A Robot for Every Family

To empower and inspire you to live a more convenient, connected lifestyle, we design intelligent robotic solutions that seamlessly integrate into your everyday life, so you have more time to do what you love.

About ECOVACS Robotics

Long before the “Smart Home” concept became fashionable ECOVACS Robotics (ECOVACS) was already at the forefront of innovation in smart home robotics, exploring new ways for robots to transform homeowners’ lives. ECOVACS’ more than 20 years of work in smart home robotics has seen the company transformed from a visionary startup into a global corporation with a mission of building world-class robots for home and industrial cleaning, air-purification, security and surveillance, and even in-store sales assistance for retailers. Designed to change the way people live and work, ECOVACS robots are now available in over 60 countries around the world.

Our guiding vision -- “A robot for every family” -- encourages customers to “Live Smart. Enjoy Life” with stylish and functional robots that are more than simple household appliances. We create home service robotics that make life easier, smarter, more efficient and connected, freeing you to spend more time doing what you love, with the people you love. At ECOVACS, we believe our smart home robotics with their unique mobility and spatial awareness capabilities will be an integral part of smart home in the future.

Responsive image
Research and Development Strength

Innovation is the heart of ECOVACS’s mission. Our priority has always been to invest in technology basics for the long term – in home robotics’ R&D and its value chain of technologies from integration of chips and sensors to managing data and AI applications. Since 2006, the company has invested to develop more than 20 new robotic products each year. Adopting a highly agile market-oriented strategy, ECOVACS ensures that product development plans and fine-tuning result in products well adapted to global markets and demographics.

Dedication to cutting-edge innovation and quality assurance is central to ECOVACS’ philosophy of R&D. The company’s sophisticated lab facilities at our R&D center are strategically co-located alongside the manufacturing plant to speed time between lab and marketplace. Today, ECOVACS’ R&D team continues to grow with a team of nearly 800 engineers and specialists in place.

Taking pride in our technology creativity, ECOVACS is committed to expanding our intellectual property portfolio, to guarantee quality for our customers around the world. The company today holds over 800 patents in China and overseas.

Responsive image
The Market

Designed to change the way people live and work, our trendsetting robots are now available in more than 60 countries around the world. ECOVACS ROBOTICS has expanded from its home market in China to establish strong sales subsidiaries in Japan, Germany and the US. In addition, the company has expanded sales into a number of other major markets and regions including: Canada, the UK, France, Italy, Spain, Switzerland, Poland, the Czech Republic, Korea, Singapore, Malaysia, Thailand, and many more.

ECOVACS ROBOTICS’ market share for Robotic Vacuum Cleaning has grown into the worldwide market leader in key markets.

Responsive image
ECOVACS Products
...
DEEBOT
Floor-cleaning robot

DEEBOT frees users from the time-consuming housework of vacuuming the home, offering people peace of mind and quality time to enjoy life.

...
WINBOT
Window-cleaning robot

WINBOT cleans windows efficiently, allows users to enjoy a clearer view of the world and eliminates the need to spend time on one of housework’s more onerous tasks.

...
ATMOBOT
Air-purifying robot goes mobile

ATMOBOT provides high air quality at home anytime, anywhere.

...
BENEBOT
Business service assistance robot

BENEBOT provides interactive in-store sales or service assistance.

Milestones
Robot pre každú rodinu

Aby sme vás posmelili a inšpirovali žiť pohodlnejším a prepojeným životným štýlom, navrhli sme inteligentné robotické riešenia, ktoré sa ľahko integrujú do vášho každodenného života tak, aby ste mali viac času na robenie toho, čo máte radi.

O robotike ECOVACS

Spoločnosť ECOVACS Robotics (ECOVACS) stála už dlho predtým, ako sa koncept „Inteligentný dom“ stal módnym, na čele inovácie v robotike inteligentného domu využívaním nových spôsobov, akými roboti transformujú životy vlastníkov domov. Spoločnosť ECOVACS sa počas viac ako 20-ročnej pôsobnosti v oblasti robotiky inteligentného domu pretransformovala z vizionárskej začínajúcej firmy na globálnu korporáciu s poslaním budovania robotiky pre domácnosti svetovej triedy a priemyselného vysávania, čistenia vzduchu, bezpečnosti a sledovania a dokonca pomoci maloobchodníkom pri predaji v obchode. Robotika ECOVACS, ktorá bola navrhnutá tak, aby zmenila spôsob, akým ľudia žijú a pracujú, je teraz k dispozícii vo viac ako 60 krajinách po celom svete.

Naša riadiaca vízia -- „Robot pre každú rodinu“ -- nabáda zákazníkov „žiť inteligentne“. Vychutnávajte si život“ so štýlovými a funkčnými robotmi, ktorí sú viac ako len jednoduché domáce spotrebiče. Vytvárame domácu servisnú robotiku, ktorá život robí ľahším, inteligentnejším, efektívnejším a prepojeným, čo vám dáva voľnosť tráviť viac času robením toho, čo máte radi s ľuďmi, ktorých milujete. My v spoločnosti ECOVACS veríme, že naša inteligentná domáca robotika bude v budúcnosti s jej jedinečnou mobilitou a schopnosťami poznať priestor inteligentnou súčasťou chytrého domu.

Responsive image
Sila výskumu a vývoja

Inovácia je srdcom poslania spoločnosti ECOVACS. Z dlhodobého hľadiska bolo investovanie do základov technológie vždy našou prioritou - vo výskume a vývoji robotiky a jej hodnotového reťazca technológií od integrácie čipov a senzorov po správu údajov a aplikácií AI. Spoločnosť investuje od roku 2006 každý rok do vývoja viac ako 20 nových robotických výrobkov. Spoločnosť zaručuje, aby boli plány vývoja výrobkov a jemne dolaďované výsledky vo výrobe zavádzaním veľmi agilnej stratégie orientovanej na trh dobre prispôsobené celosvetovému trhu a demografii.

Odhodlanie zaručiť špičkovú inováciu a kvalitu je stredobodom výskumu a vývoja spoločnosti ECOVACS. Sofistikované vybavenie laboratória spoločnosti v našom výskumnom a vývojovom stredisku je strategicky umiestnené spolu s výrobným závodom na skrátenie času medzi laboratóriom a trhom. Tím výskumu a vývoja spoločnosti ECOVACS dnes neustále rastie spolu s tímom takmer 800 technikov a odborníkov.

Spoločnosť ECOVACS sa s hrdosťou na našu technologickú tvorivosť zaväzuje rozširovať naše portfólio duševného vlastníctva na zaručenie kvality pre našich zákazníkov po celom svete. Spoločnosť má dnes 800 patentov v Číne a zámorí.

Responsive image
Trh

Naši trendoví roboti, ktorí sú navrhnutí tak, aby zmenili spôsob, akým ľudia žijú a pracujú, sú teraz k dispozícii vo viac ako 60 krajinách po celom svete. Spoločnosť ECOVACS ROBOTICS sa rozšírila z jej domáceho trhu v Číne s cieľom založiť silné dcérske spoločnosti v Japonsku, Nemecku a v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť okrem toho rozšírila predaj na viaceré ďalšie hlavné trhy a regióny, vrátane: Kanady, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Španielska, Švajčiarska, Poľsky, Českej republiky Kórei, Singapuru, Malajzie, Thajska a mnoho ďalších.

Trhový podiel spoločnosti ECOVACS ROBOTICS v oblasti robotického vysávania sa zvýšil na svetového lídra na hlavných trhoch.

Responsive image
Výrobky spoločnosti ECOVACS
...
DEEBOT
Opis kategórie:

Robot DEEBOT oslobodzuje používateľov od časovo náročných domácich prác pri vysávaní domu, a ľudom ponúka pokoj v mysli a hodnotný čas na užívanie si života

...
WINBOT
Robot na umývanie okien

Robot WINBOT účinne umýva okná a používateľom umožňuje vychutnať si čistejší pohľad na svet bez nutnosti tráviť čas jednou z ťažších úloh v domácnosti.

...
ATMOBOT
Robot na čistenie vzduchu sa stáva mobilným

Robot ATMOBOT zabezpečuje v dome kedykoľvek a kdekoľvek vysokú kvalitu vzduchu.

...
BENEBOT
Robot na podporu podnikových služieb

Robot BENEBOT zabezpečuje interaktívnu podporu predaja a služieb v obchode.

Roka
Robot pre každú rodinu

Aby sme vás posmelili a inšpirovali žiť pohodlnejším a prepojeným životným štýlom, navrhli sme inteligentné robotické riešenia, ktoré sa ľahko integrujú do vášho každodenného života tak, aby ste mali viac času na robenie toho, čo máte radi.

O robotike ECOVACS

Spoločnosť ECOVACS Robotics (ECOVACS) stála už dlho predtým, ako sa koncept „Inteligentný dom“ stal módnym, na čele inovácie v robotike inteligentného domu využívaním nových spôsobov, akými roboti transformujú životy vlastníkov domov. Spoločnosť ECOVACS sa počas viac ako 20-ročnej pôsobnosti v oblasti robotiky inteligentného domu pretransformovala z vizionárskej začínajúcej firmy na globálnu korporáciu s poslaním budovania robotiky pre domácnosti svetovej triedy a priemyselného vysávania, čistenia vzduchu, bezpečnosti a sledovania a dokonca pomoci maloobchodníkom pri predaji v obchode. Robotika ECOVACS, ktorá bola navrhnutá tak, aby zmenila spôsob, akým ľudia žijú a pracujú, je teraz k dispozícii vo viac ako 60 krajinách po celom svete.

Naša riadiaca vízia -- „Robot pre každú rodinu“ -- nabáda zákazníkov „žiť inteligentne“. Vychutnávajte si život“ so štýlovými a funkčnými robotmi, ktorí sú viac ako len jednoduché domáce spotrebiče. Vytvárame domácu servisnú robotiku, ktorá život robí ľahším, inteligentnejším, efektívnejším a prepojeným, čo vám dáva voľnosť tráviť viac času robením toho, čo máte radi s ľuďmi, ktorých milujete. My v spoločnosti ECOVACS veríme, že naša inteligentná domáca robotika bude v budúcnosti s jej jedinečnou mobilitou a schopnosťami poznať priestor inteligentnou súčasťou chytrého domu.

Sila výskumu a vývoja

Inovácia je srdcom poslania spoločnosti ECOVACS. Z dlhodobého hľadiska bolo investovanie do základov technológie vždy našou prioritou - vo výskume a vývoji robotiky a jej hodnotového reťazca technológií od integrácie čipov a senzorov po správu údajov a aplikácií AI. Spoločnosť investuje od roku 2006 každý rok do vývoja viac ako 20 nových robotických výrobkov. Spoločnosť zaručuje, aby boli plány vývoja výrobkov a jemne dolaďované výsledky vo výrobe zavádzaním veľmi agilnej stratégie orientovanej na trh dobre prispôsobené celosvetovému trhu a demografii.

Odhodlanie zaručiť špičkovú inováciu a kvalitu je stredobodom výskumu a vývoja spoločnosti ECOVACS. Sofistikované vybavenie laboratória spoločnosti v našom výskumnom a vývojovom stredisku je strategicky umiestnené spolu s výrobným závodom na skrátenie času medzi laboratóriom a trhom. Tím výskumu a vývoja spoločnosti ECOVACS dnes neustále rastie spolu s tímom takmer 800 technikov a odborníkov.

Spoločnosť ECOVACS sa s hrdosťou na našu technologickú tvorivosť zaväzuje rozširovať naše portfólio duševného vlastníctva na zaručenie kvality pre našich zákazníkov po celom svete. Spoločnosť má dnes 800 patentov v Číne a zámorí.

Trh

Naši trendoví roboti, ktorí sú navrhnutí tak, aby zmenili spôsob, akým ľudia žijú a pracujú, sú teraz k dispozícii vo viac ako 60 krajinách po celom svete. Spoločnosť ECOVACS ROBOTICS sa rozšírila z jej domáceho trhu v Číne s cieľom založiť silné dcérske spoločnosti v Japonsku, Nemecku a v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť okrem toho rozšírila predaj na viaceré ďalšie hlavné trhy a regióny, vrátane: Kanady, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Španielska, Švajčiarska, Poľsky, Českej republiky Kórei, Singapuru, Malajzie, Thajska a mnoho ďalších.

Trhový podiel spoločnosti ECOVACS ROBOTICS v oblasti robotického vysávania sa zvýšil na svetového lídra na hlavných trhoch.

Responsive image
Výrobky spoločnosti ECOVACS
...
DEEBOT
Opis kategórie:

Robot DEEBOT oslobodzuje používateľov od časovo náročných domácich prác pri vysávaní domu, a ľudom ponúka pokoj v mysli a hodnotný čas na užívanie si života

...
WINBOT
Robot na umývanie okien

Robot WINBOT účinne umýva okná a používateľom umožňuje vychutnať si čistejší pohľad na svet bez nutnosti tráviť čas jednou z ťažších úloh v domácnosti.

...
ATMOBOT
Robot na čistenie vzduchu sa stáva mobilným

Robot ATMOBOT zabezpečuje v dome kedykoľvek a kdekoľvek vysokú kvalitu vzduchu.

...
BENEBOT
Robot na podporu podnikových služieb

Robot BENEBOT zabezpečuje interaktívnu podporu predaja a služieb v obchode.

Roka