Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy aktualizované: 25. marca 2020

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú naše postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenosu a uchovávania vašich osobných údajov v súvislosti s používaním tejto webovej lokality.

Vyhradzujeme si právo v správny čas meniť tieto zásady ochrany osobných údajov a zverejňovať dané zmeny tu. Preto odporúčame, aby ste pravidelne sledovali zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť po zverejnení na tejto stránke.


I        Kontaktné údaje

Spoločnosť Ecovacs je globálna spoločnosť s mnohými pobočkami a pridruženými spoločnosťami v rôznych krajinách. Tieto pobočky alebo pridružené spoločnosti môžu vykonávať rôzne činnosti a mať rôzne povinnosti týkajúce sa zhromažďovania a spracovávania vašich osobných údajov.

Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov v súvislosti s webovou lokalitou www.ecovacs.com/de (ďalej len „webová lokalita“) v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len  „GDPR“), vnútroštátnych zákonov na ochranu osobných údajov iných členských štátov a iných príslušných právnych predpisov o ochrane údajov má spoločnosť:


Ecovacs Europe GmbH

Adresa: Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf, Nemecko

Telefónne číslo: +49 211 5380 4300

E-mail: info@ecovacs-europe.com

Webová lokalita: www.ecovacs.com/de

 

Hlavný úradník pre ochranu súkromia zodpovednej spoločnosti je::

DataCo GmbH

Adresa: Dachauer Str. 65, 80335 Mníchov

Telefónne číslo: +49 (0) 89 40 458 40

E-mail: datenschutz@dataguard.de

Webová lokalita: www.dataguard.de


Webovú lokalitu prevádzkuje a spravuje jedna z našich pridružených spoločností, ktorá má sídlo v Čínskej ľudovej republike. Európska únia neuznala Čínsku ľudovú republiku ako krajinu s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov. Aby bolo možné primerane chrániť vaše osobné údaje, spracovávanie vašich osobných údajov sa bude vykonávať iba v súlade s konkrétnou zmluvou obsahujúcou štandardné zmluvné ustanovenia na prenos osobných údajov k spracovávateľom nachádzajúcim sa v krajinách mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.


II       Práva dotknutých osôb

Máte právo požadovať informácie o tom, či máme vaše osobné údaje, a ak áno, môžete tiež požiadať o prístup ku svojim osobným údajom. Môžete tiež kedykoľvek dať svoje osobné údaje opraviť alebo vymazať, alebo obmedziť spracovávanie vašich údajov za predpokladu, že sú splnené zákonné požiadavky. Ak sa spracovávanie vykonáva na základe našich oprávnených záujmov, môže mať tiež právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu údajov.


Ak sa spracovávanie vašich údajov vykonáva na základe vášho súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade ukončíme spracovávanie osobných údajov, s ktorým ste súhlasili.

Ak sa spracovávanie vašich osobných údajov vykonáva na základe vášho súhlasu alebo zmluvy s vami, alebo ak sa spracovávanie vykonáva automatizovaným spôsobom a vy ste nám poskytli svoje osobné údaje, na požiadanie vám pošleme vaše osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte, aby ste tieto údaje mohli použiť u iných poskytovateľov služieb.

Ak si myslíte, že spracovávanie vašich údajov porušuje legislatívu o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť u regulačného orgánu.


III     Všeobecné informácie o spracovávaní údajov


(1)   Rozsah spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje sa spracovávajú s cieľom poskytnúť vám funkčnú webovú lokalitu, zákaznícku podporu a lepšie služby, a s cieľom zlepšiť kvalitu našich produktov (napr. prostredníctvom vývoja nových produktov a zlepšovaním funkčnosti existujúcich produktov tak, aby ste mali vysoko kvalitné služby, ktoré sú pre vás vhodné). Ak nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov stanovené inak, nemáte žiadnu povinnosť poskytnúť nám osobné informácie, ale ak nám na našu žiadosť dobrovoľne poskytnete informácie uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, budete môcť využívať lepšie a viac personalizované služby a rýchlejšie reakcie.

(2)   Právny základ na spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: spracovávanie sa vykonáva s vaším súhlasom, na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, s cieľom chrániť vaše životne dôležité záujmy alebo životne dôležité záujmy iných fyzických osôb, alebo ak sa domnievame, že spracovávanie je nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany.

(3)   Vymazanie údajov dát a dĺžka uchovávania

Vaše osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu, alebo ako je požadované alebo povolené platnými zákonmi. Pri určovaní doby uchovávania starostlivo skúmame, či vôbec existuje potreba zhromažďovať osobné informácie, a ak zistíme relevantnú potrebu, budeme tieto informácie uchovávať po čo najkratšiu dobu, počas ktorej je možné splniť účel, na ktorý boli tieto informácie zhromaždené, ak zákon nevyžaduje dlhšiu dobu uchovávania. Ak vaše osobné informácie už nie sú potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, okamžite vymažeme osobné informácie zhromaždené od vás, alebo ich budeme anonymizovať.


IV     Zhromažďovanie údajov pri návšteve webovej lokality a vytváranie súborov denníka


(1)   Opis a rozsah spracovávania údajov


Vždy, keď navštívite webovú lokalitu, náš systém automaticky zhromažďuje údaje a informácie o počítačovom systéme vášho zariadenia.

Zhromažďujú sa nasledujúce údaje:

(a)   informácie o type a verzii používaného prehliadača,

(b)   váš operačný systém,

(c)   vaša adresa IP,

(d)   dátum a čas prístupu,

(e)   webové lokality, z ktorých ste boli presmerovaní na túto webovú lokalitu,

(f)    informácie týkajúce sa poskytovateľa internetových služieb používateľa,

(g)   informácie o webových lokalitách, z ktorých ste pristupovali na webovú lokalitu,

(h)   informácie o webových stránkach, ktoré váš systém volá cez webovú lokalitu.

Tieto informácie sa uchovávajú v súboroch denníka nášho systému.


(2)   Účel a právny základ na zhromažďovanie údajov a vytváranie súborov denníka

Dočasné uchovávanie adresy IP je potrebné na ochranu nášho oprávneného záujmu umožniť sprístupnenie webovej lokality na vašom zariadení a na identifikáciu potenciálnych hrozieb pre naše systémy IT (napr. hackerov alebo iných kybernetických útokov). Na tento účel sa uloží vaša adresa IP a trvanie relácie. Údaje sa uchovávajú v súboroch denníka na zabezpečenie funkčnosti webovej lokality. Údaje, ktoré zhromažďujeme, sa okrem toho používajú na zlepšenie výkonu webovej lokality a zaistenie bezpečnosti našich systémov IT. Údaje zhromaždené v tejto súvislosti nepoužívame na marketingové účely. Právnym základom na toto spracovávanie je čl. 6 (1) f) GDPR.


(3)   Trvanie uchovávania údajov

Údaje budú odstránené, hneď ako nebudú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené. V prípade zhromažďovania údajov týkajúcich sa webovej lokality budú údaje vymazané hneď po ukončení aktuálnej relácie. V prípade uchovávania údajov v súboroch denníka sa musia príslušné údaje uchovávať maximálne po dobu tridsiatich (30) dní. Ak je potrebný dlhší čas uchovávania, vaša adresa IP bude anonymizovaná alebo falzifikovaná, ak je to zlučiteľné s účelom, na ktorý používame vaše osobné údaje po uplynutí doby uchovávania. Anonymizácia alebo falzifikácia vašich osobných údajov nie je zlučiteľná s účelmi, na ktoré vaše údaje uchovávame, najmä ak je vaša adresa IP spojená s pokusom o kybernetický útok, a je blokovaný jej budúci prístup na webovú lokalitu.


V      Používanie súborov cookie

(1)   Opis a rozsah spracovávania údajov

Na tejto webovej lokalite sa využívajú súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom prehliadači a vo vašom zariadení. Pri prístupe na webovú lokalitu sa môže súbor cookie uložiť vo vašom operačnom systéme. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý jednoznačne identifikuje prehliadač, ktorý používate na prístup k lokalite.

Súbory cookie využívame na to, aby bola webová lokalita viac používateľsky prívetivá, a napríklad vám zjednodušila prehľadávanie. Súbory cookie, ktoré sa potom ukladajú ako malé dátové súbory, sa môžu využiť napríklad aj na to, aby ste niekoľkokrát nemuseli zadávať svoje údaje na webovej lokalite, alebo môžu pomôcť určiť bezpečnosť vášho konta.

Náš systém môže používať súbory cookie na automatické zhromažďovanie vašich jazykových preferencií a prihlasovacích údajov (vrátane používateľského mena a hesla).

(2)   Účel a právny základ na využívanie súborov cookie

Účelom využívania technicky potrebných súborov cookie je chrániť náš oprávnený záujem zjednodušiť používateľom používať webové lokality. Niektoré funkcie webovej lokality nie je možné poskytovať bez využitia súborov cookie. Na tento účel je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný. Právnym základom na toto spracovávanie je čl. 6 (1) f) GDPR.

(3) Doba uskladnenia a odvolanie súhlasu

Súbory cookie sú uložené na zariadení používateľa a prenášajú sa k nám. To dáva vám, ako používateľovi, plnú kontrolu nad využívaním vašich súborov cookie. Zmenou nastavenia vo vašom webovom prehliadači môžete vypnúť alebo obmedziť prenos súborov cookie. Ak zakážete súbory cookie na lokalite, je možné, že nebudete mať prístup na lokalitu alebo nebudete môcť využívať všetky jej funkcie. Každý súbor cookie má konkrétnu životnosť a po jej skončení sa automaticky vymaže.

VI     Kontaktné a e-mailové údaje

(1)   Opis a rozsah spracovávania údajov

Na webovej lokalite je k dispozícii webový formulár, ktorý je možné využiť na elektronické kontakty. Keď použijete tento formulár, vami zadané údaje budú poslané k nám a uložené. Ide o nasledujúce údaje:

(a)   e-mailová adresa,

(b)   predmet,

(c)   žiadosť používateľa,

(d)   bezpečnostný kód.

Môžeme vás tiež môže kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú poskytnete na odpovedanie na vaše otázky. V takom prípade sa prenášaná správa uchováva v našich systémoch.

Žiadne údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Tieto údaje budú použité výhradne na spracovanie vašej požiadavky.

Na spracovanie vašich požiadaviek používame softvér Zendesk Support, ktorý poskytuje spoločnosť Zendesk Inc, 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, USA. Zendesk Support je riešenie založené na cloude na zlepšovanie zákazníckych služieb a riadenie našej komunikácie s vami.

Keď pošlete žiadosť, softvér Zendesk Support nastaví súbor cookie na meranie počtu nevybavených a vybavených žiadostí a našej doby odozvy pri spracovaní týchto žiadostí. Tieto údaje sú využívané na zlepšenie našich zákazníckych služieb.

Keď používame softvér Zendesk Support, vaše osobné informácie sa môžu spracovávať na serveroch umiestnených v USA. Európska únia neuznáva USA ako krajinu s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov. Na zabezpečenie primeranej ochrany vašich osobných údajov je spoločnosť Zendesk certifikovaná v rámci rámca EU-US Privacy Shield a zaväzuje sa dodržiavať záväzné interné predpisy na ochranu osobných údajov.

(2)   Účel a právny základ na zhromažďovanie kontaktných a e-mailových údajov

Osobné údaje zhromaždené z vášho príspevku použijeme iba na účely komunikácie.

Spracovanie osobných údajov slúži nášmu oprávnenému záujmu poskytnúť vám zákaznícky prívetivý spôsob, ako nás kontaktovať, alebo je potrebné na realizáciu predzmluvných opatrení, ktoré sa vykonávajú v reakcii na vašu žiadosť. Právnym základom na spracovávanie je čl. 6 (1) f) GDPR alebo čl. 6 (1) b) GDPR.

Ďalej používame údaje obsiahnuté v súboroch denníka, aby sa zabránilo zneužitiu kontaktných údajov, a na zaistenie bezpečnosti našich systémov IT.

(3)   Trvanie uchovávania údajov

Údaje budú odstránené, hneď ako nebudú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené. Pokiaľ ide o osobné údaje zo vstupnej masky v kontaktnom formulári a údaje zaslané e-mailom, platí, že príslušné údaje budú vymazané na konci konverzácie s používateľom, t. j. po úplnom splnení vašej požiadavky. Za predpokladu, že obsah korešpondencie nie je potrebný pre riadnu dokumentáciu (napr. ak robíte reklamáciu), a na korešpondenciu sa nevzťahujú žiadne zákonné lehoty na uchovávanie údajov, korešpondencia sa vymaže jeden mesiac po prijatí poslednej správy od vás.

VII   Prenos informácií

Vaše osobné údaje zásadne neposkytujeme tretím spoločnostiam, iným organizáciám alebo osobám. V nasledujúcich výnimočných prípadoch zverejníme vaše osobné údaje na zákonné, vhodné a nevyhnutné účely. Tretie strany, ktoré dostanú tieto informácie, nemajú žiadne právo zdieľať alebo prenášať osobné informácie na žiadny iný účel, ktorý vám nebol zverejnený podľa týchto zásad ochrany osobných údajov.

(1)  Zverejnenie údajov s vašim predchádzajúcim výslovným dovolením alebo súhlasom je nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť produkty a služby. Platí to najmä v prípade, ak nám pošlete otázku na konkrétny produkt vyrobený jednou z našich pridružených spoločností.

(2)  Prenos údajov sa uskutočňuje v súvislosti s prevzatím, zlúčením alebo reorganizáciou našej spoločnosti.

(3)  Vaše osobné údaje budú odovzdané v súlade s právnymi predpismi a záväznými požiadavkami regulačných orgánov.

VIII  Cezhraničný prenos

Osobné údaje zhromaždené a vygenerované počas vášho používania webovej lokality budú uložené na našich serveroch v Európskej únii a nebudú prenášané k tretím stranám mimo Európskej únie, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

IX     Zverejňovanie údajov

Vaše osobné údaje nezverejníme. Ak je zverejnenie potrebné, oznámime vás na účel zverejnenia, povahu zverejnených informácií a rozsah akýchkoľvek citlivých informácií, ktorých sa to týka. Údaje zverejňujeme iba s vašim predchádzajúcim výslovným súhlasom.

X      Sledovanie a online reklama

Podieľame sa na reklame založenej na záujmoch a využívame služby reklamných spoločností, aby sme vám zobrazili cielenú reklamu na základe vašej histórie prehliadania a záujmov. Umožňujeme externým reklamným online sieťam, spoločnostiam pôsobiacim v oblasti sociálnych médií a iným službám tretích strán zhromažďovať údaje o vašom využívaní webovej lokality v priebehu času s cieľom ponúkať alebo zobrazovať vám reklamy na webovej lokalite, iných webových stránkach, aplikáciách alebo službách, ktoré používate, a v ďalších zariadeniach, ktoré používate. Údaje používané na reklamu založenú na záujmoch sa spravidla, ale nie vždy, zhromažďujú pomocou súborov cookie alebo podobných technológií sledovania. S našimi inzerentmi tretích strán môžeme zdieľať všeobecný identifikátor konta (ako napríklad e-mailovú adresu alebo ID používateľa) alebo hashové údaje, aby sme umožnili vašu identifikáciu na viacerých zariadeniach. Tieto informácie spolu s našimi externými partnermi používame na lepšie prispôsobenie reklamy zobrazovanej online vašim záujmom a na poskytovanie služieb súvisiacich s reklamou, ako je napríklad vytváranie prehľadov, priraďovanie, analýza a prieskum trhu.  

(1) Google Ads

Webová lokalita využíva službu Google Ads na zobrazenie reklamy na iných webových lokalitách. Google Ads je reklamná online sieť prevádzkovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). V rámci služby Google Ads používame funkcie sledovania konverzií.

Vždy, keď kliknete na reklamu poskytnutú službou Google Ads, spoločnosť Google uloží do vášho zariadenia súbor cookie, ktorého platnosť vyprší po 30 dňoch. Ak kliknete na reklamu Google a budete presmerovaní na webovú lokalitu, spoločnosť Google môže sledovať, že vás na webovú lokalitu priviedla reklama Google, a zhromažďuje údaje o vašom používaní webovej lokality až do skončenia platnosti súboru cookie.

Údaje získané pomocou súboru cookie sa používajú na zostavenie štatistík konverzií pre nás a na fakturáciu služieb, ktoré nám spoločnosť Google poskytuje. Štatistiky konverzií nám ukazujú, koľko návštevníkov bolo presmerovaných na webovú lokalitu službou Google Ads, a ako používali webovú lokalitu. Toto nám však neposkytuje žiadne údaje, pomocou ktorých by ste mohli byť priamo identifikovaní.

Služba Google Ads sa aktivuje, iba ak s tým súhlasíte úpravou príslušných nastavení súborov cookie pri prvej návšteve webovej lokality. Právnym základom využívania služby Google Ads je čl. 6 (1) a) GDPR. Svoj súhlas môžete odvolať a zakázať sledovanie prostredníctvom služby Google Ads

-        deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií Google vo vašom prehliadači alebo

-        odvolaním súhlasu na adrese http://www.google.com/settings/ads.

Ak sa vaše osobné údaje prenesú do pridružených spoločností spoločnosti Google v USA, ktoré Európska únia neuznáva ako krajinu s primeranou úrovňou ochrany údajov, je zabezpečená primeraná úroveň ochrany vašich osobných údajov, pretože pridružené spoločnosti spoločnosti Google sú certifikované v rámci rámca EU-US Privacy Shield.

(2) Google Analytics

Webová lokalita využíva aj Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako používate webovú lokalitu, generovať správy o aktivite webovej lokality a poskytovať ďalšie služby súvisiace s vaším používaním webovej lokality a internetu. Údaje generované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej adresy IP) môže spoločnosť Google a jej pridružené spoločnosti prenášať na servery v USA a uchovávať ich tam. Ak je však na webovej lokalite aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google skráti vašu adresu IP pred jej prenosom v rámci členských štátov Európskej únie alebo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru. Iba vo výnimočných prípadoch sa neskrátená adresa IP sa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Adresa IP prenášaná vaším prehliadačom v kontexte služby Google Analytics nie je spojená s inými údajmi spoločnosti Google.

Údaje, ktoré posielame v súvislosti so súbormi cookie, identifikáciou používateľa (napr. ID používateľa) alebo reklamné ID, sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch. Údaje sa automaticky mažú raz mesačne po uplynutí ich doby uchovávania.

Viac informácií o podmienkach používania a pravidlách ochrany osobných údajov služby Google Analytics nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo https://policies.google.com/.

Služba Google Analytics sa aktivuje, iba ak s tým súhlasíte prijatím zodpovedajúcich nastavení súborov cookie počas prvej návštevy webovej lokality. Právnym základom pre využívanie služby Google Analytics je čl. 6 (1) a) GDPR. Svoj súhlas môžete odvolať a deaktivovať sledovanie prostredníctvom služby Google Analytics

-        deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií Google v nastaveniach prehliadača alebo

-        odvolaním súhlasu na adrese athttps://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en.

Spoločnosti Google tiež môžete zabrániť zhromažďovať a spracovávať údaje generované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej adresy IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača z nasledujúceho prepojenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(3) Mixpanel

Webová lokalita používa Mixpanel, nástroj na webovú analýzu poskytovaný spoločnosťou Mixpanel, Inc, One Front Street, Floor 28, San Francisco, CA 94111, USA.

Nástroj Mixpanel využíva súbory cookie a pixelové technológie na analýzu vášho používateľského správania na webovej lokalite a vytvára denníky o vašom používaní webovej lokality a interakcii s ňou. Tieto denníky sa používajú na porozumenie a zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti a na vykonávanie všeobecných vylepšení stránky.

Nástroj Mixpanel sa aktivuje, iba ak s tým súhlasíte nastavením príslušných nastavení súborov cookie počas prvej návštevy webovej lokality. Právnym základom využívania nástroja Mixpanel je čl. 6 (1) a) GDPR.

V priebehu analýzy nástrojom Mixpanel môžu byť vaše osobné údaje spracovávané na serveroch umiestnených v USA. Európska únia neuznáva USA ako krajinu s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov. S cieľom zaručiť primeranú ochranu vašich osobných údajov je nástroj Mixpanel certifikovaný v rámci rámca EU-US Privacy Shield.

XI     Tlačidlá sociálneho zdieľania

Webová lokalita využíva doplnky sociálnych médií z Facebooku a Twitteru. Doplnok Facebook je prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublin, Írsko, (ďalej len „spoločnosť Facebook“). Doplnok Twitter je prevádzkovaný spoločnosťou Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (ďalej len „spoločnosť Twitter“).

V tejto súvislosti používame „dvojklikové riešenie“. To znamená, že pri prístupe na webovú lokalitu sa poskytovateľom týchto doplnkov automaticky neprenášajú žiadne osobné údaje. Príslušného poskytovateľa týchto doplnkov môžete rozpoznať podľa jeho loga. Ak kliknete na logo príslušného doplnku, doplnok sa aktivuje a váš prehliadač vytvorí priame spojenie s poskytovateľom doplnku. Prevádzkovateľ doplnku dostane informáciu, že ste navštívili webovú lokalitu, a vyššie popísané údaje zo súborov denníka bez ohľadu na to, či ste sa u daného prevádzkovateľa zaregistrovali alebo nie.

Aktiváciou doplnku sa osobné údaje prenesú príslušnému prevádzkovateľovi a uložia sa na serveroch v USA. Nemáme žiadny vplyv na to, ktoré údaje sa prenášajú prevádzkovateľovi daného doplnku, ani nemáme úplné informácie o rozsahu, v ktorom prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje, na aký účel sa tieto údaje používajú, a ako dlho sa uchovávajú.

Prevádzkovateľ príslušného doplnku používa tieto údaje na vytváranie používateľských profilov, ktoré sa používajú na reklamné účely, prieskum trhu a/alebo na optimalizáciu svojej webovej lokality. Toto používanie osobných údajov je špeciálne určené na to, aby vám zobrazovalo reklamy, ktoré zodpovedajú vašim záujmom, a na informovanie ostatných používateľov o vašich aktivitách na lokalite. Máte právo namietať proti vytváraniu takýchto profilov. Ak chcete toto právo uplatniť, musíte poslať žiadosť priamo prevádzkovateľovi daného doplnku.

Keď kliknete na doplnok a tým ho aktivujete, súhlasíte s prenosom osobných údajov k prevádzkovateľovi daného doplnku. Právnym základom tohto spracovávania osobných údajov je čl. 6 (1) a) GDPR.

Osobné údaje sa prenášajú prevádzkovateľovi daného doplnku, aj keď ste sa u tohto prevádzkovateľa nezaregistrovali a nie ste prihlásení do svojho konta. Ak ste prihlásení do svojho konta, prevádzkovateľ daného doplnku je schopný prepojiť návštevu webovej lokality s vaším osobným kontom. Pri interakcii s takýmito doplnkami sa tieto informácie ukladajú aj do vášho osobného konta a zobrazujú sa vašim kontaktom.

Viac informácií o používaní vašich osobných údajov spoločnosťou Facebook a Twitter nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov príslušnej spoločnosti.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete na adrese http://www.facebook.com/policy.php; ďalšie informácie o zhromažďovaní osobných údajov: http://www.facebook.com/help/186325668085084 or http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter nájdete na adrese: https://twitter.com/privacy. Upozorňujeme, že spoločnosť Twitter je certifikovaná v rámci rámca EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XII   Videá YouTube

Na webovej lokalite máme vložené videá, ktoré poskytuje lokalita www.youtube.com, a je možné ich prehrať priamo na webovej lokalite. YouTube je služba prevádzkovaná spoločnosťou Google. Všetky videá sú vložené v režime ochrany osobných údajov. To znamená, že osobné údaje sa prenesú do služby YouTube, až keď kliknete na tlačidlo Prehrať.

Po kliknutí na tlačidlo „Prehrať“ spoločnosť Google dostane informáciu, že ste navštívili stránku webovej lokality, kde je video vložené. Služba YouTube tiež využíva súbory cookies na zhromažďovanie informácií o používateľoch webovej lokality a odosiela ich do spoločnosti Google bez ohľadu na to, či ste zaregistrovaní v službe YouTube, a či ste prihlásení do svojho osobného konta. Ak ste prihlásení do svojho osobného konta, spoločnosť Google dokáže prepojiť vašu návštevu lokality s vaším osobným kontom.

Spoločnosť Google ukladá vaše osobné údaje ako profil používateľa a využíva ich na reklamné účely a účely prieskumu trhu a/alebo na optimalizáciu svojich webových lokalít. Tieto informácie sa používajú najmä na zobrazenie reklám, ktoré zodpovedajú vašim záujmom, bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste zaregistrovaní v službe YouTube. Máte právo namietať proti vytváraniu takýchto profilov. Ak chcete toto právo uplatniť, musíte podať žiadosť priamo spoločnosti Google.

Viac informácií o zhromažďovaní a používaní osobných údajov spoločnosťou Google a o vašich právach týkajúcich sa tohto používania nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Videá poskytované službou YouTube využívame na ochranu nášho legitímneho záujmu prezentovať vám obsah v atraktívnej a optimalizovanej forme. Právnym základom na spracovávanie je čl. 6 (1) f) GDPR.

XIII  Bezpečnosť

Zaväzujeme sa podniknúť všetky primerané kroky na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov prostredníctvom technických bezpečnostných opatrení a vhodných bezpečnostných zásad pre našich zamestnancov. Beriete na vedomie a uvedomujete si, že s prenosom a uchovávaním osobných údajov je vždy spojené riziko, a že akékoľvek škody, ktoré vám v dôsledku toho môžu vzniknúť kvôli nezákonnému použitiu vašich osobných údajov tretími stranami, nemôžete vymáhať od nás. Ak sa akékoľvek údaje, za ktoré sme zodpovední, zverejnia v dôsledku porušenia bezpečnosti, podnikneme primerané kroky na prešetrenie situácie, a v prípade potreby budeme informovať osoby, ktorých údaje môžu byť ovplyvnené. Okrem toho podnikneme všetky ďalšie kroky stanovené v aktuálnych právnych predpisoch.