Podmienky používania1. Všeobecné

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Ecovacs https://www.ecovacs.com/sk (ďalej len „webová lokalita“). Túto webovú lokalitu prevádzkuje spoločnosť Ecovacs Europe GmbH, Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf, Nemecko (ďalej len „Ecovacs Europe“). Pozorne si prečítajte tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky používania“) a ubezpečte sa, že ste porozumeli obsahu, okrem iného aj vylúčeniu zodpovednosti. Požívaním webu vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s podmienkami používania, nepoužívajte webovú lokalitu. Podmienky používania platia, aj keď používate webovú lokalitu alebo jej domény z iných webových lokalít, ktoré zaisťujú prístup do webovej lokality alebo jej častí. Keď navštívite webovú lokalitu, platia nasledujúce podmienky. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás kontaktujte na tejto e-mailovej adrese: info@ecovacs-europe.com

2. Vlastnícke práva

Ochranné známky, obsah služieb, technologické popisy, dizajn, texty a iné intelektuálne a kreatívne služby na tejto webovej lokalite sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Ecovacs Europe a jej pridružených spoločností, ktoré spoločnosti Ecovacs Europe udelili právo ich používať. Obsah tejto webovej lokality je možné použiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Ecovacs Europe. Preto je výslovne zakázané kopírovať, tlačiť, upravovať, publikovať, posielať a distribuovať text, obrázky a videá z tejto webovej lokality. Ak porušíte práva duševného vlastníctva spoločnosti Ecovacs Europe alebo jej pridružených spoločností, budete zodpovední podľa platných ustanovení občianskeho práva a budete preto  stíhaní.

Bez toho, aby boli dotknuté naše ďalšie práva, vyhradzujeme si právo odmietnuť vám prístup na túto webovú lokalitu v prípade, že ste porušili tieto podmienky používania.

3. Bezpečnostné oznámenie

Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby bol obsah tejto webovej lokality presný a aktuálny, hoci to nemožno zaručiť. Webová lokalita môže z rôznych dôvodov obsahovať zastarané informácie alebo nepresnosti. Pred použitím informácií uvedených na tejto webovej lokalite nás kontaktujte, aby sme mohli skontrolovať ich pravdivosť. Aktuálne kontaktné údaje spoločnosti Ecovacs Europe nájdete v právnom oznámení na webovej lokalite. Spoločnosť Ecovacs Europe si vyhradzuje právo aktualizovať informácie na tejto webovej lokalite bez predchádzajúceho upozornenia. Na tejto webovej lokalite je tiež možné kedykoľvek bez upozornenia vykonať zmeny a/alebo aktualizáciu informácií o produktoch a procesov.4. Zmeny podmienok používania

Ak budeme mať v úmysle zmeniť tieto podmienky používania, dáme vám o tom vedieť. Máme právo zmeniť tieto podmienky používania, (i) ak je to potrebné na základe platných právnych ustanovení, súdnych sporov a/alebo žiadostí verejných a vládnych orgánov, (ii) v priebehu zlepšovania služieb a produktov, (iii) z technických dôvodov, (iv) z dôvodu prevádzkových požiadaviek alebo (v) ak úprava ustanovení prinesie úžitok používateľovi. O navrhovanej zmene vás budeme informovať skôr, ako nadobudne účinnosť, a to prostredníctvom používateľského rozhrania, e-mailom alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom.

5.        Právne vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť Ecovacs Europe sa snaží vynakladať maximálne úsilie na zabezpečenie aktuálnosti, správnosti, úplnosti a kvality informácií uvedených na tejto webovej lokalite, ako aj na zabezpečenie kontinuity a bezpečnosti tejto webovej lokality. Spoločnosť Ecovacs Europe však nezodpovedá za straty, ktoré vzniknú v dôsledku právnych, technických a iných rizík, ktoré spoločnosť Ecovacs Europe nemôže predvídať alebo im predchádzať, a nad ktorými spoločnosť Ecovacs Europe nemá kontrolu, okrem iného vrátane počítačových vírusov, trójskych koní, hackerov, nestability systému, chýb v službách tretích strán, vládnych opatrení atď. Spoločnosť Ecovacs Europe nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za náhodné alebo nepriame, špeciálne alebo kolaterálne škody alebo nároky vyplývajúce z vášho používania tejto webovej lokality, pokiaľ nároky na náhradu škody (i) nie sú výsledkom úmyselného alebo hrubo nedbanlivého konania zo strany spoločnosti Ecovacs Europe, jej zákonných zástupcov alebo poverených zástupcov alebo (ii) používaním webovej lokality neutrpíte ujmu na živote, tele alebo na zdraví. To platí aj pre informácie tretích strán, vrátane prepojení.

6. Prepojenia na iné webové lokality

Táto webová lokalita môže obsahovať prepojenia a odkazy na iné webové lokality, ktoré nie sú prevádzkované spoločnosťou Ecovacs Europe. Ak nie je uvedené inak, spoločnosť Ecovacs Europe neprevádzkuje žiadnu z týchto iných webových lokalít a výslovne sa dištancuje od všetkého obsahu na týchto stránkach. Spoločnosť Ecovacs Europe okrem toho nezodpovedá ani za škody, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním týchto prepojení. Spoločnosť Ecovacs Europe si vyhradzuje právo kedykoľvek prispôsobiť alebo poskytnúť prepojenia na iné webové lokality bez výslovného písomného súhlasu a odstrániť takéto prepojenia, ak je to vhodné.

7. Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité – prečítajte si „vyhlásenie spoločnosti Ecovacs o ochrane údajov“, v ktorom sa vysvetľuje, aký typ osobných údajov zhromažďujeme od vás a z vašich zariadení, ako používame vaše osobné údaje, a právny základ na spracovávanie vašich osobných údajov. Dodržiavame všetky príslušné zákony a ustanovenia o ochrane údajov a ustanovenia uvedené vo „vyhlásení spoločnosti Ecovacs o ochrane údajov“, aby sme vaše osobné údaje náležite chránili, zhromažďovali, používali, uchovávali, prenášali, spracovávali a zdieľali. Upozorňujeme, že „vyhlásenie spoločnosti Ecovacs o ochrane údajov“ je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok používania. Pozorne si prečítajte „vyhlásenie spoločnosti Ecovacs o ochrane údajov“. V prípade rozporu medzi obsahom týchto podmienok používania a „vyhlásením spoločnosti Ecovacs o ochrane údajov“, alebo ak sa v týchto podmienkach používania neuvádzajú žiadne informácie o ochrane osobných údajov, obsah „vyhlásením spoločnosti Ecovacs o ochrane údajov“ má prednosť.

8. Záverečné ustanovenia

Ak sa jedno alebo viac z vyššie uvedených ustanovení líši od právnych predpisov, sú neplatné alebo ich nemožno presadiť, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá. Tieto podmienky používania a „zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Ecovacs“ podliehajú nemeckému právu s výnimkou pravidiel postúpenia súkromnému medzinárodnému právu a ustanovení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru.

Ak používate túto webovú lokalitu mimo Nemecka, upozorňujeme, že v iných krajinách môžu existovať iné právne predpisy, ktoré sa neuplatňujú pri používaní tejto webovej lokality. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa nás na nasledujúcej e-mailovej adrese: info@ecovacs-europe.com

9. Činnosti a povinnosti v rámci spoločnosti Ecovacs

Spoločnosť Ecovacs ako globálna spoločnosť má v rôznych krajinách početné pobočky alebo pridružené spoločnosti. Tieto dcérske alebo pridružené spoločnosti môžu vykonávať rôzne činnosti a úlohy súvisiace s vaším používaním tejto webovej lokality. Ecovacs Robotics Co., Ltd., naše sídlo v Čínskej ľudovej republike, je zodpovedné za vývoj tejto webovej lokality, a spoločnosť Ecovacs Europe je dcérska spoločnosť, ktorá prevádzkuje túto webovú lokalitu v Európe.

Tieto podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Ecovacs boli aktualizované 25. marca 2020 a vstúpili do platnosti v rovnaký deň.