperiod eller kriterier för att fastställa denna varaktighet 
o  förekomsten av rätten till rättelse, radering, begränsning eller invändning 
o  Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten 
o  I förekommande fall, Uppgifternas ursprung (om de samlas in från en tredje part) 
o  I förekommande fall finns det automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, med meningsfull information om den logik som är inblandad, omfattningen och de förväntade effekterna 
o  Vid behov överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation 

2. Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR) 

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära omedelbar rättelse eller komplettering av personuppgifterna. 

3. Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR) 

Om något av följande villkor är uppfyllt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter: 

o  Du bestrider riktigheten av dina personuppgifter under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av personuppgifterna. 
o  I samband med olaglig behandling vägrar du att personuppgifterna raderas och begär istället att användningen av personuppgifterna begränsas. 
o  Vi behöver inte längre dina personuppgifter för behandlingens ändamål, men du behöver dina personuppgifter för att hävda, utöva eller försvara dina rättsliga anspråk, eller 
o  efter att du har invänt mot behandlingen, under den tid som granskningen pågår om våra berättigade skäl väger tyngre än dina skäl. 

4. Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd") (art. 17 GDPR) 

Om något av följande skäl är tillämpligt har du rätt att begära omedelbar radering av dina personuppgifter: 

o  Dina uppgifter är inte längre nödvändiga för de behandlingsändamål för vilka de ursprungligen samlades in. 
o  du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. 
o  Du invänder mot behandlingen och det inte finns några berättigade skäl för behandlingen eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR. 
o  Dina personuppgifter kommer att behandlas olagligt. 
o  Raderingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt unionsrätten eller lagen i den medlemsstat som vi omfattas av. 
o  Personuppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8.1 i GDPR. 

Observera att ovanstående skäl inte gäller om behandlingen är nödvändig: 

o  För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet; 
o  För att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse och som vi är föremål för. 
o  Av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet. 
o  För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål. 
o  för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

5. Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR) 

Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig. 

6. Rätt att invända mot viss databehandling (artikel 21 i GDPR) 

Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 e eller f i GDPR. Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. 

Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. 

7. Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet 

Utan att det påverkar något annat administrativt eller rättsligt prövningsförfarande har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig bryter mot GDPR. Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har lämnats in ska informera den klagande om status och resultat av klagomålet, inklusive möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 i GDPR. En lista över de lokala tillsynsmyndigheterna i Tyskland finns på webbplatsen för den federala kommissionären för dataskydd under följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html 

V. Användning av cookies 

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen 

När du besöker vår webbplats använder vi tekniska hjälpmedel för olika funktioner, särskilt cookies, som kan lagras på din enhet. När du besöker vår webbplats och när som helst senare kan du välja om du generellt tillåter inställningen av cookies eller vilka enskilda tilläggsfunktioner du vill välja. Du kan göra ändringar i dina webbläsarinställningar eller via vår samtyckeshanterare. Cookies är textfiler eller information i en databas som lagras på din hårddisk och tilldelas den webbläsare du använder, så att viss information kan flöda till webbplatsen som ställer in cookien. Nedan beskriver vi vilken art of cookies vi använder: 

Vi använder tekniskt nödvändiga cookies, som är nödvändiga för webbplatsens tekniska uppbyggnad. Utan dessa cookies kan vår webbplats inte visas (helt korrekt) eller så är supportfunktionerna inte möjliga. 

Följande data lagras och överförs av tekniskt nödvändiga cookies: 

o  Språk 
o  Inloggningsuppgifter 
o  Inmatade sökord 
o  Frekvens av sidvisningar 

Vi använder cookies på vår webbplats som inte är tekniskt nödvändiga. Cookies som inte är tekniskt nödvändiga är textfiler som inte bara tjänar webbplatsens funktionalitet utan också samlar in andra data. 

Genom att ställa in cookies som inte är tekniskt nödvändiga behandlas följande uppgifter: 

o  IP-adress 

2. Syftet med att använda 

tekniskt nödvändiga cookies är att säkerställa funktionaliteten på vår webbplats. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte. 

Vi behöver tekniskt nödvändiga cookies för följande applikationer: 

o  Antagande av språkinställningar 
o  Komma ihåg sökord 

Cookies som inte är tekniskt nödvändiga används i syfte att förbättra kvaliteten på vår webbplats, dess innehåll och därmed vår räckvidd och lönsamhet. Genom att ställa in dessa cookies lär vi oss hur webbplatsen används och kan på så sätt ständigt optimera vårt erbjudande. I synnerhet tjänar dessa cookies oss för följande ändamål: 

Annonsering och analys 

3. Rättslig grund för databehandling 

Bestämmelserna i Telecommunications Telemedia Data Protection Act (TTDSG) är relevanta för lagring av information i slutanvändarens terminalutrustning och/eller tillgång till information som redan finns lagrad i slutanvändarens terminalutrustning. Om inställningen och läsningen av cookies är tekniskt nödvändig görs detta för att säkerställa funktionaliteten på vår webbplats. I det här fallet baseras lagringen av och åtkomsten till cookies på din terminalutrustning på avsnitt 25 (2) (2) TTDSG. Denna lagring och tillgång till informationen i din terminalutrustning tjänar till att göra det lättare för dig att använda vår webbplats och att kunna erbjuda dig våra tjänster som du önskar. Vissa funktioner på vår webbplats fungerar inte utan användning av dessa cookies och kan därför inte erbjudas. Cookies raderas i allmänhet i slutet av sessionen (t.ex. när du loggar ut eller stänger webbläsaren) eller efter en viss tidsperiod. Information om avvikande lagringsperioder för cookies finns i följande avsnitt i denna integritetspolicy.

I den mån cookies används som inte är tekniskt nödvändiga görs detta på grundval av ditt uttryckliga samtycke, som du kan ge via cookiebannern. I detta fall är grunden för lagring och tillgång till information § 25 (1) TTDSG i kombination med artikel 6 (1) (a), artikel 7 GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden eller senare ge det igen genom att konfigurera dina cookieinställningar i enlighet med detta. Alternativt kan du förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta. Observera att de webbläsarinställningar du gör endast fungerar för den webbläsare du använder. Om personuppgifter behandlas efter lagring av och tillgång till informationen på din terminalutrustning gäller bestämmelserna i GDPR. Information om detta finns i följande avsnitt i denna integritetspolicy. 

VI. E-postkontakt 

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen 

På vår webbplats är det möjligt att kontakta oss via den angivna e-postadressen. I detta fall kommer användarens personuppgifter som överförs med e-postmeddelandet att lagras. 

Uppgifterna kommer endast att användas för behandling av konversationen. 

2. Syftet med databehandlingen 

Vid kontakt via e-post utgör detta också det nödvändiga legitima intresset för behandlingen av uppgifterna. 

3. Rättslig grund för databehandling 

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter som överförs i samband med att ett e-postmeddelande skickas är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är att ge bästa möjliga svar på din förfrågan, som du skickar via e-post. 

Om syftet med e-postkontakten är att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i GDPR. 

4. Lagringens varaktighet 

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. För de personuppgifter som skickas via e-post är detta fallet när respektive konversation med användaren har avslutats. Konversationen avslutas när det av omständigheterna kan utläsas att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt. 

De ytterligare personuppgifter som samlas in under sändningsprocessen kommer att raderas så snart syftet med lagringen inte längre gäller. 

5. Möjlighet till invändning 

Om användaren kontaktar oss via e-post kan han eller hon när som helst invända mot lagringen av sina personuppgifter. I ett sådant fall kan konversationen inte fortsätta. 

För att göra det, skicka ett informellt e-postmeddelande till: info@ecovacs-europe.com 

I detta fall kommer alla personuppgifter som lagras i samband med att du kontaktar oss att raderas. 

VII. Kontaktformulär 

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen Det finns ett kontaktformulär på vår webbplats som kan användas för att kontakta oss elektroniskt. Om en användare utnyttjar detta alternativ kommer de uppgifter som anges i inmatningsmasken att överföras till oss och lagras. 

När meddelandet skickas lagras följande uppgifter: 

o  E-postadress eller telefonnummer (om tillämpligt) 
o  Kontaktpersonens/kontaktpersonernas efternamn och förnamn 
o  Adress 
o  IP-adress till den uppringande datorn 
o  Ämne 
o  Om förfrågan gäller en Ecovacs-produkt, uppgifter om köpet/produkten, inklusive betalnings- och leveransuppgifter (vid behov t.ex. betalningsbelopp, information om betalningsmetod, användarnamn, fakturerings- och/eller leveransadress) 
o  Avtalsuppgifter (t.ex. avtalets föremål, löptid) 
o  Kommunikationsregister och andra uppgifter som samlas in i samband med tillhandahållande av tjänster och/eller som krävs för tillhandahållande av tjänster behandlas, om tillämpligt. 
o  Om problemet du stöter på skulle få en tydligare beskrivning genom att ta ett foto/skärmdump, kan du också överväga att skicka sådana bilder eller ljud till kundtjänsten. 

För att behandla din begäran använder vi Zendesk, som tillhandahålls av Zendesk, Inc. i USA. 

2. Syftet med databehandlingen 

Behandlingen av personuppgifter från inmatningsmasken i kontaktformuläret eller via den angivna e-postadressen tjänar oss endast till att behandla kontakten. Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten i våra informationstekniska system. 

Vi kommer också att använda de insamlade uppgifterna för att tillhandahålla och förbättra vår kundservice, optimera innehållet på webbplatsen samt dess annonser för att passa din användarprofil och för att rikta direktmarknadsföringskampanjer till våra kunder. 

3. Rättslig grund för databehandling 

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter som överförs i samband med att ett e-postmeddelande skickas är art. 6 (1) f GDPR. Vårt berättigade intresse är att ge bästa möjliga svar på din förfrågan, som du skickar till oss via kontaktformuläret. Om syftet med e-postkontakten är att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i GDPR. 

4. Lagringens varaktighet 

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. För personuppgifterna från inmatningsmasken i kontaktformuläret och de som skickas via e-post är detta fallet när respektive konversation med användaren har avslutats. Konversationen avslutas när det av omständigheterna kan utläsas att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt. 

De ytterligare personuppgifter som samlas in under sändningsprocessen kommer att raderas så snart syftet med lagringen inte längre gäller. Möjlighet till invändning Om användaren kontaktar oss via inmatningsmasken i kontaktformuläret kan han eller hon när som helst invända mot lagringen av sina personuppgifter. 

För att göra det, skicka ett informellt e-postmeddelande till: info@ecovacs-europe.com 

I detta fall kommer alla personuppgifter som lagras i samband med att du kontaktar oss att raderas. 

VIII. Ansökan via e-post 

1. Omfattning av behandling av personuppgifter 

Du kan skicka din ansökan till oss via e-post. Vi samlar in din e-postadress och de uppgifter du lämnar i e-postmeddelandet. 

Dessutom erbjuder vi en sökande/talangpool. 

o  Hälsning 
o  Förnamn 
o  Namn 
o  E-postadress 
o  Relevant information som underlättar ansökningsprocessen. 

2. Syftet med databehandlingen 

Behandlingen av personuppgifterna från din e-post med ansökan tjänar oss enbart för att behandla din ansökan. 

3. Rättslig grund för databehandling 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är inledandet av avtalet, vilket sker på begäran av den registrerade, artikel 6.1 b i GDPR och § 26.1 i BDSG. 

4. Lagringens varaktighet 

Efter avslutad ansökningsprocess kommer uppgifterna att lagras i upp till två månader. Dina uppgifter kommer att raderas senast efter att de två månaderna har förflutit. I händelse av en rättslig förpliktelse kommer uppgifterna att lagras inom ramen för gällande regelverk. 

5. Utöva dina rättigheter 

Den sökande har möjlighet att när som helst invända mot behandlingen av hans/hennes personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ecovacs-europe.com. I ett sådant fall kan ansökan inte längre behandlas. 

Alla personuppgifter som lagras i samband med elektroniska ansökningar kommer att raderas i detta fall. 

IX. Sociala medier 

Användning av företagets närvaro i sociala nätverk Instagram: 

Instagram, 

en del av Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland

På vår företagssida ger vi information och erbjuder Instagram-användare möjligheten att kommunicera. Om du utför en åtgärd på vår Instagram-företagsnärvaro (t.ex. kommentarer, inlägg, gilla-markeringar etc.) kan det vara så att du därigenom samlar in personuppgifter (t.ex. riktigt namn eller foto på din användarprofil). Eftersom vi i allmänhet eller i stor utsträckning inte har något inflytande över Instagrams behandling av dina personuppgifter, som är gemensamt ansvarig för Ecovacs Europe GmbH:s företagsnärvaro, kan vi dock inte ge någon bindande information om syftet med och omfattningen av behandlingen av dina uppgifter. 

Vi använder vår företagsnärvaro i sociala nätverk för kommunikation och informationsutbyte med (potentiella) kunder. I synnerhet använder vi företagets närvaro för: Information om våra produkter. Varje användare är fri att publicera personuppgifter genom aktiviteter. 

I den mån vi behandlar dina personuppgifter för att utvärdera ditt beteende online, för att erbjuda dig tävlingar eller för att genomföra leadkampanjer, görs detta på grundval av ditt uttryckliga samtycke, artikel 6.1 a, artikel 7 i GDPR. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i syfte att kommunicera med kunder och berörda parter är artikel 6.1 f i GDPR. Genom att göra det är vårt berättigade intresse att besvara din förfrågan på bästa möjliga sätt eller att kunna tillhandahålla den begärda informationen. Om syftet med kontakten är att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6(1) (b) i GDPR. 

De uppgifter som genereras av företagets webbplats lagras inte i våra egna system. För behandling av dina personuppgifter i tredje land har vi lämpliga skyddsåtgärder i form av standardklausuler för dataskydd i enlighet med artikel 46.2 c i GDPR. En kopia av standardklausulerna för dataskydd kan begäras från oss.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som vi samlar in i samband med din användning av vår företagsnärvaro på Instagram, och hävda dina rättigheter som registrerad som nämns under IV i denna dataskyddsförklaring. För att göra det, skicka oss ett informellt e-postmeddelande till info@ecovacs-europe.com. Du hittar mer information om Instagrams behandling av dina personuppgifter och motsvarande invändningsalternativ här:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

Twitter: 

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland

På vår företagssida tillhandahåller vi information och erbjuder Twitter-användare möjlighet att kommunicera. Om du utför en åtgärd på vårt Twitter-företags webbplats (t.ex. kommentarer, inlägg, gilla-markeringar etc.) kan det vara så att du därigenom samlar in personuppgifter (t.ex. riktigt namn eller foto på din användarprofil). Eftersom vi i allmänhet eller i stor utsträckning inte har något inflytande över Twitters behandling av dina personuppgifter, som är medansvarig för Ecovacs Europe GmbH:s företagsnärvaro, kan vi dock inte ge någon bindande information om syftet med och omfattningen av behandlingen av dina uppgifter. 

Vi använder vår företagsnärvaro i sociala nätverk för kommunikation och informationsutbyte med (potentiella) kunder. I synnerhet använder vi företagets närvaro för: Information om våra produkter. Varje användare är fri att publicera personuppgifter genom aktiviteter. 

I den mån vi behandlar dina personuppgifter för att utvärdera ditt beteende online, för att erbjuda dig tävlingar eller för att genomföra leadkampanjer, görs detta på grundval av ditt uttryckliga samtycke, artikel 6.1 a, artikel 7 i GDPR. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i syfte att kommunicera med kunder och berörda parter är artikel 6.1 f i GDPR. Genom att göra det är vårt berättigade intresse att besvara din förfrågan på bästa möjliga sätt eller att kunna tillhandahålla den begärda informationen. Om syftet med avtalet är att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i GDPR. 

De uppgifter som genereras av företagets webbplats lagras inte i våra egna system. 

För behandling av dina personuppgifter i tredje land har vi lämpliga skyddsåtgärder i form av standardklausuler för dataskydd i enlighet med artikel 46.2 c i GDPR. En kopia av standardklausulerna för dataskydd kan begäras från oss.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som vi samlar in i samband med din användning av vår Twitter-företagsnärvaro, och hävda dina rättigheter som registrerad som nämns under IV. i denna dataskyddsdeklaration. För att göra det, skicka oss ett informellt e-postmeddelande till info@ecovacs-europe.com. Du hittar mer information om Twitters behandling av dina personuppgifter och motsvarande invändningsalternativ här:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy 

YouTube: 

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

På vår företagssida tillhandahåller vi information och erbjuder YouTube-användare möjlighet att kommunicera. Om du utför en åtgärd på vårt YouTube-företags webbplats (t.ex. kommentarer, inlägg, gilla-markeringar etc.) kan det vara så att du därigenom samlar in personuppgifter (t.ex. ditt riktiga namn eller foto på din användarprofil). Eftersom vi i allmänhet eller i stor utsträckning inte har något inflytande över behandlingen av dina personuppgifter av YouTube, som är medansvarig för Ecovacs Europe GmbH:s företagsnärvaro, kan vi dock inte ge någon bindande information om syftet med och omfattningen av behandlingen av dina uppgifter. 

Vi använder vår företagsnärvaro i sociala nätverk för kommunikation och informationsutbyte med (potentiella) kunder. I synnerhet använder vi företagets närvaro för: Information om våra produkter. Varje användare är fri att publicera personuppgifter genom aktiviteter. 

I den mån vi behandlar dina personuppgifter för att utvärdera ditt beteende online, för att erbjuda dig tävlingar eller för att genomföra leadkampanjer, görs detta på grundval av ditt uttryckliga samtycke, artikel 6.1 a, artikel 7 i GDPR. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i syfte att kommunicera med kunder och berörda parter är artikel 6.1 f i GDPR. Genom att göra det är vårt berättigade intresse att besvara din förfrågan på bästa möjliga sätt eller att kunna tillhandahålla den begärda informationen. Om syftet med kontakten är att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i GDPR. 

De uppgifter som genereras av företagets webbplats lagras inte i våra egna system. För behandling av dina personuppgifter i tredje land har vi lämpliga skyddsåtgärder i form av standardklausuler för dataskydd i enlighet med artikel 46.2 c i GDPR. En kopia av standardklausulerna för dataskydd kan begäras från oss.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som vi samlar in i samband med din användning av vår företagsnärvaro på YouTube, och hävda dina rättigheter som registrerad som nämns under IV i denna dataskyddsförklaring. För att göra det, skicka oss ett informellt e-postmeddelande till info@ecovacs-europe.com. Du hittar mer information om YouTubes behandling av dina personuppgifter och motsvarande invändningsmöjligheter här: 

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de 

X. Arbetsorienterade nätverk 

1. Databehandlingens omfattning 

Vi drar nytta av möjligheten att synas i arbetsorienterade nätverk. Vi upprätthåller en företagsnärvaro på följande jobborienterade nätverk: 

LinkedIn: 
LinkedIn, Obegränsat företag Wilton Place, Dublin 2, Irland 

XING: 
XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, 

Tyskland På vår webbplats tillhandahåller vi information och erbjuder användarna möjlighet att kommunicera. Företagets webbplats används för applikationer, information/PR och aktiv sourcing. Vi har ingen information om behandlingen av dina personuppgifter av de företag som gemensamt ansvarar för företagets närvaro. Mer information finns i sekretesspolicyn för: 

LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

XING: 
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

Om du utför en åtgärd på vårt företags webbplats (t.ex. kommentarer, inlägg, gilla-markeringar etc.) kan det hända att du därigenom samlar in personuppgifter (t.ex. ditt riktiga namn eller foto på din användarprofil). 

2. Rättslig grund för databehandling 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i syfte att kommunicera med kunder och intressenter är artikel 6.1 f i GDPR. Genom att göra det är vårt berättigade intresse att besvara din förfrågan på bästa möjliga sätt eller att kunna tillhandahålla den begärda informationen. Om syftet med kontakten är att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i GDPR. 

3. Syftet med databehandlingen 

Vår företagsidentitet tjänar oss till att informera användarna om våra tjänster. Varje användare är fri att publicera personuppgifter genom aktiviteter. 

4. Lagringens varaktighet 

Vi lagrar dina aktiviteter och personuppgifter som publiceras via vår företagswebbplats tills du återkallar ditt samtycke. Dessutom följer vi de lagstadgade lagringsperioderna. 

5. Möjlighet till invändning 

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som vi samlar in i samband med din användning av vår företagsnärvaro, och hävda dina rättigheter som registrerad som nämns under 

IV. i denna dataskyddsdeklaration. 

För att göra det skickar du ett informellt e-postmeddelande till den e-postadress som anges i denna integritetspolicy. Mer information om hur du utövar dina rättigheter finns här: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

XING: 
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

XI. Hosting 

Webbplatsen hostas på servrar av en tjänsteleverantör som anlitats av oss. 

Vår tjänsteleverantör är: 

Amazon Cloud Service (Amazon Web Services, Inc.) 

Servrarna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför när du besöker webbplatsen. Den lagrade informationen är: 

o  Webbläsartyp och webbläsarversion 
o  Operativsystem som används 
o  Hänvisnings-URL 
o  Värdnamn för den dator som används 
o  Datum och tid för serverbegäran 
o  IP-adress 

Dessa data kommer inte att slås samman med andra datakällor. Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6.1 i GDPR. Vårt berättigade intresse av att behandla dessa uppgifter är att göra vår webbplats felfri och att optimera dess funktioner. 

Platsen för webbplatsens server är geografiskt i Tyskland. 

XII. Geotargeting: 

Vi använder IP-adressen och annan information som tillhandahålls av användaren (i synnerhet postnummer som en del av registreringen eller beställningen) för att rikta oss till regionala målgrupper (så kallad "geotargeting"). 

Den regionala målgruppsmetoden används till exempel för att automatiskt visa dig regionala erbjudanden eller reklam som ofta är mer relevanta för användarna. Den rättsliga grunden för användningen av IP-adressen och, i förekommande fall, annan information som tillhandahålls av användaren (särskilt postnummer) är artikel 6.1 f i GDPR, baserat på vårt intresse av att säkerställa en mer exakt målgruppsstrategi och därmed tillhandahålla erbjudanden och reklam med högre relevans för användarna. På så sätt läses en del av IP-adressen samt den ytterligare information som tillhandahålls av användaren (särskilt postnummer) endast ut och lagras inte separat. 

Du kan förhindra geografisk inriktning, till exempel genom att använda en VPN- eller proxyserver som förhindrar korrekt lokalisering. Dessutom kan du, beroende på vilken webbläsare som används, även avaktivera platslokalisering i motsvarande webbläsarinställningar (i den mån respektive webbläsare stöder detta). 

Vi använder geotargeting på vår webbplats för följande ändamål: 

o Rapport om internationell orientering 

XIII. Mottagare av uppgifter 

Inom vårt företag får dessa interna avdelningar eller organisatoriska enheter dina uppgifter som de behöver för att utföra sina uppgifter, för att uppfylla avtal med dig vid behov, för databehandling med ditt samtycke eller för att skydda våra övergripande legitima intressen. Uppgifter kommer endast att vidarebefordras till tredje part inom ramen för lagkrav. 

Vi kommer endast att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part om det till exempel är nödvändigt för avtalsändamål på grundval av artikel 6.1 b i GDPR eller för att skydda vårt övergripande berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR för att vi ska kunna bedriva vår affärsverksamhet på ett effektivt sätt. Exempel är att uppfylla beställningar av produkter eller tjänster, leverera paket, skicka post och e-post, analysera data, tillhandahålla marknadsföringshjälp, tillhandahålla sökresultat och länkar, behandla betalningar, överföra innehåll och tillhandahålla kundservice. Dessa tredjepartsleverantörer har tillgång till personuppgifter som behövs för att utföra sina funktioner, men får inte använda dem för andra ändamål. Specifikt involverar vi för närvarande molntjänstleverantörer för att vara värd för webbplatsen och lagra data i Tyskland, för att samla in information om webbplatsens kraschhistorik och ditt användarbeteende och för att skicka ut push-meddelanden. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 b i GDPR. 

Det finns också fall där vi är skyldiga att tillhandahålla dina personuppgifter till behöriga tillsynsmyndigheter i enlighet med lagen, domstolsbeslut, andra bestämmelser i rättsliga förfaranden eller obligatoriska krav som ställs av administrativa eller rättsliga myndigheter. Informationsdelning under dessa omständigheter kanske inte kräver ditt förhandstillstånd eller samtycke. I den mån vi är skyldiga att tillhandahålla dina personuppgifter enligt rättsliga skyldigheter. Den rättsliga grunden för sådant utlämnande av dina uppgifter är artikel 6.1 c i GDPR. I andra fall av utlämnande av dina personuppgifter är den rättsliga grunden för sådant utlämnande artikel 6.1 f i GDPR. 

Tredje parter till vilka vi kan, eller är skyldiga att, överföra personuppgifter på grundval av ovanstående, kan vara belägna i ett annat land under förutsättning att ytterligare garantier har upprättats i förväg enligt artikel 44 och följande i GDPR. 

Specifikt använder vi nedan tredjepartsleverantörer som plugins och innehållsleveransnätverk på vår webbplats för olika ändamål.

Tjänst leverantör Överföring till tredjeland Syften med databehandling Rättslig grund Information om dataskydd och lämpliga skyddsåtgärder för överföringar till tredje land
Amazon Cloud Amazon Web Services,Inc. USA Content Delivery Networks Art. 6 (1) (b) GDPR https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr
Cookiebot Cybot A/S Denmark Cookie-Consent Art. 6 (1) (a) GDPR
Art. 6 (1) (b) GDPR
https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/
Digicert Trust Seal DigiCert, Inc USA Functional Art. 6 (1) (b) GDPR https://www.digicert.com/digicert-privacy-policy?inid=dc_cookiebanner_privacy-policy
Facebook pixel Meta Platforms Ireland Ltd. Ireland (USA) Tracking Art. 6 (1) (a) GDPR https://www.facebook.com/about/privacy 
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update 
Google Analytics Google Ireland Ltd. Ireland (USA) Tracking Art. 6 (1) (a) GDPR https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de https://business.safety.google/gdpr/
Google Tag Manager Google Ireland Ltd. Ireland (USA) Tag configuration and integration of Google services Art. 6 (1) (a) GDPR https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
https://business.safety.google/gdpr/
Zendesk Zendesk, Inc. USA Customer Service Platform Art. 6 (1) (b) GDPR https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-notice/?_ga=2.214252756.273093329.1710397592-1728491643.1710397592
Stripe Checkout Stripe Payments Europe Ireland Checkout and Payment Processing Art. 6 (1) (b) GDPR https://stripe.com/zh-cn-us/privacy
Sensors Data Sensors Data Network Technology (Beijing) Co., Ltd. China Data Analysis Art. 6 (1) (f) GDPR https://www.sensorsdata.cn/market/privacy_policy.html


Möjlighet till återkallelse och borttagning

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke enligt dataskyddslagen. Återkallelsen av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket före återkallelsen. Du kan förhindra insamling och bearbetning av dina personuppgifter från Facebook genom att förhindra lagring av tredjepartscookies på din dator, genom att använda funktionen "Do Not Track" i en webbläsare som stöder detta, genom att inaktivera körning av skriptkod i din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare som NoScript (https://noscript.net/) eller Ghostery (https://www.ghostery.com) i din webbläsare.

Farosignaler

Personuppgifter kommer också att överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvans enligt artikel 45.3 i GDPR. Vi vill påpeka att databransch utan beslut om adekvans medför vissa risker, som vi kan informera dig om nedan: U.S. underrättelsetjänster använder vissa online-identifierare (såsom IP-adresser eller unika identifikationsnummer) som utgångspunkt för att övervaka personer. Det kan särskilt inte uteslutas att dessa underrättelsetjänster redan har samlat in information om dig, med hjälp av vilken de här överförda datan kan spåras tillbaka till dig. Tjänsteleverantörer för elektroniska kommunikationer med huvudkontor i USA är föremål för övervakning av amerikanska underrättelsetjänster enligt 50 U.S. Code § 1881a ("FISA 702"). Därför har tjänsteleverantörer för elektronisk kommunikation med huvudkontor i USA skyldighet att tillhandahålla personuppgifter till amerikanska myndigheter enligt 50 U.S. Code § 1881a, utan att ha något rättsligt åtgärd. Även om data krypteras i datacentra för elektroniska kommunikationstjänster kan detta inte ge tillräckligt skydd, eftersom tjänsteleverantören för elektroniska kommunikationer har en direkt skyldighet att tillhandahålla tillgång till eller överlämna importerade data som befinner sig i dess ägo eller kontroll. Denna skyldighet kan också uttryckligen omfatta krypteringsnycklar utan vilka datan inte kan läsas. Google har certifierats enligt EU-U.S. Data Privacy Framework godkänt av EU-kommissionen, och kommer att vara skyldig att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd som länder i Europeiska unionen.

XIV. Överföring av personuppgifter över gränserna

Eftersom vi tillhandahåller produkter eller tjänster baserade på våra resurser och servrar över hela världen kan dina personuppgifter överföras till eller åtkommas från en jurisdiktion utanför det land där du bor. Sådana destination jurisdiktioner inkluderar: (i) jurisdiktionen där dina personuppgifter lagras (om det är samma som där du befinner dig, gäller inte gränsöverskridande överföring); (ii) Kina, där våra dotterbolags registrerade kontor, våra dotterbolag som är involverade i våra webbplatser produkter och tjänster och de flesta av våra tjänsteleverantörer är belägna, och när våra anställda behöver ha tillgång till dina personuppgifter för att hantera dina frågor och även genomföra allmän analys. (iii) lagringen av vissa andra tjänsteleverantörer som tjänar dig på vårt uppdrag genom deras API integrerat i webbplatsen, mestadels i din lokala jurisdiktion eller i jurisdiktionen där deras relevanta filial finns för att specifikt tjäna din lokala jurisdiktion; och (iv) vissa andra jurisdiktioner från vilka ditt webbplatskonto en gång loggades in, under förutsättning att data lagringsplatsen för en sådan jurisdiktion skiljer sig från ditt hemland. Specifikt, om du skickar ett e-postmeddelande till data-privacy@ecovacs.com, kommer dina personuppgifter som finns i ett sådant e-postmeddelande och dess leverans att skickas till Kina, där vår e-postserver är placerad. Alla sådana internationella överföringar görs i samband med och mellan relevanta servrar som är belägna i tredjeparts molnfaciliteter och fysiskt lokaliseras i sådana jurisdiktioner, och vi kommer att kräva att tredjeparts molnleverantörer antar lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med lagen.

XV. Särskilda bestämmelser som rör barn

Vi tar skyddet av barns integritet mycket seriöst. Vi avser inte att betjäna minderåriga eller samla in personuppgifter från minderåriga.Specifikt söker vi inte efter eller medvetet samlar in personuppgifter från barn under 16 års ålder (eller den åldersgräns som gäller för ett barn enligt lagarna och bestämmelserna i din jurisdiktion) utan förälderns eller vårdnadshavarens samtycke. Om du enligt lagarna och bestämmelserna på den plats där du bor betraktas som en minderårig person, rekommenderar vi att du ber dina föräldrar eller vårdnadshavare att läsa igenom detta policydokument och att du, för att använda våra tjänster eller lämna dina personuppgifter till oss, först får samtycke från dina föräldrar eller vårdnadshavare. Om dina vårdnadshavare inte tillåter dig att använda våra tjänster eller lämna dina personuppgifter enligt detta policydokument, bör du omedelbart sluta använda våra tjänster och meddela oss så att vi kan göra rätt åtgärder. Om sådan insamling av någon anledning sker utanför vår kontroll, kommer vi att ta bort sådan information så snart vi blir underrättade om detta. Ecovacs kommer att hålla personuppgifter från minderåriga konfidentiellt och säkert enligt tillämpliga lagar och bestämmelser.

Denna integritetspolicy skapades med stöd från DataGuard.