Terms of Use


Sửa đổi lần cuối: 5 tháng 7 năm 2018

Gii thiu

Chào mừng bạn đến với www.ecovacs.com, do ECOVACS Robotics Co., Ltd. sở hữu và vận hành. TRƯỚC KHI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG SAU (“ĐIỀU KHOẢN”) VÀ ĐẢM BẢO BẠN ĐÃ HIỂU RÕ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn tự động đồng ý tuân thủ và chịu ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không nên sử dụng trang web của chúng tôi. 

 

Thuật ngữ “ECOVACS”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” nghĩa là ECOVACS Robotics Co., Ltd. và bất kỳ công ty con nào được phép mang tên “ECOVACS”. Thuật ngữ “bạn” nghĩa là người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi. Tính đủ điu kin


Trang web của chúng tôi không hướng đến hoặc được thiết kế để sử dụng bởi bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc truy cập trang web của chúng tôi dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này.S dng trang web


Bạn đồng ý sử dụng trang web của chúng tôi theo các Điều khoản này và cho các mục đích hợp pháp và thích hợp. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Ngoài ra, bạn đồng ý:

• Không sử dụng trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quy định nào, hoặc gây ra hoặc có thể gây ra hành vi vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba;

• Không đăng tải, truyền tải hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi, có thể gây hại, tục tĩu, bôi nhọ hoặc phạm pháp hoặc tạo trách nhiệm pháp lý đối với bộ phận của ECOVACS;

• Không can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động hoặc chức năng của trang web của chúng tôi; và

• Không được lấy hoặc tìm cách truy cập trái phép, thông qua bất kỳ phương tiện nào, vào bất kỳ hệ thống nào của ECOVACS.

 

Chúng tôi bảo lưu quyền xóa bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi cho là bất hợp pháp hoặc không phù hợp, vi phạm các Điều khoản này hoặc có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý đối với chúng tôi. Ngoài ra, tùy theo quyết định riêng của mình, nếu chúng tôi tin rằng bạn đang vi phạm hoặc sẽ vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cho bạn truy cập vào trang web của chúng tôi mà không cung cấp cho bạn lý do và/hoặc không tham chiếu thêm đến bạn. Bạn sẽ bồi thường và bảo vệ chúng tôi (và các cán bộ, giám đốc, đại lý, công ty con, liên doanh và nhân viên của chúng tôi) khỏi mọi khiếu nại hoặc yêu cầu, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản này, hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền của bên thứ ba nào.


Bạn cũng có thể chấm dứt các Điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi. Nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt thỏa thuận này cho mọi mục đích. 


Thông tin cá nhân


Khi sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, xử lý, truyền, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được mô tả thêm trong Chính sách quyn riêng tư của chúng tôi.Quyn s hu trí tu


Nội dung, tổ chức, đồ họa, hình ảnh, logo, biểu tượng, clip âm thanh, thiết kế, phần mềm, tài liệu biên soạn, chuyển đổi từ, chuyển đổi kỹ thuật số và các vấn đề khác liên quan đến trang web của chúng tôi được bảo vệ theo luật pháp và quy định hiện hành về bản quyền, thương hiệu và độc quyền (bao gồm nhưng không giới hạn ở sở hữu trí tuệ). Một số nội dung trên trang web của chúng tôi có thể là tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ của bên thứ ba. Nghiêm cấm việc sao chép, phân phối lại, sử dụng hoặc xuất bản bởi bạn về bất kỳ vấn đề nào như vậy hoặc bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ bài viết, văn bản hoặc tài liệu nào khác được xem thông qua trang web của chúng tôi. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu lên trang web của chúng tôi không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với những thông tin và tài liệu đó. Ni dung ca bên th ba 

 

Nội dung của bên thứ ba có thể xuất hiện trên trang web của chúng tôi hoặc có thể truy cập được qua các liên kết từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba. Bạn hiểu rằng thông tin và ý kiến trong nội dung bên thứ ba chỉ đại diện cho những suy nghĩ của tác giả và không được xác nhận bởi cũng không nhất thiết phản ánh niềm tin hoặc sự liên kết của chúng tôi với bên thứ ba đó. Vui lòng xem lại cẩn thận các chính sách và thông lệ của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu rõ chúng trước khi bạn tham gia bất kỳ giao dịch nào. Than phiền, khiếu nại, quan ngại hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba đó.
Nhn xét ca người dùng, phn hi và các ni dung gi khác 


Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số nội dung gửi cụ thể (ví dụ: mục nhập cuộc thi) hoặc không có yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, đề nghị, kế hoạch hoặc các tài liệu khác, dù là trực tuyến, qua email, qua đường bưu điện, hoặc theo cách khác (được định nghĩa chung là “Nhận xét”), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, vào bất kỳ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, công bố, biên dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào bất kỳ Nhận xét nào mà bạn chuyển tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ (1) duy trì bất kỳ Nhận xét nào một cách bí mật; (2) trả lương cho bất kỳ Nhận xét nào; hoặc (3) trả lời bất kỳ Nhận xét nào. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định theo quyết định riêng của chúng tôi là bất hợp pháp, công kích, đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc bị phản đối hoặc vi phạm tài sản trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý rằng Nhận xét của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu thương mại, quyền riêng tư, nhân cách hoặc quyền cá nhân hoặc quyền riêng tư khác. Bạn đồng ý thêm rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc tục tĩu, hoặc chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web liên quan nào theo bất kỳ cách nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail sai, giả vờ là ai đó không phải là chính bạn, hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ Nhận xét nào. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ Nhận xét nào bạn đưa ra và tính chính xác của những nhận xét đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nhận xét nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng lên.Tuyên b min tr và gii hn trách nhim pháp lý


KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG BẠN SẼ TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI CUNG CẤP TẤT CẢ THÔNG TIN TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG". CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CÓ LỖI, KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC, HOẶC CÁC KHIẾM KHUYẾT SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC. CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG THÔNG TIN CÓ TRÊN HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ ĐÚNG, CHÍNH XÁC, KỊP THỜI HOẶC ĐÁNG TIN CẬY. BẠN THEO ĐÂY XÁC NHẬN RẰNG ĐOẠN NÀY SẼ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ CÓ SẴN TRÊN TOÀN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP NÀO PHÁT SINH DO BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ LỆ THUỘC CỦA BẠN VÀO BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ ĐƯỢC TỪ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC DỊCH VỤ DẪN ĐẾN LỖI, XÓA VI-RÚT, CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC BẤT KỲ LỖI HIỆU SUẤT TRANG WEB NÀO KHÁC. ECOVACS, BAO GỒM CÁC ĐỐI TÁC VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI, CÁC BÊN THỨ BA, NHÂN VIÊN, NHÀ THẦU VÀ NHỮNG BÊN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC VẬN HÀNH TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, TỚI PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, KHƯỚC TỪ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO MÀ BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO PHẢI CHỊU DO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. ĐIỀU NÀY BAO GỒM (NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở) MỌI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI PHẢI CHỊU DO SƠ SUẤT. 


Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp


Các Điều khoản này và bất kỳ thỏa thuận riêng biệt nào mà theo đó chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ sẽ được quản lý và được hiểu theo luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mà không tham chiếu đến xung đột luật pháp.


Bất kỳ và tất cả các tranh chấp theo các Điều khoản này sẽ được đệ trình lên cơ quan tài phán và địa điểm duy nhất của các tòa án nằm ở Quận Ngô Trung, Thành phố Tô Châu, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.Toàn b tha thun và hiu lc tng phn


Việc chúng tôi không thực thi hoặc thi hành bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Điều khoản này và bất kỳ chính sách hoặc điều lệ hoạt động nào mà chúng tôi đăng trên trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến Điều khoản sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi đồng thời quản lý việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, thay thế bất kỳ thỏa thuận, thông tin liên lạc và đề xuất nào trước đây hoặc đương thời, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ phiên bản trước nào của các Điều khoản sử dụng). Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được xác định là bất hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi thì điều khoản này vẫn có thể thực thi ở mức độ đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép, và phần không thể thực thi sẽ được coi là bị loại khỏi các Điều khoản này, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.Thay đổi và sa đổi


Chúng tôi có thể thay đổi các tính năng, chức năng hoặc nội dung của trang web của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền tùy ý sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác nào xuất hiện trên trang web của chúng tôi. 


Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản này hoặc bất kỳ chính sách ECOVACS nào khác liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi bằng cách đăng tải các sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau những thay đổi hoặc sửa đổi như vậy trong các Điều khoản hoặc các chính sách ECOVACS khác sẽ cấu thành việc chấp nhận những thay đổi hoặc sửa đổi như vậy.  Liên h


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về các Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập www.ecovacs.com/support.


Các Điều khoản sử dụng này được sửa đổi lần cuối vào ngày 5 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực vào cùng ngày.