Användarvillkor

 

 

 

1. Allmänt

Välkommen till Ecovacs webbplats https://www.ecovacs.com/se (nedan "webbplatsen"). Den här webbplatsen drivs av Ecovacs Europe GmbH, Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf, Tyskland (nedan "Ecovacs Europe"). Läs noggrant igenom användarvillkoren ("Användarvillkor") och försäkra dig om att du förstår innehållet , bland annat ansvarsfriskrivning. Genom att använda webbplatsen accepterar du användarvillkoren. Använd inte webbplatsen om du inte accepterar användarvillkoren. Användarvillkoren gäller även när du använder webbsidan eller   domäner därav från andra webbsidor som ger åtkomst till webbplatsen eller till delar av den. Följande villkor gäller när du besöker webbplatsen. Kontakta oss på följande e-postadress vid frågor eller övriga synpunkter: info@ecovacs-europe.com

2. Äganderätt

Varumärken, tjänsteinnehåll, tekniska beskrivningar, formgivningar, texter och alla andra  intellektuella och kreativa tjänster på den här webbplatsen är Ecovac Europe och deras anknutna företags  exklusiva egendom, dessa sistnämnda har också gett Ecovacs Europe rätten att använda dem. Webbplatsens innehåll kan endast användas med Ecovacs Europe på förhand skriftliga samtycke. Därför är det uttryckligt förbjudet att kopiera, skriva ut, redigera, publicera, skicka och dela text, bilder och videor från den här webbplatsen. Om du överträder Ecovacs Europe och deras anknutna   företags immateriella rättigheter kommer du att hållas ansvarig enligt gällande civilrättsliga  lagbestämmelser och kommer bli åtalad i enlighet med dessa.

Utan påverkan på våra rättigheter förbehåller vi oss rätten att neka dig åtkomst till webbplatsen om du bryter mot något av användarvillkoren.

3. Säkerhetsmeddelande

Vi strävar efter att göra allt för att innehållet på webbplatsen ska vara korrekt och uppdaterat, även om detta inte kan garanteras. Webbplatsen kan innehålla gammal information eller felaktigheter av olika skäl. Vänligen kontakta oss innan du använder informationen på den här webbplatsen så att vi kan granska dess sanningshalt. Ecovacs Europes aktuella kontaktuppgifter finns i det Rättsliga meddelandet  på webbplatsen. Ecovacs Europe förbehåller sig rätten att uppdatera information på den här webbplatsen utan att på förhand meddela detta. På samma sätt kan rättelser och uppdateringar av produktinformation och behandlingar göras på denna webbplats utan att på förhand meddela detta.

 

 

4. Ändringar av användarvillkoren

Vi kommer informera dig om vi har för avsikt att ändra användarvillkoren. VI är berättigade att ändra dessa användarvillkor (i) om det skulle vara nödvändigt på grund av tillämpliga lagbestämmelser eller tvistemål, rättstvister och på begäran av offentliga och statliga myndigheter, (ii) under utveckling av tjänster och produkter, (iii) av tekniska skäl, (iv) på grund av driftskrav eller (v) om en ändring av bestämmelser skulle gynna användaren. Vi kommer informera dig om den föreslagna ändringen innan den träder i kraft via användargränssnittet, e-post eller annan lämplig kanal.

5.        Ansvarsfriskrivning 

Ecovacs Europe strävar efter att göra allt för att garantera   att webbplatsens information är relevant, fullständig och av hög kvalitet, samt för att säkerställa webbplatsens kontinuitet och säkerhet. Ecovacs Europe är dock inte ansvariga för eventuella förluster som uppstår på grund av lagliga, tekniska och andra risker som Ecovacs Europe inte kan förutse eller förhindra och som inte Ecovacs Europe kan kontrollera, omfattande bland annat datavirus, trojaner, datorhackare, instabilt system, en tredje parts tjänstedefekter, statliga handlingar, etc. Ecovacs Europe tar inte på sig något rättsligt ansvar för oavsiktlig, indirekt, eller ouppsåtlig skada eller anspråk som uppstår till följd av din användning av denna webbplats, såvida inte skadeståndsanspråken (i) är en följd av avsiktligt grovt försumligt uppförande från Ecovacs Europes sida eller från dess rättsliga representanter eller ställföreträdande representanter eller (ii) om du drabbas av en skada på liv kropp eller hälsa på grund av användande av webbplatsen. Detta gäller även information från från en tredje part, inklusive länkar.

6. Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar och hänvisningar till andra webbplatser som inte längre drivs av Ecovacs Europe. Om inte annat anges så driver inte Ecovacs Europe någon av dessa webbplatser och tar uttryckligen avstånd från allt av innehållet på dessa webbplatser. Ecovacs Europe tar inte heller ansvar för skador som uppstår i samband med användande av sådana länkar. Ecovacs Europe förbehåller sig rätten att anpassa eller tillhandahålla länkar till andra webbplatser utan att skriftligt ge sitt samtycke och radera sådana länkar närsomhelst,om det anses lämpligt.

7. Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss - vänligen läs "Ecovacs officiella dataskyddsmeddelande", där det förklaras vilken typ av personuppgifter vi samlar in från dig och dina enheter, hur vi använder dina personuppgifter och på vilka rättsliga grunden som vi behandlar dina personuppgifter   . Vi följer alla gällande dataskyddslagstiftningar och förordningar och de bestämmelserna i "Ecovacs officiella dataskyddsmeddelande" för att vederbörligen  skydda, samla in, använda, lagra, överföra, behandla  och dela dina personuppgifter. Vänligen notera att "Ecovacs officiella dataskyddsmeddelande" är en väsentlig del av de här användarvillkoren. Vänligen läs "Ecovacs officiella dataskyddsmeddelande" noggrant . I händelse av en konflikt mellan  innehållet i dessa användarvillkor och "Ecovacs officiella dataskyddsmeddelande" eller om inga uppgifter om skyddet av personuppgifter ges i dessa användarvillkor, så ska innehållet i "Ecovacs officiella dataskyddsmeddelande" gälla.

8. Slutbestämmelser

Om en eller flera av de ovan nämnda förordningarna skiljer sig från de rättsliga förordningarna görs de ogiltiga och kan inte verkställas. Giltigheten för resterande förordningar kvarstår. De här användarvillkoren och "Ecovacs integritetspolicy" lyder under tysk lagar, bortsett från de regler  som hänvisar till internationell privaträtt och bestämmelserna i FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor.

Om du använder denna webbplats utanför Tyskland vill vi påpeka att det kan finnas rättsliga bestämmelser i andra länder som inte kan tillämpas när du använder denna webbplats. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på följande e-postadress: info@ecovacs-europe.com.

9. Aktiviteter och ansvar inom Ecovacs

Som ett globalt företag har Ecovacs många filialer och anknutna företag i olika länder som kan utföra olika aktiviteter och ha olika uppgifter i relation till hur du använder den här webbplatsen. Ecovacs Robotics Co., Ltd., vårt säte i Folkrepubliken Kina, ansvarar för utvecklingen av den här webbplatsen och Ecovacs Europe är ett dotterbolag som driver den här webbplatsen i Europa.

Dessa användarvillkor och Ecovos sekretesspolicy uppdaterades i maj 2024 och träder i kraft samma datum.